CS

prospěch {mužský rod }

volume_up
Mohly by být využity konstruktivně a přinášet přímý prospěch občanům.
This could be used constructively for the direct benefit of the citizens.
Takže to přinese základní prospěch milionům evropských občanů.
So this will provide a basic benefit for millions of European citizens.
Chtěla vytvořit ve prospěch všech evropských občanů skutečné jednotné nebe.
She wanted a real single sky for the benefit of European citizens.
prospěch (také: blaho, dobro, statek, užitek)
volume_up
good {podstatné jméno}
Tento úděl je pro náš společný prospěch a je to vize našich zakladatelů.
This destiny is for our common good, and it is the vision of our founding fathers.
Ať je vždy naší prioritou prospěch Společenství.
May the good of the Community always be our priority.
Tyto obrovské částky však afghánskému lidu nepřinášejí žádný prospěch.
However, these enormous sums of money are not doing the Afghan people any good.
prospěch (také: podpora)
volume_up
behalf {podstatné jméno}
Opatření EU ve prospěch menšin žijících na čínském území mohou být účinná, jestliže ...
The EU's action on behalf of the minorities living on Chinese territory can be effective if ...
Vyplývají z naší činnosti ve prospěch občanů.
They are incurred in doing our job on behalf of citizens.
V nejbližší budoucnosti se tyto kroky musí podniknout ve prospěch malých a středních podniků.
And in the immediate future these things must be done on behalf of small and medium-sized enterprises.
prospěch (také: přednost, výhoda)
volume_up
advantage {podstatné jméno}
Pane předsedající, účelem obchodu je přinést oběma zúčastněným stranám maximální prospěch a zisk.
Mr President, the purpose of trade is to maximise prosperity and advantage to both participants.
Rusové se nebudou nijak rozpakovat jich využít ve svůj prospěch, až přijde vhodný čas.
The Russians will have no reservations whatsoever in using these to their advantage when the time is right.
Ani zákazníci z toho nebudou mít žádný prospěch.
Nor would consumers obtain any advantage from this.
prospěch (také: profit, užitek, výdělek, výnos, výtěžek, zisk)
volume_up
profit {podstatné jméno}
A další rozměr - zisk nebo hospodářský prospěch, nebo životní prostředí a jeho zachování.
One other dimension - profit, or economic benefits, or the environment and conservation.
Z čínského modelu tak mají prospěch obě strany.
Thus, both sides profit from the Chinese model.
Z takového přístupu bychom měli prospěch všichni.
We would all profit from such an approach.
prospěch (také: blaho, blahobyt, prosperita)
volume_up
welfare {podstatné jméno}
Tato metoda chovu bude zakázána ve prospěch chovných systémů, jež zajišťují zvířatům lepší životní podmínky.
This method of animal housing will be banned in favour of systems of rearing that guarantee better animal welfare.
Více a více lidí má pocit, že jednání Komise určuje spíše chladná technokracie než sociální prospěch.
More and more people have the feeling that cold technocracy rather than social welfare is what determines the actions of the Commission.
Když prospěch lidí má positivní korelaci, když váš blahobyt vede k mému blahobytu, pak se rozhoduji, ano, jsem pro váš blahobyt.
. ~~~ It's when your welfare conduces to mine, that I decide, oh yeah, I'm all in favor of your welfare.
prospěch (také: výtěžek)
volume_up
avail {podstatné jméno}

Příklady použití pro "prospěch" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechProto jsem hlasovala ve prospěch tohoto návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu.
I therefore voted in favour of this proposal for a European Parliament decision.
CzechHlasovala jsem ve prospěch zprávy pana Beldera o přístupu Evropské unie k Íránu.
I voted in favour of the report by Mr Belder on the EU's approach towards Iran.
CzechHlasovala jsem ve prospěch zprávy o důkazu původu pro některé textilní výrobky.
I voted in favour of the report on proof of origin for certain textile products.
CzechObě strany z toho mají nesmírný prospěch, avšak vyvstala zde závažná nerovnováha.
Both sides have benefited from it immensely but it has become badly imbalanced.
Czech(PL) Pane předsedající, hlasoval jsem ve prospěch usnesení o dunajské strategii.
(PL) Mr President, I voted in favour of the resolution on the Danube Strategy.
CzechEvropa musí mluvit jasně, jednomyslně a nahlas ve prospěch přísných opatření.
Europe must speak clearly with one voice, and loudly in favour of firm measures.
CzechJe jasné, že máme všichni prospěch z integrované evropské ekonomiky a společnosti.
It is clear that we all benefit from our integrated European economy and society.
CzechTěmto spotřebitelům musí zlepšení energetické účinnosti přinést největší prospěch.
These consumers must benefit most from the energy efficiency improvements made.
CzechNicméně a bez toho, abych bral zpět své výhrady, hlasoval jsem ve prospěch zprávy.
Nevertheless, without abandoning my reservations, I voted in favour of the report.
CzechPředběžné platby ve prospěch zemí nejhůře postižených krizí se pro rok 2010 zvýší.
Advance payments for countries worst hit by the crisis will be increased for 2010.
CzechOpatření ve prospěch průmyslu, který je s kulturou spojen, je třeba podporovat.
Action favouring the industry that is linked to culture should be supported.
CzechDokud toto nepochopíme, užitek ve prospěch klimatu budeme mít jen z prvních dvou.
Until this is understood, any climatic benefit can only be gained from the first two.
CzechZpůsobilost intervencí do bydlení ve prospěch marginalizovaných společenství (
Eligibility of housing interventions in favour of marginalised communities (
CzechJak můžeme překonat své rozepře a využít je ve prospěch stejného evropského ideálu?
How do we overcome our disagreements and use them to serve the same European ideal?
CzechHlasovala jsem ve prospěch této zprávy o právech cestujících autobusy a autokary.
I voted in favour of this report on the rights of bus and coach passengers.
CzechZ těchto důvodů budu hlasovat ve prospěch zprávy paní poslankyně Schaldemoseové.
For these reasons, I will vote in favour of the report by Mrs Schaldemose.
CzechDalší, kdo z toho mají prospěch, jsou mafiáni, kteří z toho také mají velké zisky.
Others that benefit include the gangsters in the Mafia, who also make large profits.
CzechJe jasné, že ceny poklesly, a že z toho měly prospěch letecké společnosti.
It is clear that prices have fallen and that airlines have benefited from that.
CzechPředně, právní základ pro nařízení byl změněn ve prospěch životního prostředí.
First of all, the legal basis for the regulation has been changed to the environment.
CzechHlasoval jsem ve prospěch zprávy pana Tatarelly o systému ekoznačky Společenství.
I voted in favour of Mr Tatarella's report on a Community Ecolabel scheme.