česko-anglicko překlad pro "prostor"

CS

"prostor" anglický překlad

CS

prostor {mužský rod }

volume_up
prostor (také: mezera, místo, prostranství, vesmír)
volume_up
space {podstatné jméno}
Za druhé, existuje prostor pro zachování diskrétnosti při antidumpingových postupech.
Secondly, there is space for the exercise of discretion in anti-dumping procedures.
Úložiště tak může optimalizovat prostor a výkon pro budoucí použití.
This allows the storage to optimize space and performance for future use.
Příkladem by mohlo být rozšíření kancelářských prostor pro Brusel.
One example of this would be the increase in office space announced for Brussels.
prostor (také: jizba, komora, místnost, místo, pokoj, světnice)
volume_up
room {podstatné jméno}
Postupy nejsou dostatečně přesné a ponechávají prostor pro interpretaci.
The procedures are not sufficiently precise and leave room for interpretation.
Navzdory tomu Evropský parlament má prostor k tomu, aby mohl navrhovat zlepšení.
Nevertheless, there is room for the European Parliament to make improvements.
Existuje pouze prostor pro vyvážené politické řešení založené na dialogu.
There is only room for a balanced political solution, built on dialogue.
Vytvořily tak prostor bez vnitřních hranic známý jako „schengenský prostor“.
They thus formed an area without internal frontiers known as the Schengen Area.
Schengenský prostor : součástí Schengenský prostor od 1995
Schengen area: Member of the Schengen area since 1995
Schengenský prostor : součástí Schengenský prostor od 1985
Schengen area: Member of the Schengen area since 1985
Prostor pro intervence je stejně důležitý jako rozšířený mandát Unie.
The scope for intervention is as important as the extended mandate of the Union.
Obsahuje daleko větší prostor pro decentralizaci odpovědnosti.
It contains much more scope for decentralisation of responsibilities.
Taková iniciativa nebude mít žádný prostor pro ty, kteří se nechtějí posouvat vpřed.
Such an initiative will have no scope for those unwilling to move forward.
Značný prostor během jednání je věnován konfliktu v Čečensku.
The conflict in Chechnya occupies an important place in the discussions.
Volby odhalily, že v Rusku už není žádný prostor pro opozici.
The elections revealed that there is no longer any place for an opposition in Russia.
Internet je prostor pro setkávání, fórum pro svobodné informace, jistý druh společného území.
The Internet is a meeting place, a forum for free information, a sort of common land.
Evropská centrální banka zahájila výstavbu nových prostor v areálu bývalé velkoobchodní tržnice Grossmarkthalle ve Frankfurtu nad Mohanem.
The European Central Bank is constructing its new premises on the former Großmarkthalle (wholesale market) site in Frankfurt am Main, Germany.
A podíváte-li se na čas, který stráví na těchto stránkách, jsou to opravdu ženy, kdo vévodí prostoru sociálních médií, což je prostor, který má obrovský vliv na stará média.
And then if you look at the amount of time that they spend on these sites, they truly dominate the social media space, which is a space that's having a huge impact on old media.
volume_up
extent {podstatné jméno}
A stejně tak, pokud oceňujeme práci OBSE v oblasti lidských práv, otvíráme prostor pro diskuzi o tom, do jaké míry se překrývají úlohy OBSE a Rady Evropy.
Also, as we are praising the work of the OSCE in the area of human rights, this opens up the possibility of discussing the extent to which the roles of the OSCE and the Council of Europe overlap.
prostor (také: rozsah, volnost, šíře, šířka)
volume_up
latitude {podstatné jméno}
prostor (také: rozloha)
volume_up
expanse {podstatné jméno}
Myšlenka tří zón napříč tak rozsáhlých prostor nám připadá problematická, protože podmínky životního prostředí v rámci kterékoliv z těchto zón se mohou nesmírně měnit.
The idea of three zones across such a vast expanse strikes us as problematic because the environmental circumstances within any of those zones can vary enormously.

Příklady použití pro "prostor" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTento prostor již není omezen na pět členských států, jak tomu bylo v roce 1980.
That area is no longer restricted to five Member States, as it was in the 1980s.
CzechSchengenský prostor a spolupráce jsou založeny na Schengenské dohodě z roku 1985.
The Schengen area and cooperation are founded on the Schengen Agreement of 1985.
CzechJá bych k tomu dodal, že existuje rovněž značný prostor pro matení spotřebitele.
I would also recognise that there is considerable scope for consumer confusion.
CzechZároveň vytváří prostor svobody, bezpečnosti a práva, který si všichni přejeme.
It also establishes the area of freedom, security and justice that we all desire.
CzechA cokoliv vytvoří odkazuje na hromadění majetku, osobní vlastnictví a prostor.
And whatever he makes somehow references nesting and space and personal property.
CzechNavzdory tomu Evropský parlament má prostor k tomu, aby mohl navrhovat zlepšení.
Nevertheless, there is room for the European Parliament to make improvements.
CzechPotřebovali jsme prostor, abychom to změnili, a k tomu jsme potřebovali ambice.
We needed to have the room to change things but, for that, we needed ambition.
CzechO společný evropský vzdušný prostor, jediné evropské nebe a naše systémy řízení.
A common European airspace, a single European sky and our management systems.
CzechMám pocit, že neexistuje dostatečný prostor pro flexibilitu a řešení šitá na míru.
I feel that insufficient room is left for flexibility, for tailor-made solutions.
CzechS ohledem na situaci v oblasti mělo předsednictví omezený manévrovací prostor.
Due to the situation in the region, the Presidency had limited room for manoeuvre.
CzechNejdůležitějším úkolem je chránit veřejný prostor, zranitelné osoby a soukromí.
The most important task is to protect public spaces, vulnerable people and privacy.
CzechVytvořily tak prostor bez vnitřních hranic známý jako „schengenský prostor“.
They thus formed an area without internal frontiers known as the Schengen Area.
CzechOstatně bez definice potřebujeme pouze prostor o velikosti fotbalového hřiště.
After all, without a definition, all we need is space the size of a football pitch.
CzechZ hlediska příslušníků vlakových čet je ve všech třech verzích prostor pro zlepšení.
From the point of view of train crews all three versions had room for improvement.
CzechVypněte pracovní prostor Windows To Go, vyjměte jednotku a spusťte počítač.
Shut down your Windows To Go workspace, remove the drive, and then start your PC.
CzechČlenské státy budou mít dostatečný manévrovací prostor se podle toho zařídit.
Member States will have sufficient room to manoeuvre to implement this accordingly.
CzechNicméně je zde stále ještě prostor ke zlepšení, řekl bych, že ke značnému zlepšení.
However, there is still room for improvement. Significant improvement, I would say.
CzechTato partnerství se nesmí omezovat jen na prostor uvnitř jednotlivých členských států.
These partnerships must not be confined just to within individual Member States.
CzechTo znamená, že pro tyto nové priority musíme najít také prostor v rozpočtu.
That means that we also have to find room in our budget for these new priorities.
CzechRumunsko a Bulharsko by mohly být pro schengenský prostor dárkem k narozeninám.
Romania and Bulgaria could be an anniversary present for the Schengen area.