česko-anglicko překlad pro "prospekt"

CS

"prospekt" anglický překlad

CS

prospekt {mužský rod }

volume_up
prospekt
volume_up
prospectus {podstatné jméno}
Opatření k provedení směrnic "Průhlednost" a "Prospekt" (úroveň 2) (hlasování)
Implementing measures (level 2) of the Prospectus Directive (vote)
Jakmile je nějaký prospekt schválen v jednom členském státě, pak platí v celé Evropské unii.
Once a prospectus has been approved in one Member State, it is valid throughout the Union.
Chtěl bych mu připomenout, že pro malé a střední podniky bude vytvořen odpovídající prospekt.
May I remind him that a proportionate prospectus will be developed for small and medium-sized enterprises.
prospekt (také: leták)
volume_up
leaflet {podstatné jméno}
prospekt (také: horizont, pozadí)
volume_up
backdrop {podstatné jméno}
prospekt (také: leták)
volume_up
handbill {podstatné jméno}

Příklady použití pro "prospekt" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechOpatření k provedení směrnic "Průhlednost" a "Prospekt" (úroveň 2) (hlasování)
Implementing measures (level 2) of the Transparency Directive (vote)
CzechOpatření k provedení směrnic "Průhlednost" a "Prospekt" (úroveň 2) (hlasování)
Implementing measures (level 2) of the Prospectus Directive (vote)
CzechJakmile je nějaký prospekt schválen v jednom členském státě, pak platí v celé Evropské unii.
Once a prospectus has been approved in one Member State, it is valid throughout the Union.
CzechDalší důležitou otázkou byly klíčové údaje pro investory, které nahrazují zjednodušený prospekt.
Another important issue was the key investor information, which replaces the simplified prospectus.
CzechChtěl bych mu připomenout, že pro malé a střední podniky bude vytvořen odpovídající prospekt.
May I remind him that a proportionate prospectus will be developed for small and medium-sized enterprises.
CzechV době nestability trhů mohou právě náklady na prospekt některé odradit, aby se vůbec pokusili získat další kapitál.
At a time when markets are volatile, it can be the cost of a prospectus that would put someone off even trying to raise additional capital.
CzechDnes není jedna banka schopna přečíst komplexní prospekt, který vydává jiná banka a který se týká obsahu fondů, jež prodává.
Today, one bank is not capable of reading the complex prospectus that another bank publishes on the content of the funds it is selling.
CzechV souladu s lepší právní úpravou se jeví rozumným rozhodnutí nepožadovat pro programy zaměstnaneckých akcií žádný prospekt.
In line with better regulation, the decision that no prospectus will be required for employee share schemes would appear to be sensible.
CzechVzpomínám si, že jsme potřebovali více než jedno funkční období Parlamentu, abychom vypracovali zjednodušený prospekt vydávání cenných papírů.
I recall that we needed more than one parliamentary term to write the simplified prospectus on issuing securities in Europe.
CzechSouhlasím s panem zpravodajem, že existující prospekt by měl být nahrazen bezpoplatným dokumentem, který bude obsahovat klíčové údaje pro investory.
I agree with the rapporteur that the existing prospectus should be replaced by a free document containing key information for investors.
Czech(DE) Paní předsedající, dámy a pánové, prospekt reguluje veřejnou nabídku cenných papírů a jejich emisi na regulovaném trhu v rámci Společenství.
(DE) Madam President, ladies and gentlemen, the prospectus regulates the public offering of securities and their emission into a regulated market in the Community.
CzechNávrh bude samozřejmě znamenat, že malé a střední podniky nebudou muset předkládat prospekt, a proto pro ně bude snazší přilákat kapitál.
The proposal will, of course, mean that small and medium-sized enterprises will not need to produce a prospectus and it will therefore be easier for them to attract capital.
CzechPro malé a střední podniky proto bude vytvořen odpovídající prospekt, pane Feio, prospekt 2. úrovně, který však bude respektovat nutnost ochrany investorů.
A proportionate prospectus will therefore be developed, Mr Feio, for small and medium-sized enterprises, a level 2 prospectus, but which respects the need for investors to be protected.