česko-anglicko překlad pro "prospěšnost"

CS

"prospěšnost" anglický překlad

CS

prospěšnost {ženský rod}

volume_up
Případ Tamáse Deutsche skutečně prokazuje svou přímou prospěšnost.
Indeed, the case involving Tamás Deutsch demonstrates its direct benefit.
Evropská unie naléhavě potřebuje prokazovat svou prospěšnost.
The European Union urgently needs to demonstrate its benefits.
Tedy doufám, že může pokračovat, protože je důležitá; dokonce i já si dokážu uvědomit její prospěšnost.
I just hope that it can continue because it is important; even I can acknowledge its benefit.
prospěšnost (také: užitečnost, účelnost)
volume_up
usefulness {podstatné jméno}
Proto se musíme zabývat nedostatky systému a jeho uplatňování, aniž bychom poškodili prospěšnost tohoto rozkazu.
Therefore, we need to look at the defects in the system and in its application, without destroying the usefulness of this warrant.
volume_up
expediency {podstatné jméno}
Předkládám návrh, který uznává prospěšnost státní podpory přidělené polským loděnicím.
I propose a motion to recognise the expediency of the state aid given to the Polish shipyards.
Většina těchto návrhů se nyní opětovně uvádí a považujeme za důležité, aby Rada uznala jejich prospěšnost a věnovala jim náležitou pozornost.
Most of these amendments have now been restored, as it is considered important that the Council recognise their expediency and give them due consideration.
prospěšnost (také: užitečnost, vstřícnost)
volume_up
helpfulness {podstatné jméno}
prospěšnost
volume_up
expedience {podstatné jméno}

Příklady použití pro "prospěšnost" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPředkládám návrh, který uznává prospěšnost státní podpory přidělené polským loděnicím.
I propose a motion to recognise the expediency of the state aid given to the Polish shipyards.
CzechPřípad Tamáse Deutsche skutečně prokazuje svou přímou prospěšnost.
Indeed, the case involving Tamás Deutsch demonstrates its direct benefit.
CzechTedy doufám, že může pokračovat, protože je důležitá; dokonce i já si dokážu uvědomit její prospěšnost.
I just hope that it can continue because it is important; even I can acknowledge its benefit.
CzechEvropská unie naléhavě potřebuje prokazovat svou prospěšnost.
The European Union urgently needs to demonstrate its benefits.
CzechToto nařízení je v platnosti velmi krátkou dobu a měli bychom mu dopřát čas, aby prokázalo svou prospěšnost.
That regulation has only been in place for a very short time and we should give it a margin to succeed.
CzechProto se musíme zabývat nedostatky systému a jeho uplatňování, aniž bychom poškodili prospěšnost tohoto rozkazu.
Therefore, we need to look at the defects in the system and in its application, without destroying the usefulness of this warrant.
CzechEU má možnost projevit svoji prospěšnost v oblasti zahraniční politiky tím, že použije všechny nástroje měkké politiky, humanitární i obchodní.
The EU has an opportunity to show its benefit in terms of foreign policy, by using all the tools of soft policy, both aid and trade.
CzechVýbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci mi svěřil milou úlohu obhájit prospěšnost zřízení tohoto Úřadu.
The Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs has seen fit to entrust to me the welcome task of arguing for the advisability of creating this Office.
CzechVětšina těchto návrhů se nyní opětovně uvádí a považujeme za důležité, aby Rada uznala jejich prospěšnost a věnovala jim náležitou pozornost.
Most of these amendments have now been restored, as it is considered important that the Council recognise their expediency and give them due consideration.