česko-anglicko překlad pro "protiopatření"

CS

"protiopatření" anglický překlad

CS

protiopatření {střední rod}

volume_up
protiopatření
volume_up
countermeasure {podstatné jméno}
Ptám se Komise, jaká protiopatření jste dosud vůči Bělehradu přijali?
I ask the Commission, what countermeasures have you taken so far vis-à-vis Belgrade?
Byl vytvořen jakožto rychlé protiopatření, avšak kvůli byrokracii se jeho využívání nyní zpomalilo a zkomplikovalo.
Set up as a rapid counter-measure, now the EGF has slowed and become complicated due to bureaucracy.
Jako jedno z protiopatření vůči tomuto pocitu nejistoty potřebujeme novou, soudržnou sociální strategii.
As one of the countermeasures to this sense of insecurity, we need a coherent new social strategy.
protiopatření (také: neutralizace, protiakce)
volume_up
counteraction {podstatné jméno}
protiopatření (také: překontrolování)
volume_up
countercheck {podstatné jméno}
protiopatření
volume_up
counter measure {podstatné jméno}
Byl vytvořen jakožto rychlé protiopatření, avšak kvůli byrokracii se jeho využívání nyní zpomalilo a zkomplikovalo.
Set up as a rapid counter-measure, now the EGF has slowed and become complicated due to bureaucracy.

Příklady použití pro "protiopatření" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechMěli bychom si tuto skutečnost uvědomit a pokusit se podniknout protiopatření.
We should be aware of this and try to do things to counteract that as well.
CzechMusíme určit příčiny tohoto problému a přijmout nezbytná protiopatření.
We must identify the causes of this problem and take the necessary countermeasures.
CzechPtám se Komise, jaká protiopatření jste dosud vůči Bělehradu přijali?
I ask the Commission, what countermeasures have you taken so far vis-à-vis Belgrade?
CzechAž po takovýchto útocích přijímáme protiopatření, jednáme tedy ex post.
It is only after such attacks that we undertake counter-measures, and thus we are acting ex post.
CzechJako jedno z protiopatření vůči tomuto pocitu nejistoty potřebujeme novou, soudržnou sociální strategii.
As one of the countermeasures to this sense of insecurity, we need a coherent new social strategy.
CzechInu, pár věcmi: pochopením bezpečí, pochopením rizik, hrozeb a toho, jak fungují protiopatření.
Well a couple of things: understanding of the security, of the risks, the threats, the countermeasures, how they work.
CzechByl vytvořen jakožto rychlé protiopatření, avšak kvůli byrokracii se jeho využívání nyní zpomalilo a zkomplikovalo.
Set up as a rapid counter-measure, now the EGF has slowed and become complicated due to bureaucracy.
CzechJaké konkrétní informace má Evropská komise o této záležitosti a jaká protiopatření Komise zvažuje?
What specific information does the European Commission have about this matter and what countermeasures is the Commission considering?
CzechProto jsem se vás chtěl zeptat, zda hodláte přijmout příslušná protiopatření, nebo dokonce pokutovat členské státy, jež tohoto cíle nedosáhnou.
I therefore wanted to ask you if you are intending to take retaliatory measures, or even to penalise the Member States that do not attain this objective.
CzechShromážděné a analyzované údaje budou mít klíčový význam pro provádění účinných protiopatření v boji proti dopadům hospodářské činnosti na životní prostředí.
The collected and analysed data will be crucial for providing effective countermeasures against the environmental effects of economic activities.
CzechAnalýza jevu "feminizace chudoby”, ke které zpravodajka vyzvala, je proto naléhavě potřebná, aby mohla být přijata vhodná protiopatření.
The analysis of the phenomenon of the 'feminisation of poverty' called for by the rapporteur is therefore urgently needed, so that appropriate countermeasures can be taken.
CzechTímto způsobem lze provést standardizaci protiopatření v rámci celé Evropské unie a určit, zda podobné typy podvodů byly spáchány v dalších zemích.
In this way, we can standardise counter measures throughout the European Union and determine whether similar types of fraud have been committed in other countries.
CzechV této souvislosti, i když jsem zastánce regulace vnitřního trhu, jsem přesvědčen, že výjimečná povaha této krize vyžaduje i výjimečná protiopatření.
In that respect, although I am in favour of internal market regulation, I believe that the exceptional nature of the crisis justifies exceptional countermeasures.
CzechK takovýmto současným jevům jsou náchylné zvláště malé a střední podniky, pokud je neomezí prostředky jako jsou protiopatření, informace, kontroly a školení.
SMEs are particularly susceptible to such contemporary phenomena unless these are curbed by means of countermeasures, information, supervision and training.
CzechV tomto ohledu jsem přesvědčen, že rozpoznání významu každé z těchto čtyř fází má klíčový význam pro řádné provádění studií hodnotících rizika, reakce a protiopatření.
In this regard, I believe that recognising the importance of each of these stages is crucial to ensure the proper implementation of risk assessment studies, response and counter measures.