česko-anglicko překlad pro "prostředek"

CS

"prostředek" anglický překlad

CS

prostředek {mužský rod }

volume_up
prostředek (také: vozidlo, vozu, vůz)
volume_up
vehicle {podstatné jméno}
Tento prostředek umožňuje, aby kapitál směřoval ke správným investicím.
This type of vehicle allows capital to go to the right investments.
Součástí takového osvědčení musí být celá řada kroků, tj. od pole až po dopravní prostředek.
Such a certification system must cover the entire chain, i.e. from field to vehicle.
Je na čase, aby Evropa řekla, že odmítáme být využíváni jako prostředek, kterým tito lidé odvádějí své peníze pryč.
It is about time that Europe said that we refuse to be used as a vehicle for such people to park their funds any more.
prostředek (také: střed)
volume_up
medium {podstatné jméno}
Pro telekomunikace je vlastně typický jejich dopad na každodenní život a hrají zjevnou sociální úlohu jako prostředek růstu a rozvoje.
Telecommunications are in fact characterised by their impact on everyday life and play an obvious social role as a medium for development and growth.
Proto, chceme-li ušetřit na tlumočnických službách v "pracovních skupinách”, existuje jen jedna možnost: používat jako prostředek řeči a poslechu angličtinu, a pouze angličtinu.
There is, therefore, only one alternative if we have to economise on interpretation services in the 'working groups': use of English, and English only, as the medium of both speaking and listening.
prostředek (také: střed, uprostřed)
volume_up
middle {podstatné jméno}
prostředek
volume_up
expedient {podstatné jméno}
prostředek (také: působení)
volume_up
instrumentality {podstatné jméno}
prostředek

Příklady použití pro "prostředek" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechEvropský parlament odsuzuje jakékoli násilí jako prostředek k dosahování cílů.
The European Parliament denounces every kind of violence as a means to an end.
CzechPřistěhovalectví jako prostředek pro zvýšení počtu obyvatelstva je naivní cesta.
Immigration as a means of increasing population is a naive route to take.
CzechVěřím, že je to velmi důležitý prostředek pro rozšiřování evropského prostoru.
I believe it is a very important as a means of widening the European space.
CzechTo by byl další užitečný prostředek v boji proti terorismu a kriminalitě.
This would have been another useful tool in the fight against terrorism and crime.
CzechVolby představují příležitost a naději jako prostředek k nápravě některých těchto chyb.
The elections provide opportunity and hope for the amendment of these errors.
CzechPokládám to za nejvhodnější prostředek k projevení úcty obětem masakru.
I think this is the best way to show our respect for the victims of the massacre.
CzechJde o druhý prostředek, s jehož pomocí můžeme vnitrostátní rozpočty konsolidovat.
It is the second lever that we can use to consolidate national budgets.
CzechBeletrii chci mít ráda a oslavovat ji kvůli tomu, čím je, ne jako nějaký prostředek k cíli.
I want to love and celebrate fiction for what it is, not as a means to an end.
CzechZnovu opakuji, že toto je opatření, které slouží jako odstrašující prostředek.
Once again, I believe this is a measure that should be kept as a deterrent for bad behaviour.
CzechMyslím, že to působí jako odrazující prostředek pro přímé zahraniční investice.
I think that acts as a disincentive for foreign direct investment.
CzechSoučástí takového osvědčení musí být celá řada kroků, tj. od pole až po dopravní prostředek.
Such a certification system must cover the entire chain, i.e. from field to vehicle.
CzechKapitalismus není předmětem mé náklonnosti, je to prostě prostředek.
Capitalism is not an object of my affection, it is simply a means to an end.
CzechJe to zároveň i prostředek lepšího rozvoje obchodních vztahů a tradičních ekonomik.
It is also a way of developing trade relations and traditional economies more satisfactorily.
CzechNejspíše to bude něco jako demokratický kosmetický prostředek pro nedemokratickou instituci.
Most of all, it will be a quasi-democratic cosmetic for an undemocratic institution.
CzechEvropská unie používá nezaměstnanost jako prostředek k zastrašování pracujících.
The EU is using unemployment as a means of intimidating workers.
CzechTento měsíc se Evropané musí zaměřit na včasné zjištění jako základní prostředek prevence.
This month, Europeans must focus on early detection as the primary means of prevention.
CzechJedná se o velmi dobrý prostředek k propagaci Evropy a naší společné kultury a historie.
It is a very good means of promoting Europe, of promoting our common culture and history.
CzechObčanská iniciativa staví před občany EU další prostředek evropské integrace.
The citizens' initiative shows the citizens of the EU a further means of European integration.
CzechSkutečně by se v nich měla objevit jako prostředek řešení této situace.
It really ought to appear as a means of getting out of this situation.
CzechV zprávě se ve významné míře podporuje očkování jako základní prostředek prevence onemocnění.
The report strongly supports vaccination as a fundamental means of preventing disease.