česko-anglicko překlad pro "prosazovat"

CS

"prosazovat" anglický překlad

CS

prosazovat {sloveso}

volume_up
Proto je nezbytné zvyšovat veřejné povědomí a prosazovat informační kampaně.
Therefore, it is necessary to promote public awareness and information campaigns.
Bude to jediný způsob, jak prosazovat rodičovství se sdílenou odpovědností.
This will be the only way to promote parenthood with shared responsibilities.
Budeme-li prosazovat lidská práva, budeme prosazovat bezpečnost.
If we promote human rights we promote security.
Nechci tu prosazovat nic jiného než Všeobecnou deklaraci lidských práv.
I simply want to assert the Universal General Declaration of Human Rights.
Jde nám o to, jak umožnit našim občanům prosazovat svá práva.
It is about enabling our citizens to assert their rights.
Dále jsem vyzval k snazšímu přístupu k právní pomoci, aby bylo obětem umožněno prosazovat svá práva.
Furthermore, I call for easier access to legal aid, in order to allow victims to assert their rights.
prosazovat (také: udržovat)
Právo menšin na zachování a rozvíjení jejich kultury je nutné důsledně prosazovat.
We must consistently uphold the right of minorities to retain and develop their culture.
Důležitým tématem je v této oblasti vzájemnost, a tu budu usilovně prosazovat.
The important issue here is mutuality and this is something I am anxious to uphold.
Jsem přesvědčen, že valná většina poslanců Evropského parlamentu bude prosazovat základní práva médií.
I am convinced that a very broad majority in the European Parliament will uphold the fundamental rights of the media.
Dialog je dobrý, ale realistická politika a ekonomický tlak jsou lepším způsobem, jak prosazovat naše důvody.
Dialogue is good, but Realpolitik and economic pressure are better ways to advance our argument.
V prvé řadě je třeba říct, že se Evropská unie usilovně snažila prosazovat otázku lidských práv na multilaterální scéně.
First and foremost, the EU has been working hard to advance the cause of human rights on the multilateral stage.
Jsem odhodlána více než kdykoli předtím dále prosazovat tuto velmi významnou dimenzi našeho evropského programu pro kulturu.
I am more committed than ever to advancing further this very important dimension of our European agenda for culture.
Musíme proto prosazovat modernizaci stávajících budov, protože podíl nově postavených budov se snižuje.
We must therefore urge the upgrading of our existing buildings, since the proportion of new buildings being constructed is declining.
Já považuji za povzbudivý signál Rady, že bude rovněž zvažovat, jak zavést takový registr, a prosazovat je, aby se tak stalo co nejdříve.
I am encouraged by the Council's signal that it will also consider arrangements to put in place such a register and urge them to do so without delay.

Příklady použití pro "prosazovat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTo bude jedna z věcí, které hodlám prosazovat v příštím rozpočtu Evropské unie.
That will be one of the points I intend to put into the next European Union budget.
CzechMá Evropská komise v úmyslu prosazovat, aby Evropská unie tento dluh uhradila?
Does the European Commission intend to make the European Union pay this debt?
CzechProto je nezbytné zvyšovat veřejné povědomí a prosazovat informační kampaně.
Therefore, it is necessary to promote public awareness and information campaigns.
CzechDůležitým tématem je v této oblasti vzájemnost, a tu budu usilovně prosazovat.
The important issue here is mutuality and this is something I am anxious to uphold.
CzechTo jsou ty věci, které musíme prosazovat dále, uzavírat a dotahovat do konce.
These are things that we have to push further and bring conclusion and finality to.
CzechChceme jít ještě dále a aktivně prosazovat evropskou politiku založenou na znalostech.
We want to go even further and send the European knowledge policy into overdrive.
CzechJestliže budete nadále prosazovat svůj extrémní euronacionalismus, povede to k násilí.
If you go on pushing your extreme euro-nationalism, this will lead to violence.
CzechBude prosazovat ráznější hospodářskou soutěž a sníží zátěž ležící na spotřebitelích.
It will promote more vigorous competition and reduce the burden on consumers.
CzechChceme ji prosazovat prostřednictvím politiky vnějších vztahů v Mexiku a střední Asii.
To promote it through our external relations policy in Mexico and in Central Asia.
CzechZároveň by nemělo omezovat nové iniciativy a mělo by prosazovat zájmy cestujících.
It should not, however, hamper new initiatives and should be in passengers' interests.
CzechNa druhé straně si nemyslím, že by měla Evropa prosazovat udělování občanství.
On the other hand, I do not think that Europe should promote the award of citizenship.
CzechBude to jediný způsob, jak prosazovat rodičovství se sdílenou odpovědností.
This will be the only way to promote parenthood with shared responsibilities.
CzechParlament vás vždy bude podporovat, budete-li mít odvahu prosazovat silnou vizi.
Parliament will always be behind you if you have the courage to provide a strong vision.
CzechJsem přesvědčena, že strategie Evropa 2020 musí prosazovat plán udržitelného rozvoje.
I believe that the Europe 2020 strategy must promote a sustainable development plan.
CzechMusí prosazovat ambicióznější cíle a prokázat silnější politickou vůli.
It must promote more ambitious targets and demonstrate a stronger political will.
CzechNeustále se pokoušíme prosazovat je prostřednictvím politického dialogu.
We constantly attempt to promote and push these values through political dialogue.
CzechPrávo menšin na zachování a rozvíjení jejich kultury je nutné důsledně prosazovat.
We must consistently uphold the right of minorities to retain and develop their culture.
CzechMohli bychom tak zmeškat příležitost prosazovat respektování lidských práv.
It could also mean a lost opportunity to promote respect for human rights.
CzechTo znamená, že i my jako Evropané máme povinnost prosazovat jaderné odzbrojení.
That means that, as Europeans, we too have a duty to get nuclear disarmament moving again.
CzechMěl tuto povinnost vykonávat důsledně a za taková pravidla prosazovat.
It should have exercised this responsibility in full and fought for such rules.