CS

prostory {mužský rod množné číslo}

volume_up
prostory (také: mezery)
Funkce Prostory úložiště vám umožňuje seskupit jednotky do fondu úložiště.
Storage Spaces lets you group drives together in a storage pool.
Máme nyní první zprávu o tomto pilotním projektu s evropskými prostory pro veřejnost.
We now have a first report on this pilot project with the European public spaces.
Jakým způsobem vytvoří evropské prostory pro veřejnost v hlavních městech členských států?
How will it create European public spaces in the capitals of the Member States?
Výjimka pro ty nejmenší společnosti s velice malými prostory nestačí.
Excluding the smallest companies which have very small premises is not enough.
Je to potřebné zdůraznit zejména v souvislosti s veřejnými institucemi a jejich prostory.
This must be emphasised particularly in connection with public institutions and premises.
U příležitosti 10. výročí zpřístupní ECB veřejnosti své prostory v budově Eurotower.
On its 10th anniversary, the ECB opens the doors of its Eurotower premises to the public.

Příklady použití pro "prostory" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechZjišťujeme, že lidé mohou sdílet stejné prostory, dělat věci s volným místem.
We're finding that people can share the same spaces, do stuff with vacant space.
CzechDemokraticky jsme, pane Bloome, rozhodli, že byste měl jeho prostory opustit.
We have decided democratically, Mr Bloom, that you should leave this Parliament.
CzechMáme nyní první zprávu o tomto pilotním projektu s evropskými prostory pro veřejnost.
We now have a first report on this pilot project with the European public spaces.
CzechEvropský text může přijmout opatření pro výjimky, kuřácké místnosti a prostory svobody.
A European text can provide for dispensations, smoking rooms and areas of freedom.
CzechJakým způsobem vytvoří evropské prostory pro veřejnost v hlavních městech členských států?
How will it create European public spaces in the capitals of the Member States?
CzechA tak vytvořili tyhle prostory, aby odrážely to, co milovali a kým byli.
And so they created these spaces to reflect what they love to do, and who they were.
CzechU příležitosti 10. výročí zpřístupní ECB veřejnosti své prostory v budově Eurotower.
On its 10th anniversary, the ECB opens the doors of its Eurotower premises to the public.
CzechVýjimka pro ty nejmenší společnosti s velice malými prostory nestačí.
Excluding the smallest companies which have very small premises is not enough.
CzechA aby ke sdílení mohlo dojít, musíme mít dobře chráněné prostory spravedlivého užití.
And for that sharing activity to happen, we have to have well-protected spaces of fair use.
CzechPřidejte nebo připojte všechny jednotky, které chcete pomocí funkce Prostory úložiště seskupit.
Add or connect all the drives that you want to group together with Storage Spaces.
CzechV pilotním projektu jsem již uvedla veřejné sféry, evropské prostory pro veřejnost.
I have already mentioned the public spheres, the European public spaces, in the pilot project.
CzechJe to potřebné zdůraznit zejména v souvislosti s veřejnými institucemi a jejich prostory.
This must be emphasised particularly in connection with public institutions and premises.
CzechTyto prostory budou do původní budovy vestavěny jako samostatné budovy (systém tzv. domu v domě).
These areas will be integrated into the hall as a separate house-in-house system.
CzechDo vyhledávacího pole zadejte Prostory úložiště a pak klepněte nebo klikněte na Nastavení.
Enter Storage Spaces in the search box, and then tap or click Settings.
CzechFunkce Prostory úložiště vám umožňuje seskupit jednotky do fondu úložiště.
Storage Spaces lets you group drives together in a storage pool.
CzechMění barvy a v celé knihovně jsou rozličné předměty a prostory.
Here is some of the lower level of the library, where the exhibits constantly change.
CzechPo rozsáhlé rekonstrukci se tato budova staré tržnice přemění ve veřejné prostory ECB.
After thorough renovation, the Grossmarkthalle will accommodate the public facilities of the ECB.
CzechNakonec bych ráda podpořila přání pana Chatzimarkakise využít prostory, které už máme.
Finally, I would like to support Mr Chatzimarkakis in his wish to use the premises we already have.
CzechProč jsme tedy neumožnili vyhradit některé prostory jen pro ně?
Why, therefore, have we not provided the option of reserving areas specifically for them?
CzechTyto nové prostory budou do haly vestavěny jako samostatné budovy (tzv. dům v domě).
These new semi-public areas will be integrated into the hall in the form of a “house-in-house” concept.