česko-anglicko překlad pro "proti sobě"

CS

"proti sobě" anglický překlad

CS

proti sobě {příslovce}

volume_up

Příklady použití pro "proti sobě" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechOtočíme se proti sobě, a děláme to, čemu říkáme "upřený zakotvený pohled" a mluvíme.
We swivel towards each other, we do what we call the "anchoring gaze" and we talk.
CzechAbych pravdu řekl, nemyslím si, že něčemu poslouží stavět tato řešení proti sobě.
To be honest, I do not think it is helpful to pit these solutions against each other.
CzechPane de Villiersi, nechci proti sobě stavět zastánce tábora "ano" a tábora "ne".
Mr de Villiers, I do not want to pit the 'yes' camp against the 'no' camp.
CzechNenabídnout ji by bylo podlé, odporující si, pokrytecké a byli bychom sami proti sobě.
Not to tender it would be mean, inconsistent, hypocritical and self-defeating.
CzechPráce Úřadu pro boj proti podvodům sama o sobě zvyšuje vážnost evropských institucí.
OLAF's work raises the prestige of European institutions in its own right.
CzechBohužel je založen na neoliberální myšlence, která pracovníky staví proti sobě.
Unfortunately, it is based on a neo-liberal idea that plays off workers against each other.
CzechPotlačme také tendenci stavět proti sobě sociální aspekty a environmentální aspekty.
Let us also resist the tendency to play social aspects off against environmental aspects.
CzechLidé byli uměle stavěni proti sobě na každé úrovni společnosti a v každé oblasti.
People were artificially opposed to each other at every level of society and in every field.
CzechEU získává finanční prostředky zdaňováním víz, ale je tím sama proti sobě.
The financial gain from visa taxes is backfiring on the EU itself.
CzechTakže uvnitř mužstva se jejich zájmy staví proti sobě navzájem.
So within the team, their interests are actually pitted against each other.
CzechNakonec zde proti sobě stojí na jedné straně úřednická moc a na druhé právo jednotlivce.
Ultimately, this question is about the power of bureaucracy versus the right of the individual.
CzechDochází k pokusům stavět tyto druhy solidarity proti sobě.
There is a strong temptation to trade one of those solidarities against the other.
CzechV podzemí se zde proti sobě budou vysílat částice dosahující téměř rychlosti světla.
It's a machine that will send particles around a tunnel, opposite directions, near the speed of light.
CzechTo staví občany proti sobě, ačkoli by pro nás bylo výhodnější, kdyby pracovali společně.
This pits citizens against each other when it would be to our credit to help them work in synergy.
CzechUkázali jsme, že soukromí a bezpečnost nemusí jít proti sobě.
We have shown that privacy and security do not need to be played off against each other.
CzechMnoho dalších bylo zraněno útočníkem, který poté obrátil zbraň proti sobě.
A number of people were also seriously injured by the perpetrator, who then turned his gun on himself.
CzechŽivotní prostředí, hospodářství a regionální zájmy neustále hrají vzájemně proti sobě.
The environment, the economy and regional interests are constantly being played off against one another.
CzechMusíme se konečně naučit pracovat společně, ne proti sobě.
We must finally learn to work together and not against one another.
CzechPoslední věc, je důležité nepopouzet proti sobě velké zemědělské podniky a drobné producenty.
And finally, it is important not to play off large farms and small-sized producers against each other.
CzechTo za vás udělají ostatní, nemusíte to dělat vy, není důvod sázet proti sobě. ~~~ A riskujte."
Other people will do that for you -- don't do it to yourself, don't bet against yourself, and take risks."

Podobné překlady pro "proti sobě" anglicky

sobě zájmeno
proti předložka
proti spojka
proti příslovce
English
proti
English
naproti sobě příslovce
proti veškerému očekávání přídavné jméno
proti všemu očekávání
mít na sobě sloveso
English
proti proudu
English
měl na sobě sloveso
English