česko-anglicko překlad pro "prosperovat"

CS

"prosperovat" anglický překlad

CS

prosperovat {sloveso}

volume_up
To je klíčovým předpokladem, aby mohly naše malé a střední podniky prosperovat ve zdravém konkurenčním prostředí.
That is crucial if we want our SMEs to flourish within a healthy competitive environment.
Všechny společnosti, velké i malé, musí mít stejné podmínky k tomu, aby mohly prosperovat.
Fifthly, on SMEs, a level playing field for all companies, big and small, is essential for them to flourish.
Rozdíl mezi chřadnoucím národem a tím, který bude prosperovat, je v poznání, že potřebujeme stejný přístup k vzdělávání pro chlapce i děvčata.
The difference between a languishing nation and one that will flourish is the recognition that we need equal access to education for both boys and girls.
prosperovat (také: vzkvétat)
Jednoduše řečeno, Evropa musí postupovat mnohem systematičtěji, pokud má prosperovat.
Quite simply, Europe must behave more coherently if it is to prosper.
Má-li ale euro z dlouhodobého hlediska přežít a prosperovat, je nutná radikálnější změna.
But in the long term, if the euro is to survive and prosper, more radical change is necessary.
Budou naše malé a střední podniky prosperovat a získají přístup na nové trhy díky ochraně svých práv duševního vlastnictví?
Will our SMEs prosper and access new markets by protecting their intellectual property rights?
prosperovat (také: bujet, vzkvétat)
Zemědělství se proto nemůže srovnávat s ostatními hospodářskými odvětvími, která mohou prosperovat na volném trhu, protože trh potravinový není trh volný.
Agriculture cannot, therefore, be compared with other sectors of the economy which are able to thrive in a free market, because the food market is not a free market.

Příklady použití pro "prosperovat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechNikdo by si nikdy nebyl pomyslel, že například ocelářství začne znova náhle prosperovat.
No one ever thought, for example, that the steel industry would suddenly boom again.
CzechJednoduše řečeno, Evropa musí postupovat mnohem systematičtěji, pokud má prosperovat.
Quite simply, Europe must behave more coherently if it is to prosper.
CzechMá-li ale euro z dlouhodobého hlediska přežít a prosperovat, je nutná radikálnější změna.
But in the long term, if the euro is to survive and prosper, more radical change is necessary.
CzechJedině tak bude Evropa konkurenceschopnější a bude lépe prosperovat.
Only in this way will Europe become more competitive and prosperous.
CzechJak to, že jsme se stali jediným druhem, kterému se daří stále více prosperovat zatímco je stále početnější?
How did we become the only species that becomes more prosperous as it becomes more populous?
CzechTo je klíčovým předpokladem, aby mohly naše malé a střední podniky prosperovat ve zdravém konkurenčním prostředí.
That is crucial if we want our SMEs to flourish within a healthy competitive environment.
CzechBudou naše malé a střední podniky prosperovat a získají přístup na nové trhy díky ochraně svých práv duševního vlastnictví?
Will our SMEs prosper and access new markets by protecting their intellectual property rights?
CzechVíme, že ekonomiky nemohou prosperovat bez těžkého průmyslu a že tento průmysl nemůže existovat bez továren.
We know that economies cannot prosper without heavy industry and that industry cannot exist without factories.
CzechPaní komisařka má pravdu, když argumentuje, že podmínky v Afghánistánu by neumožnily afghánským zemědělcům prosperovat.
The Commissioner is right to argue that conditions in Afghanistan would not allow Afghan farmers to benefit.
CzechNemůžeme však navléci našim vyvážejícím společnostem svěrací kazajku a pak očekávat, že budou prosperovat lépe než jejich konkurenti.
We cannot put our exporting companies into a straitjacket yet expect them to outperform their competitors.
CzechVšechny společnosti, velké i malé, musí mít stejné podmínky k tomu, aby mohly prosperovat.
Fifthly, on SMEs, a level playing field for all companies, big and small, is essential for them to flourish.
CzechGolfové kluby, kriketové kluby, jezdecké kluby, zábavné parky - mohou prosperovat, ale ne z finančních prostředků společné zemědělské politiky.
Golf clubs, cricket clubs, horse riding clubs, leisure parks - may they prosper, but not on common agricultural policy funds.
CzechPro Srbsko je taktéž novou příležitostí transformovat se a prosperovat díky celkové restrukturalizaci a modernizaci hospodářství.
It also represents for Serbia a new opportunity to transform and prosper through the overall restructuring and modernisation of the economy.
CzechTo je sice pěkné, ale v první řadě musí prosperovat naše ekonomika, lidé musí mít práci, firmy musí vyrábět a poskytovat služby.
That is all very well, but in the first place, our economy must prosper, people must have work, and companies must produce and provide services.
CzechV konkrétní rovině je cílem politiky Komise zaručit, aby sociální podniky mohly růst a prosperovat vedle jiných forem podniku.
More specifically, the Commission's policy aims to guarantee that social economy enterprises can grow and prosper alongside other forms of company.
CzechA pokud bude nadále prosperovat, pak dokáže, že vydělávání peněz a udržitelné, humánní chování nemusí být nezbytně v rozporu.
And, if Google continues to prosper, it will prove that there is no inherent conflict between making money and acting in a sustainable and humane way.
CzechVýše uvedené činnosti jsou obzvláště důležité, neboť žádné rychle se rozvíjející hospodářství nemůže prosperovat bez těchto odvětví.
The aforementioned activities are particularly important, because no rapidly developing economy can prosper without these sectors of production.
CzechDokument je stejně nekompromisní, pokud jde o naše hodnoty. v éře globalizace můžeme prosperovat, avšak chceme toho dosáhnout vlastním způsobem.
The paper is equally uncompromising when it comes to our values. We can prosper in the age of globalisation, but we will want to do it our own way.
CzechRozdíl mezi chřadnoucím národem a tím, který bude prosperovat, je v poznání, že potřebujeme stejný přístup k vzdělávání pro chlapce i děvčata.
The difference between a languishing nation and one that will flourish is the recognition that we need equal access to education for both boys and girls.
CzechEU bude v rámci světového hospodářství prosperovat pouze tehdy, když dosáhne inovačních schopností svých obchodních partnerů, nebo je dokonce překoná.
In the context of the global economy, the EU will be prosperous only when it equals or even exceeds the innovation capabilities of its trading partners.