česko-anglicko překlad pro "prosperující"

CS

"prosperující" anglický překlad

CS

prosperující {přídavné jméno}

volume_up
prosperující (také: úspěšný)
Prosperující evropský průmysl má pro dosažení lisabonských cílů klíčový význam.
A prosperous European industry is obviously crucial for achieving the Lisbon goals.
Bez ní je jen malá naděje na prosperující, demokratickou budoucnost Afriky.
Without it, there is little hope for a prosperous, democratic future for Africa.
Kdysi prosperující země byla rozvrácena svým prezidentem.
Once a prosperous country, it has been turned on its head by its President.
prosperující (také: bující)
Máme prosperující a dynamické odvětví komunikací s aktivními spotřebiteli na trhu.
We have a thriving and dynamic communications sector with active consumers in the marketplace.
Obě tyto země kdysi patřily mezi prosperující ekonomiky.
Both were once thriving economies.
Tchaj-wan je prosperující, bohatou a moderní demokracií, jež sdílí naše hodnoty podporující lidská práva, mír, bezpečnost a regionální prosperitu.
Taiwan is a thriving, wealthy and modern democracy that shares our values of supporting human rights, peace, security and prosperity in the region.
prosperující (také: vzkvétající)
Optimální dodávky energie jsou důležité také pro prosperující hospodářství, protože poskytují a vytváří pracovní místa.
An optimum energy supply is also important for a flourishing economy, as it provides and creates jobs.
Vyjmenoval jsem čtyři problémy, čtyři hrozby, z nichž jediná by mohla i prosperující zemi přivést k poklesu.
I have enumerated four problems, four threats, just one of which could bring even a flourishing country into submission.
Závěrem chci znovu zdůraznit, že naši spotřebitelé musí být upřednostněni, protože bez spotřebitelů, kteří mají bezpečí a jistotu, nebudeme mít prosperující vnitřní trh.
Finally I want to stress once again that our consumers must be given priority, for without safe and secure consumers we shall not have a flourishing internal market.

Příklady použití pro "prosperující" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechProsperující evropský průmysl má pro dosažení lisabonských cílů klíčový význam.
A prosperous European industry is obviously crucial for achieving the Lisbon goals.
CzechKonec konců jsou to také velmi důležité aspekty silné, prosperující Evropy.
After all, these are also very important aspects of a strong, prosperous Europe.
CzechBez ní je jen malá naděje na prosperující, demokratickou budoucnost Afriky.
Without it, there is little hope for a prosperous, democratic future for Africa.
CzechToto všechno říkám z pocitu odpovědnosti o demokratickou a prosperující budoucnost Evropy.
I say all this because I care about a democratic and prosperous future for Europe.
CzechMáme prosperující a dynamické odvětví komunikací s aktivními spotřebiteli na trhu.
We have a thriving and dynamic communications sector with active consumers in the marketplace.
CzechChceme, aby tato budoucnost byla pro nás a pro budoucí generace stabilní a prosperující.
We want this future to be stable and prosperous for ourselves and for future generations.
CzechLidu, o kterém vždy mluví, nejlépe poslouží prosperující a silná Evropa.
The populace of which they always talk is best served by a prosperous and vigorous Europe.
CzechNarůžovělé paprsky úsvitu pronikají nad mostem a chystají se probudit ze spánku prosperující město.
Streaks of daybreak's pink light stream above a bridge to wake a booming city.
CzechV době krize může pomoci opět vytvořit stabilní a prosperující hospodářské prostředí.
In a time of crisis, it may also assist in creating a stable and prosperous economic environment.
CzechKdysi prosperující země byla rozvrácena svým prezidentem.
Once a prosperous country, it has been turned on its head by its President.
CzechPřeji nám, všem Slovákům, hodně štěstí s Eurem jako symbolem integrované prosperující Evropy.
I wish all Slovaks good luck with the euro as the symbol of an integrated and prosperous Europe.
CzechPobřeží slonoviny je nejlépe prosperující ekonomikou v západní Africe.
Côte d'Ivoire is the most prosperous economy in West Africa.
CzechVelký rozsah chudoby je pravděpodobně jedním z nejvýraznějších rozporů prosperující Evropy.
The great extent of poverty is probably one of the most notable contradictions in prosperous Europe.
CzechZa padesát let se Evropské unii podařilo vytvořit mírový, demokratický a prosperující kontinent.
Within fifty years the EU has managed to create a peaceful, democratic and prosperous continent.
CzechJeště jednou blahopřeji obyvatelům Irska k jejich odhodlání žít v lepší, prosperující Unii.
Once again I congratulate the Irish people for their determination to have a better and more prosperous Union.
CzechNaším cílem musí být zdravá, prosperující a bezpečná společnost, kde každý cítí, že se může uplatnit.
Our goal must be healthy, prosperous, secure societies, where everyone feels they can play their part.
CzechHlasoval jsem pro přijetí této zprávy, neboť my všichni si přejeme stabilní, prosperující sousedství.
in writing. - (RO) I voted for this report because what we all want is a stable, prosperous neighbourhood.
CzechPotřebujeme, aby vašeho příkladu následovali další a naplňovali váš cíl, jímž je prosperující a otevřená Evropa.
We need others to follow your example and pursue your ambition for a prosperous and open Europe.
CzechOdpověď spočívá v tom, že učiníme ekonomiku zelenou a prosperující a domácnosti a vládu udržitelné.
The answer lies in making the economy green and making businesses, households and the government sustainable.
CzechVíme také, že pro mladé lidi v těchto oblastech je nejtěžší snášet izolaci od prosperující EU.
We also know that young people in these regions find it most difficult to put up with isolation from a prosperous EU.