CS

protějšek {mužský rod }

volume_up
protějšek (také: doplněk, ekvivalent)
volume_up
counterpart {podstatné jméno}
Předsednictví má nyní v Komisi stálý protějšek, se kterým spolupracuje.
The Presidency now had a stable counterpart in the Commission to work with.
Přesto je 3000krát tužší než jeho geologický protějšek.
Yet, it's 3,000 times tougher than its geological counterpart.
Jeho gruzínský protějšek učinil totéž.
His counterpart in Georgia has done likewise.
protějšek (také: ekvivalent, obdoba, protihodnota)
volume_up
equivalent {podstatné jméno}
Ta má svůj přímý protějšek ve francouzštině, ve kterém se zpívá "všechno je v pořádku, madam, žádný problém".
The direct equivalent in French is known as 'Tout va très bien, Madame la Marquise, il n'y a pas de problème'.
Obvykle se jedná o muže, čím dál tím častěji ovšem můžeme narazit na jeho ženský protějšek, jak se ve strohém kalhotovém kostýmu plíží chodbami.
He is usually a man, although his female equivalent can increasingly be found stalking our corridors in her sharp trouser suit.
protějšek (také: opak, protiklad)
volume_up
opposite {podstatné jméno}
protějšek (také: protiklad)
volume_up
obverse {podstatné jméno}
protějšek
volume_up
congener {podstatné jméno}
protějšek (také: druhá strana, pravý opak)
volume_up
flip side {podstatné jméno}
protějšek (také: antipod, protichůdce, protinožec)
volume_up
antipode {podstatné jméno}

Příklady použití pro "protějšek" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPředsednictví má nyní v Komisi stálý protějšek, se kterým spolupracuje.
The Presidency now had a stable counterpart in the Commission to work with.
CzechPro každou z úspěšných autoritářských vlád ve východní Asii najdete protějšek, jenž selhal.
For each of these successful authoritarian governments in East Asia, there's a matched failure.
CzechV tomto případě, největší odměnou života: vhodný protějšek.
In this case, life's greatest prize: an appropriate mating partner.
CzechPokud naleznete odpovídající protějšek, přehrávač stáhne obrázek alba z databáze do vašeho počítače.
If you find a match, the Player will download whatever album art is in the database to your computer.
CzechPřesto je 3000krát tužší než jeho geologický protějšek.
Yet, it's 3,000 times tougher than its geological counterpart.
CzechNa těchto stránkách se mluví imperativním jazykem, nikoliv jazykem, který respektuje svůj protějšek.
In these pages Europe is speaking an imperial language, not the language of one who respects his interlocutor.
CzechTa má svůj přímý protějšek ve francouzštině, ve kterém se zpívá "všechno je v pořádku, madam, žádný problém".
The direct equivalent in French is known as 'Tout va très bien, Madame la Marquise, il n'y a pas de problème'.
CzechJeho gruzínský protějšek učinil totéž.
His counterpart in Georgia has done likewise.
CzechProblém však spočívá v tom, jak účinné to vše nakonec je, pokud nemáte vhodný protějšek v politické aréně?
But the problem is, of course, how effective is all this in the end, if you do not have a proper counterpart in the political arena?
CzechŘecký program běží po dobu jednoho roku a jeho protějšek v Irsku asi pět měsíců z celkových tří roků programu.
The Greek programme has been running for one year and its counterpart in Ireland for about five months of the three years of the programme.
CzechUž jsme slyšeli o vílách a o nymfách, ale kolik lidí mimo Indii zná jejich Indický protějšek - Apsary?
So we've all heard about fairies and we've all heard about nymphs, but how many people outside of India know about their Indian counterparts, the Apsaras?
CzechObvykle se jedná o muže, čím dál tím častěji ovšem můžeme narazit na jeho ženský protějšek, jak se ve strohém kalhotovém kostýmu plíží chodbami.
He is usually a man, although his female equivalent can increasingly be found stalking our corridors in her sharp trouser suit.
CzechVáš zákon o médiích není o nic demokratičtější než jeho maďarský protějšek, a pokud s tímto tvrzením nesouhlasíte, učiňte tak prosím v rámci objektivní diskuse.
Your media law is not one iota more democratic than its Hungarian counterpart, and if you dispute this claim, please do so in an objective debate.
CzechJsou v příkrém rozporu se svobodou přijímat služby ze zahraničí, což je základní protějšek volného poskytování služeb zakotveného ve smlouvě o EHS.
They are completely at odds with the freedom to receive services across borders, which is a fundamental counterpart of the freedom to provide services enshrined in the EEC Treaty.