česko-anglicko překlad pro "prostituce"

CS

"prostituce" anglický překlad

CS

prostituce {ženský rod}

volume_up
prostituce
volume_up
prostitution {podstatné jméno}
Prostituce a obchod s lidskými orgány jsou toho nejkřiklavějšími příklady.
Prostitution and the trade in organs are the most glaring examples of this.
Nejde o zákaz prostituce nebo o diskriminaci sexuálních pracovnic.
This is not about the ban on prostitution or discrimination against sex workers.
Ženám hrozí zejména prostituce, znásilnění, dohodnuté sňatky a sňatkoví obchodníci.
Women are particularly vulnerable to prostitution, rape, arranged marriages and bride traffickers.
prostituce (také: běhna, děvka, smilstvo)
volume_up
harlotry {podstatné jméno}

Příklady použití pro "prostituce" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechVíce než 90 % prostituce v Evropě se provádí v důsledku vydírání a násilného donucování.
More than 90% of the prostitution in Europe arises from blackmail and extortion.
CzechProstituce a obchod s lidskými orgány jsou toho nejkřiklavějšími příklady.
Prostitution and the trade in organs are the most glaring examples of this.
CzechKlíčovým problémem, jímž se zpráva zabývá, je prostituce a obchodování s ženami.
A key issue referred to in the report is the problem of prostitution and trafficking in women.
CzechNejde o zákaz prostituce nebo o diskriminaci sexuálních pracovnic.
This is not about the ban on prostitution or discrimination against sex workers.
CzechNucená prostituce a obchodování se ženami za účelem sexuálního vykořisťování (rozprava)
Forced prostitution and trafficking in women for the purpose of sexual exploitation (debate)
CzechNavzdory nejlepším snahám těchto zemí byly zaznamenány případy dětské práce a prostituce.
Child labour and prostitution have also been reported despite these countries' best efforts.
CzechŽenám hrozí zejména prostituce, znásilnění, dohodnuté sňatky a sňatkoví obchodníci.
Women are particularly vulnerable to prostitution, rape, arranged marriages and bride traffickers.
CzechKomercializuje adopce a žene lidi do spárů dětské práce, prostituce a obchodu s orgány.
It commercialises adoption and drives people into child labour, prostitution and organ trading.
CzechŠokuje mne, že kolem 100 000 žen v Evropě se ročně stane obětí obchodu za účelem prostituce.
I am shocked that around 100 000 women are trafficked in Europe annually for prostitution.
CzechZejména je důležité radikální řešení otázek dětské prostituce a sexuální turistiky.
The radical treatment of the issues of child prostitution and sex tourism is particularly important.
CzechV Íránu je hodně lidí závislých na heroinu a také tam je rozšířená prostituce.
They have heroin addiction and also prostitution in Iran.
CzechPředevším je důležitý radikální přístup k otázce dětské prostituce a sexuální turistiky.
The radical treatment of the issues of child prostitution and sex tourism is particularly important.
CzechMluvíme o pasácích a majitelích nevěstinců jako o podnikatelích a z prostituce děláme normální činnost.
We talk about pimps and brothel-keepers as entrepreneurs, and we normalise prostitution.
CzechNucená prostituce se k válečným soudům nedostala a o odškodnění se nemluvilo.
The issue of forced prostitution was not broached at the war crime trials and there was no talk of reparation.
CzechNeodsouzení trestuhodného obchodu s lidmi za účelem prostituce znamená jeho nepřímou podporu.
Not to condemn reprehensible trafficking in human beings for prostitution is to give it indirect support.
CzechNejméně 416 z nich byly oběti nucené práce a nejméně 320 z nich představovaly oběti nucené prostituce.
At least 416 of these were victims of forced labour and at least 320 were victims of forced prostitution.
CzechMá se za to, že oběťmi obchodování s orgány, prostituce a nucených prací je zhruba 30 milionů lidí.
It is thought that around 30 million people are victims of organ trafficking, prostitution and forced labour.
CzechV Německu socialistický ministr spravedlnosti ohlásil tvrdé tresty pro zákazníky využívající nucené prostituce.
In Germany the Socialist Minister of Justice has announced draconian penalties for punters of forced prostitution.
CzechMezi oběťmi určenými v minulém roce bylo také 176 dětí, které byly předmětem obchodování pro účely nucené práce a prostituce.
The victims identified last year also included 176 children trafficked for forced labour and prostitution.
CzechOdsouzení nucené prostituce je naléhavé.
Conviction of forced prostitution is vehement.