česko-anglicko překlad pro "prosinec"

CS

"prosinec" anglický překlad

CS

prosinec {mužský rod }

volume_up
prosinec
volume_up
December {podstatné jméno}
Termín, který vyplynul z hlasování většiny, je 31. prosinec 2018.
The deadline which resulted from the majority vote was 31 December 2018.
Loňský prosinec byly tyto programy představeny členským státům, které je přidělily.
These programmes were presented to and awarded by the Member States last December.
3. prosinec je Mezinárodním dnem lidí s postižením.
3 December is International Day of People with Disabilities.

Příklady použití pro "prosinec" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechLoňský prosinec byly tyto programy představeny členským státům, které je přidělily.
These programmes were presented to and awarded by the Member States last December.
CzechPo roce velmi mírného pokroku se 19. prosinec 2010 stal pro Bělorusko zlomovým bodem.
After a year of very modest progress, 19 December 2010 became a turning point for Belarus.
CzechZa třetí připadá na 10. prosinec 2008 60. výročí Charty lidských práv OSN.
Thirdly, 10 December 2008 marks the 60th anniversary of the UN Declaration of Human Rights.
CzechTermín, který vyplynul z hlasování většiny, je 31. prosinec 2018.
The deadline which resulted from the majority vote was 31 December 2018.
Czech21. prosinec 2007 byl velkým dnem v historii mé země, Slovenska, i celé EU.
The date of 21 December 2007 was a great day in the history of my country, Slovakia, and of the entire EU.
CzechToto pramení ze závěrů Rady ECOFIN a průvodní cestovní mapy, které byly přijaty minulý prosinec.
This stems from the Ecofin Council's conclusions and the accompanying road map which were adopted last December.
Czech3. prosinec je Mezinárodním dnem lidí s postižením.
3 December is International Day of People with Disabilities.
CzechNyní je prosinec a my víme, že žádná změna nebude.
We are now in December and we know we shall not have it.
Czech1. prosinec 2007, světový den boje proti AIDS (rozprava)
CzechPráce Komise se zaměřuje na tři hlavní oblasti na základě této dohody o cestovní mapě přijaté minulý prosinec.
The Commission's work is centred on three main areas following this agreement of the road map adopted last December.
CzechTermín dokončení prací je prosinec 2008, ale vzhledem k výjimečným okolnostem práce dokončeny nebudou.
The deadline for completion of works is December 2008, but, because of exceptional circumstances, work will not be completed.
CzechKdyž jsem se dozvěděla, že změnu dostaneme v prosinci, domnívala jsem se, že jde o prosinec 2007 a nikoli prosinec 2008.
When I heard we would be getting an amendment in December, I assumed that it would be in December 2007, not December 2008.
CzechProto musíme s panem předsedou Barrosem vytvořit na prosinec plán, abychom věděli, jak reagovat na irskou otázku.
Therefore, together with President Barroso, we shall have to create a road map for December to see how to respond to the Irish question.
CzechHlasování o návrzích v oblasti dohod o hospodářském partnerství se odkládá na prosinec a navrženy jsou následující termíny:
The vote on the motions on economic partnership agreements is postponed until December and the deadlines proposed are as follows:
CzechKonečný termín 10. prosinec pro diskuse o Kosovu se rychle přibližuje a práce mezinárodní trojky vstupuje do klíčové fáze.
The deadline of 10 December for Kosovo talks is fast approaching, and the work of the international troika is entering a crucial phase.
Czech(FR) Pane předsedající, dámy a pánové, písek v kosovských přesýpacích hodinách nemilosrdně protéká a 10. prosinec se blíží.
(FR) Mr President, ladies and gentlemen, the sand in the Kosovo hourglass is trickling down relentlessly, and 10 December is almost upon us.
Czech(FR) Pane předsedo, dámy a pánové, Organizace spojených národů stanovila 10. prosinec lhůtou pro stanovení budoucího statutu Kosova.
(FR) Mr President, ladies and gentlemen, the United Nations has set 10 December next as the deadline for determining the future status of Kosovo.
CzechKonzultace v letošním a příštím roce ukáží, kolik se toho dá skutečně dosáhnout před konferencí v Kodani, která je naplánována na prosinec 2009.
Consultations this year and next will show how much can actually be achieved before the conference in Copenhagen, scheduled for December 2009.
CzechV důsledku toho Parlament přijal flexibilnější rozvrh vytváření a propojování vnitrostátních elektronických registrů (31. prosinec 2012).
As a result, Parliament has accepted a more flexible timetable for implementing and interconnecting national electronic registers (31 December 2012).
CzechProsinec 2008: španělská vláda podle pana Aznara věděla, že se mnoho letů CIA provádí ve španělském vzdušném prostoru a jsou využívána španělská letiště.
December 2008: the Spanish Government under Mr Aznar knew that many CIA flights had overflown Spanish air space and used Spanish airports.