CS

prostředníci {mužský rod množné číslo}

volume_up
prostředníci
Finanční prostředníci musí tyto půjčky postupovat malým podnikům.
The financial intermediaries must pass these loans on to the small businesses.
Orgány ochrany údajů v členských státech mohou v tomto působit jako významní prostředníci.
The data protection authorities in the Member States can act as important intermediaries in this respect.
Nejvzdálenější regiony mohou EU v hospodářských partnerských dohodách sloužit jako prvotní prostředníci.
The outermost regions can act as the prime intermediaries for the EU in economic partnership agreements.

Příklady použití pro "prostředníci" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechFinanční prostředníci musí tyto půjčky postupovat malým podnikům.
The financial intermediaries must pass these loans on to the small businesses.
CzechOrgány ochrany údajů v členských státech mohou v tomto působit jako významní prostředníci.
The data protection authorities in the Member States can act as important intermediaries in this respect.
CzechKriminalita spojená s obchodováním s orgány nemůže existovat, pokud neexistují prostředníci a poptávka.
There can be no crimes associated with the trade in organs unless there are middlemen and the demand.
CzechNejvzdálenější regiony mohou EU v hospodářských partnerských dohodách sloužit jako prvotní prostředníci.
The outermost regions can act as the prime intermediaries for the EU in economic partnership agreements.
CzechV této oblasti působí jako základní prostředníci mezi občany a evropskými orgány více než kde jinde organizace občanské společnosti.
In this area more than any other, civil society organisations act as essential intermediaries between citizens and the European institutions.
CzechŘada finančních transakcí je prováděna zprostředkujícími agenturami, ne jako koncový prodej, takže to budou prostřednici - banky a podobně -, kdo tuto daň ponese.
Many financial transactions are intermediate, not like end sales, so the intermediaries - banks and the like - will bear the tax.
CzechAno, můžeme jednat jako prostředníci, ale pokud tak chceme činit, musíme mít společnou evropskou zahraniční politiku, aktivní zahraniční, bezpečnostní a obrannou politiku.
Yes, we can be mediators, but if that is what we want, we must have a common European foreign policy, a pro-active foreign, security and defence policy.
CzechProstředníci v jednáních z Dohá dosud jasně působí na základě naprosto zastaralého a - to bychom si, myslím, měli poctivě přiznat - neúspěšného mandátu k vyjednávání.
The Doha mediators are clearly still operating within the framework of a completely out-of-date and - I think we should be honest here - failed negotiation mandate.