česko-anglicko překlad pro "prostudovat"

CS

"prostudovat" anglický překlad

CS

prostudovat {sloveso}

volume_up

Příklady použití pro "prostudovat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechNejlepší cestou ke zjištění, jak jsou organizovány, by bylo prostudovat archivy KGB.
The best way to see how they are organised would be to examine the KGB archives.
CzechMěli by si ji velmi, velmi pečlivě prostudovat i pan Sarkozy a paní Merkelová.
Mr Sarkozy and Mrs Merkel should also study the report very, very carefully.
CzechTy je třeba prostudovat stejně podrobně jako klauzule týkající se hospodářství.
These clauses must be examined just as closely as economic ones.
CzechMusíte si je pouze prostudovat, abyste zjistili, která je pro vás ta pravá!
You have just to check them out to see which one is right for you!
CzechVybaveni těmito údaji musíme prostudovat důvody tohoto poklesu.
Armed with such data, we need to study the root causes of this decline.
CzechV každém případě je úkolem Komise prostudovat finanční důsledky svých vlastních návrhů.
In any case, it is a job for the Commission to study the financial implications of its own proposals.
CzechMůžete si prostudovat své poznámky, zkontrolovat nákupní seznam a udržet si celkový přehled přímo ve svém telefonu.
Study notes, review your shopping lists, or just stay organized right from your phone.
CzechTato zpráva se týká mnoha oblastí a domnívám se, že ji poslanci měli možnost prostudovat a posoudit.
The report covers many areas and I think Members have had the opportunity to examine and evaluate it.
CzechTaké vám doporučujeme prostudovat zásady ochrany osobních údajů těch stránek, se kterými chcete svou polohu sdílet.
You should also examine a website's privacy policy before sharing your location with them.
CzechTaké vám doporučujeme prostudovat zásady ochrany osobních údajů těch stránek, se kterými svou polohu hodláte sdílet.
You should also examine a website's privacy policy before sharing your location with them.
CzechMěli bychom si nejdříve dobře prostudovat článek 13, než rozhodneme, jak přimět regiony k mnohem větší spolupráci.
We should take a good look at Article 13 to decide how we can get regions working together a lot more.
CzechTuto záležitost musí Komise samozřejmě nejprve prostudovat a poté by měla přijít s nějakým návrhem.
Of course this is a matter that must be studied primarily by the Commission, which should then come up with a proposal.
CzechDěkuji vám, Rado, za podrobnou odpověď, kterou si budu muset prostudovat, i když si myslím, že nebudeme souhlasit.
Thank you, Council, for the detailed answer, which I will need to study, although I do not think we will agree.
CzechBudu si muset prostudovat vaši velmi podrobnou odpověď, kterou oceňuji, protože je to velmi vážná záležitost.
I shall have to study your very detailed response, which is one that I appreciate because this is a very serious issue.
CzechZde si můžete prostudovat Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro program Originální software společnosti Microsoft.
Read the genuine Microsoft software privacy statement.
CzechJeho parametry by však bylo třeba podrobně prostudovat a stanovit pomocí prováděcího nařízení.
The parameters of such a derogation, however, would have to be studied in some detail and will be laid out in the implementing regulation.
CzechVeřejné dokumenty si po předchozí domluvě můžete prostudovat přímo v archivu ECB (běžně jsou k dispozici pouze kopie).
You can, by arrangement, examine ‘open’ documents from the ECB Archives on site (normally only copies are made available).
CzechTi z vás, kdo se o tuto otázku zajímají, by si měli prostudovat změny a doplnění, které jsem předložil na jednání o směrnici o plynu.
Any of you who are interested in this should look at the amendments which I have tabled on the Gas Directive.
Czech. - Za prvé, chtěla bych prostudovat text, který jste dnes schválili ohledně energetické účinnosti budov.
Member of the Commission. - Firstly, I would like to study whatever you have agreed today on energy efficiency in buildings.
CzechBudu si muset prostudovat podrobnosti.