česko-anglicko překlad pro "proslovy"

CS

"proslovy" anglický překlad

volume_up
proslovy {m mn. č.}
volume_up
prošlý {příd. jm. m.}
EN
CS

proslovy {mužský rod množné číslo}

volume_up
proslovy (také: projevy, řeči)
Proslovy o činnosti nezaručují její efektivitu.
Speeches about action do not guarantee that the action will be effective.
To bych řekl závěrem a děkuji vám za vaše proslovy.
That is what I would say in conclusion, and I thank you for your speeches.
Pan Vondra má nyní slovo, aby odpověděl na různé proslovy jménem Rady.
Mr Vondra now has the floor to respond to the various speeches on behalf of the Council.

Příklady použití pro "proslovy" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechDámy a pánové, do teď řečníci dodržovali čas, jenž mají pro proslovy k dispozici.
Ladies and gentlemen, up to now the speakers have kept to their speaking times.
CzechByl jsem tady před čtyřmi lety a pamatuji si, že v té době ještě nebyly proslovy online.
I was here four years ago, and I remember, at the time, that the talks weren't put online.
CzechPan Vondra má nyní slovo, aby odpověděl na různé proslovy jménem Rady.
Mr Vondra now has the floor to respond to the various speeches on behalf of the Council.
CzechTo bych řekl závěrem a děkuji vám za vaše proslovy.
That is what I would say in conclusion, and I thank you for your speeches.
CzechProslovy o činnosti nezaručují její efektivitu.
Speeches about action do not guarantee that the action will be effective.
Czech(FR) Pane předsedající, v každém případě jsem velice pozorně poslouchal všechny proslovy mých kolegů poslanců.
(FR) Mr President, I have, in any case, listened very carefully to all of my fellow Members' speeches.
CzechTady i jinde přednášíme své uhlazené proslovy.
Here and elsewhere we continue to make our fine speeches.
CzechTolik reakce na vaše proslovy.
That, I think, would be the reaction to what you have been saying.
CzechProto vám nejsem schopna věřit, pane Barroso, když pronášíte proslovy o Evropě, která je obráncem lidských práv.
I therefore cannot believe you, Mr Barroso, when you make declamations about Europe being a champion of human rights.
CzechTo nám poskytuje široký prostor, abychom se zaměřili na chování a proslovy, jejichž cílem je podněcovat k teroristickým trestným činům.
And that gives wide scope to target behaviour and speech that has, as its purpose, the instigation of a terrorist offence.
CzechDoporučuji poslancům, kteří své proslovy čtou, aby je za účelem zlepšení kvality tlumočení poskytli tlumočníkům v předstihu.
I advise Members who read their speeches to give them to the interpreters in advance, as this helps to improve the quality of the interpreting.
CzechMůj vzkaz zní: Evropské proslovy jsou důležité a diskuse o evropských základních hodnotách jsou důležité, ale prioritou musí být evropské skutky.
My message is this: European speeches are important, and talking about Europe's fundamental values is important, but European action must take priority.
CzechJednostranné proslovy k poslancům na plenárním zasedání bez možnosti dialogu a otázek nejsou správným prostředkem pro sdělování mezikulturních výměn.
One-sided speeches to Members sitting in plenary, without any possibility for dialogue and questions, are not the right medium for communication and intercultural exchanges.
CzechJaký smysl mají všechny proslovy o významné nové iniciativě pro evropskou klimatickou diplomacii, když jsme se zřejmě přestali výsledky konference na Bali a dohodami zemí G8 zabývat?
What use is all the talk about a major new European climate diplomacy initiative if we have obviously given up on Bali and on the agreements made by the G8?