CS

prostředí {střední rod}

volume_up
Prostředí, které formuje zemědělství stejně, jako zemědělství formuje prostředí.
The environment, which shapes agriculture as much as agriculture shapes the environment.
Měli bychom se vyvarovat toho, abychom při své péči o životní prostředí toto prostředí vlastně poškozovali.
We should beware lest, in caring for the environment, we do the environment harm.
Investice spojené s ochranou životního prostředí jsou rovněž nesmírně důležité.
Investments related to environment protection are also extremely important.
volume_up
background {podstatné jméno}
Sociální prostředí nesmí rozhodovat o příležitostech člověka získat vzdělání.
Social background must not determine a person's educational opportunities.
Tito hrdinové pocházeli ze všech profesí, ze všech možných prostředí.
And these heroes, they come from every walk of life, all sorts of backgrounds.
Musí být chráněn 24 hodin denně, ne před Dány, ale před fundamentalisty z islámského prostředí.
He must be protected 24 hours a day, not against Danes but against fundamentalists of an Islamic background.
prostředí (také: obklopení)
volume_up
surrounding {podstatné jméno}
Poškodí to naše prostředí, naše ekonomiky a naši společnost.
It will damage our surroundings, our economies and our society.
Nezajímáme se jen o stavební práce, ale i o celkové začlenění do okolního prostředí.
We are concerned not just with the building work, but also with its overall integration into the surrounding area.
Existují dvě hlediska k této otázce: Jak velcí budeme za deset let a jaké bude okolní prostředí?
There are two aspects to that question: how large will we be in ten years and what will our surrounding environment be like?
prostředí (také: atmosféra)
volume_up
ambience {podstatné jméno}
prostředí (také: atmosféra)
volume_up
ambiance {podstatné jméno}
prostředí (také: okolí)

Příklady použití pro "prostředí" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechŽádný zisk nemůže vyvážit škody na životním prostředí, které tyto závody způsobí.
There is no income that can compensate for the environmental damage this causes.
CzechRežim celé obrazovky a režim objektivu jsou k dispozici pouze v prostředí Aero.
Full-screen mode and lens mode are only available as part of the Aero experience.
CzechDalší informace o efektech plochy Aero naleznete v tématu Co je prostředí Aero?.
To learn more about Aero desktop effects, see What is the Aero desktop experience?
CzechZde byla směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí uplatněna velice špatně.
Here, the Environmental Impact Assessment Directive has been poorly implemented.
CzechTo je základní problém a netýká se to jen politiky v oblasti životního prostředí.
This is a fundamental issue, and it does not only concern environmental policy.
CzechJinými slovy, z hlediska ochrany životního prostředí to není žádný velký úspěch.
In other words, it is not a great success from an environmental point of view.
CzechPoškodilo by to životní prostředí a vymazaly by se tím všechny výhody biopaliv.
This would harm the environment and cancel out all the advantages of biofuels.
CzechV oblasti životního prostředí musíme jednat zejména o nových druzích potravin.
In the area of the environment, we must discuss new types of foods in particular.
CzechZaprvé je cíl této směrnice v oblasti životního prostředí nyní jasný a ambiciózní.
Firstly, the environmental objective of the Directive is now clear and ambitious.
CzechTento protokol kromě bezpečnostních aspektů pokrývá i ochranu životního prostředí.
As well as its security aspects, this protocol covers environmental protection.
CzechA tak myšlenka školních osnov je zcela irelevantní v prostředí jako je toto.
And so the idea of a curriculum is completely irrelevant in a setting like this.
CzechSZP zlepšuje naše životní prostředí i životní podmínky zvířat se nadále zlepšují.
The CAP is improving our environment and animal welfare continues to improve.
CzechTato zpráva se silně zasazuje o potřebu zdravého prostředí a o právo hrát si.
The report is strong on the need for a healthy environment and the right to play.
CzechPotřebujeme aktivity na podporu vysoké úrovně informovanosti o životním prostředí.
What we need are activities that inspire a high level of ecological awareness.
CzechTato zpráva je jednoduše další zbraní v boji proti poškozování životního prostředí.
This report is simply another weapon in the fight against environmental damage.
CzechV posledních letech jsme svědky stále většího počtu katastrof životního prostředí.
In recent years, we have seen an increasing number of environmental disasters.
CzechProto je důležité vytvořit prostředí, v němž by se tyto oblasti mohly rozvíjet.
It is therefore important to create an environment in which this can develop.
CzechZpoždění tohoto procesu by znamenalo ohrožení životního prostředí a lidského zdraví.
A delay in this process would pose a threat to the environment and human health.
CzechZ důvodu blokády nabralo znečištění životního prostředí alarmujícího rozsahu.
Because of the blockade, environmental pollution is rife to an alarming degree.
CzechDomnívali jsme se proto, že v podobném prostředí by k vzniku hvězd nemělo docházet.
In fact, we anticipated that star formation shouldn't proceed in that environment.