CS

proti {předložka}

volume_up
proti (také: naproti, oproti, ve sporu s)
Válka proti terorismu je také válkou zákona proti těm, kteří se proti němu staví."
The war against terrorism is also law's war against those who rise up against it.'
Neprotestujeme proti spravedlnosti, ale proti politickému zneužívání.
We are not protesting against justice, but against politically imposed abuses.
Toto není namířeno proti paní Elisabeth Jeggleové, ale proti zvyšování kvót.
This is not directed against Elisabeth Jeggle, but against the increase in quotas.
proti (také: anti)
Euroskeptici jsou proti Bruselu, proti Frankfurtu a nyní začínají být proti všemu.
The euro-sceptics are anti-Brussels, anti-Frankfurt, now they are starting to be anti-everything.
9 v tomto znění by byl jednoznačně proti Afghánistánu a proti NATO.
Such an Amendment 9 would be a fair anti-Afghan and anti-NATO game.
Vyšetřováním podvodů je pověřen specializovaný úřad pro boj proti podvodům (OLAF).
A specialised anti-fraud office (OLAF) is tasked with conducting anti-fraud investigations.
proti
Pak přichází otázka ochrany ochranných známek a proti tomu označení původu.
Then the question of trademark protection versus origin markings arises.
Mělo by jít o otázku boje účinného způsobu hospodaření proti neúčinnému způsobu hospodaření.
It should be an issue of efficient versus inefficient.
Nakonec zde proti sobě stojí na jedné straně úřednická moc a na druhé právo jednotlivce.
Ultimately, this question is about the power of bureaucracy versus the right of the individual.
proti
V podzemí se zde proti sobě budou vysílat částice dosahující téměř rychlosti světla.
It's a machine that will send particles around a tunnel, opposite directions, near the speed of light.
Radost postavit proti žárlivosti, vnímání vnitřní svobody proti silné lakotě a posedlosti, laskavost, milující laskavost proti nenávisti.
. ~~~ A kind of sense of inner freedom as opposite to intense grasping and obsession. ~~~ Benevolence, loving kindness against hatred.
Proč můj výbor v červenci hlasoval proti zprávě pana Hamona a pro zprávu paní Handzlikové, přesný opak toho, co zde dnes zaznělo?
Why did my committee vote in July against the Hamon report and in favour of the Handzlik report, the exact opposite of what has been stated here today?
proti
proti

Příklady použití pro "proti" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechKdyž jsme zjišťovali názor členských států, jasná většina byla proti této změně.
When we sounded out the Member States, a clear majority was against this change.
CzechTo dokazuje, že společné vyšetřovací týmy zvyšují hodnotu boje proti terorismu.
This shows that joint investigation teams add value to the anti-terrorism fight.
CzechJak jsem řekl, hlasoval jsem proti a budu v tom zde pokračovat, dokud budu moci.
As I say, I voted against and I shall continue to do so in my time in this place.
CzechStejně tak jsem přesvědčen, že lidé v tomto Parlamentu jsou proti diskriminaci.
Similarly, I think that people in this Parliament are opposed to discrimination.
CzechJsem však důrazně proti federalistickému tónu jednotlivých pozměňovacích návrhů.
What I do strongly oppose, however, is the federalist tone of various amendments.
CzechJe třeba poznamenat, že pro zprávu hlasovalo 671 poslanců a pouze 16 bylo proti.
It should be noted that the report had 671 votes in favour and only 16 against.
CzechNaléhavě potřebujeme evropské legislativní normy pro boj proti násilí na ženách.
We urgently need European legislative standards to combat violence against women.
CzechUvědomte si, že jakmile je ochrana proti kopírování použita, nelze ji již odebrat.
Note that you can't remove copy protection from a file once it has been applied.
CzechNásilí namířené proti obráncům lidských práv se neomezuje pouze na střední Kavkaz.
Violence against human rights defenders is not restricted to the North Caucasus.
CzechPřijetí této zprávy představuje opozici proti cynismu a nezodpovědnosti států.
Adopting this report means opposing cynicism and the irresponsibility of states.
CzechZ výše uvedených důvodů se strana Junilistan rozhodla hlasovat proti této zprávě.
For the reasons given above, the June List has chosen to vote against the report.
CzechTo je způsob, jak bojovat proti xenofobii a rasismu a usilovat o slušnou Evropu.
This is the way to combat xenophobia and racism and fight for a decent Europe.
CzechPokud tento článek pozměníme, pak uvidíme, že Irsko se v referendu vysloví proti.
If we amend this article, we will find that Ireland will vote no in a referendum.
CzechProto jsem společně s ostatními členy skupiny zelených hlasoval proti této dohodě.
Therefore, together with the rest of the Greens, I voted against this agreement.
CzechMnoho občanů bylo vydáno i přesto, že proti nim neexistuje žádný skutečný důkaz.
Many people have been extradited where there is no real evidence against them.
Czech. - My ve straně UKIP jsme v zásadě proti evropským politickým stranám.
in writing. - We in UKIP are opposed in principle to European political parties.
CzechZdržuji se hlasování, abych nemusel hlasovat proti volnému pohybu v rámci Unie.
I am abstaining so as not to vote against freedom of movement within the Union.
CzechProti takovým praktikám je třeba se postavit, zejména zde v Evropském parlamentu.
Such practices should be opposed, particularly here in the European Parliament.
CzechPotřebujeme koordinovaný přístup proti vyprazdňování a znečišťování našich moří.
We need a coordinated approach against the exploitation and pollution of our seas.
CzechS ohledem na to je naší jedinou možnsou odpovědí na tuto zprávu hlasovat proti ní.
That being the case, our only response to this report can be to vote against it.