česko-anglicko překlad pro "prospívat"

CS

"prospívat" anglický překlad

CS

prospívat {sloveso}

volume_up
prospívat (také: prospět)
Tyto aplikace rovněž představují globální rostoucí trhy, které budou EU finančně prospívat.
These applications also represent the growing global markets from which the EU will benefit financially.
Nuže, postavme něco, z čeho mohou obě strany prospívat, a najděme nějaký způsob, jak vytvořit nový vztah s těmito druhy.
Well, then let's build something that we can both benefit from, and find some way to make a new relationship with these species.
Obchod by měl prospívat malým producentům a pracujícím - tedy většině -, nikoliv velkým nadnárodním korporacím.
Trade should be for the benefit of small producers and working people - the majority - not major transnational corporations.
Tak mohou tyto země prospívat a zároveň i vyhnat nové extremisty a diktátory.
This way they can flourish, and at the same time drive out new extremists and dictators.

Příklady použití pro "prospívat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTak mohou tyto země prospívat a zároveň i vyhnat nové extremisty a diktátory.
This way they can flourish, and at the same time drive out new extremists and dictators.
CzechTyto aplikace rovněž představují globální rostoucí trhy, které budou EU finančně prospívat.
These applications also represent the growing global markets from which the EU will benefit financially.
CzechNevydrží dlouhou a mají-li prospívat, potřebují vhodné prostředí.
Promotional codes are like flowers: they require just the right environment to thrive, and they have a short life span.
CzechPotřebujeme dobře vyváženou střední cestu, která zajistí, že my i naše planeta budeme v budoucnu moci i nadále prospívat.
We need a well-balanced middle path which ensures that we and our planet can continue to thrive in the future.
CzechObchod by měl prospívat malým producentům a pracujícím - tedy většině -, nikoliv velkým nadnárodním korporacím.
Trade should be for the benefit of small producers and working people - the majority - not major transnational corporations.
CzechNuže, postavme něco, z čeho mohou obě strany prospívat, a najděme nějaký způsob, jak vytvořit nový vztah s těmito druhy.
Well, then let's build something that we can both benefit from, and find some way to make a new relationship with these species.
CzechMají-li v ní lidé žít, prospívat a mít důstojnou práci s reálnou vyhlídkou do budoucna, musí být evropská konstrukce stabilní.
The European construct must be stable if people are to live and prosper in it, working in decent jobs with real future prospects.
CzechProto podporuji tento proaktivní přístup, aniž bychom ale zapomínali na to, že cílem internetu věcí je v první řadě prospívat lidem.
For this reason, I support this proactive approach, without forgetting that the Internet of Things is aimed at benefiting people first and foremost.
CzechUjednání však musí prospívat zemědělství EU a nikoli ho poškozovat, což může být případ obchodní smlouvy se státy Mercosur.
However, these arrangements must be to the benefit of the EU agricultural sector, and not to its detriment, as could occur with the Mercosur trade agreement.
CzechJsou to motivovaní mladí lidé, kteří chtějí prospívat společnosti, ale namísto toho se musí postavit do fronty nezaměstnaných, protože pro ně nejsou pracovní místa.
These are motivated young people, who want to contribute to society, but who instead have to take their place at the back of the unemployment queue because there are no jobs.