česko-anglicko překlad pro "protože"

CS

"protože" anglický překlad

CS

protože {spojka}

volume_up
protože (také: když, zatímco)
protože (také: jelikož, neboť, poněvadž, že)
Med je sladký, protože ho máme rádi, a ne že "máme rádi med, protože je sladký."
Honey is sweet because we like it, not "we like it because honey is sweet."
Samozřejmě se cítím být Španělem, protože jsem Evropan, a Evropanem, protože jsem Španěl.
Of course, I feel Spanish because I am European and European because I am Spanish.
Protože to je věc, která se děje, protože nemáme žádný jiný plán.
Because it's the thing that's happening because we have no other plan.
protože
volume_up
B/C [zkr.] (because)

Příklady použití pro "protože" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechProtože výzkum v oblasti HIV/AIDS má zásadní význam, hlasoval jsem pro usnesení.
Since research in the area of HIV/Aids is essential, I voted for the resolution.
CzechNebudeme o tom diskutovat, protože se domnívám, že se na tom všichni shodujeme.
We are not going to discuss this, as I think that we are all in agreement on it.
CzechVčely jsou velmi důležití tvorové, protože bez nich by nedocházelo k opylování.
Bees are very important creatures, as without them we would have no pollination.
CzechJe jasné, že musíme více produkovat, protože poptávka musí být také uspokojena.
It is clear that we have to produce more because demand also has to be covered.
CzechProtože ceny v jednotlivých zemích se ještě stále odvíjejí od místních podmínek.
Because prices are still influenced a lot by local conditions in each country.
CzechStalo se to každému, odcházíme odněkud, protože tamní zvuk je prostě příšerný.
We all have done it, leaving the area because the sound in there is so dreadful.
CzechTakže většina autistických dětí jsou autisty, protože ztratili velkou část DNA.
So a lot of autistic kids are autistic because they just lost a big piece of DNA.
CzechNejde pouze o skutečnost, že jste se zmýlil, protože zmýlit se můžeme všichni.
It was not just the fact that you got it wrong, because we can all get it wrong.
CzechTím skončím, pane předsedající, protože nemám právo hovořit jedenašedesát vteřin.
I shall stop there, Mr President, because I am not entitled to sixty-one seconds.
CzechJsou také země, které toho mohou udělat víc, protože jsou schopné toho udělat víc.
There are also countries that have to do more, because they are able to do more.
CzechObavy vzbuzují i zdravotnické systémy, protože se často ukazuje, že nedostačují.
Healthcare systems are also cause for concern, as they often prove inadequate.
CzechProtože v této zjitřené době potřebujeme pár chladných hlav a jasné informace.
Because in these emotional times, we need some cool heads and clear information.
CzechProtože chcete-li, aby EU dostala méně peněz, musíte udělat určitá rozhodnutí.
Because if you want the EU to receive less money, you also have to make choices.
CzechTo není otázka neustálého předefinovávání našich cílů, protože ty známe dobře.
It is not a question of forever redefining our goals here, as we know them well.
CzechByli jsme dobře zastoupeni na summitu v Maroku, protože tam byli oba předsedové.
We were well represented at the Morocco Summit because both Presidents were there.
CzechSchválně říkám diskutovat, protože ani sám neznám ještě všechny potřebné odpovědi.
I specifically say 'discuss', because I do not have all the answers yet either.
CzechSoubor byl zakázán, protože jeho obsah neodpovídá jeho informacím o zabezpečení.
The file was restricted because the content doesn't match its security information.
CzechVšechno nám darovali, protože na vzdělávání ve vězení jsme neměli žádné prostředky.
Everything was donated, because there was no budget of education for the prison.
CzechAvšak hlasovala jsem pro balíček o vnitřním trhu s plynem a elektřinou, protože:
However, I voted for the internal market gas and electricity package because:
CzechZ těch, kdo hlasovali, jich polovina hlasovala proti smlouvě, protože ji nečetla.
Of those who did vote, half voted against the Treaty because they had not read it.