česko-anglicko překlad pro "prosazovaný"

CS

"prosazovaný" anglický překlad

volume_up
prosazovaný {příd. jm. m.}
CS

prosazovaný {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
prosazovaný (také: povýšený, propagovaný)
Zásady Evropské unie nemohou být prosazovány pouze na základě politických hodnot.
The Union's principles cannot be promoted solely on the basis of political values.
I přes náš hlas pro se však domníváme, že zájmy pohybu kapitálu by neměly být prosazovány na úkor zachování práv lidí a pracovníků.
However, despite our vote in favour, we believe that the interests of the movement of capital should not be promoted at the expense of safeguarding the rights of people and workers.
prosazovaný (také: dodržovaný)
volume_up
upheld {příd. jm.}

Příklady použití pro "prosazovaný" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechZásady Evropské unie nemohou být prosazovány pouze na základě politických hodnot.
The Union's principles cannot be promoted solely on the basis of political values.
CzechJe to ten nejhouževnatěji prosazovaný rozvojový cíl tisíciletí.
This is the most stubborn of the Millennium Development Goals.
CzechChceme-li dosáhnout nápravy, je potřeba, aby byly i v této oblasti skutečně uplatňovány a prosazovány evropské právní předpisy.
In order to find a remedy, European law must ultimately be applied and enforced here, too.
Czech(NL) Vážený pane předsedající, společný návrh usnesení, který jsme dnes přijali, obsahuje mnoho aspektů, které stojí za to, aby byly prosazovány.
(NL) Mr President, the joint motion for a resolution which we adopted today contains many points that are worthy of promotion.
CzechJá jsem teprve na začátku cesty a tato rozprava je pro mě nesmírně významná v tom, že mohu naslouchat názorům, které jsou prosazovány.
I am at the beginning of that journey, and this debate is extremely important to me in listening to the views that have been put forward.
CzechV této souvislosti není překvapující, jak také přede mnou uvedl pan Tannock, že se zpráva odchyluje od některých postojů, které byly doposud prosazovány.
Against this background, it is not strange that, as Mr Tannock also said before me, this report deviates from some of the positions put forward so far.
CzechI přes náš hlas pro se však domníváme, že zájmy pohybu kapitálu by neměly být prosazovány na úkor zachování práv lidí a pracovníků.
However, despite our vote in favour, we believe that the interests of the movement of capital should not be promoted at the expense of safeguarding the rights of people and workers.
CzechNaším cílem by mělo být dosažení konsensu, nikoli ekologicky nebezpečný a hospodářsky sporný projekt prosazovaný obrovskou elektrárenskou společností.
Our objective should be to reach a consensus, not to have an environmentally dangerous and economically questionable project forced through by a giant power company.
Czech(EL) Paní předsedající, chci vystoupit k zájmům Turecka, které jsou, podle mého názoru, prosazovány tak, že to poškozuje zájmy Kyperské republiky.
(EL) Madam President, I wish to speak in connection with Turkey's interests which, in my opinion, are being handled to the detriment of the interests of the Republic of Cyprus.
CzechJedná se o evropské normy pro stabilitu budov při zemětřesení; nyní jsou začleněny do vnitrostátních právních předpisů a jsou příslušným způsobem prosazovány.
These are the European standards for the earthquake stability of buildings; they are now being incorporated into national legislation and are being enforced accordingly.
CzechSestavování rozpočtu podle činnosti (Activity Based Budgeting, ABB) a řízení podle činnosti (Activity Based Management, ABM) byly zavedeny Prodiho Komisí a prosazovány komisařem Kinnockem.
Activity Based Budgeting (ABB) and Activity Based Management (ABM) were introduced during the Prodi Commission, spearheaded by Commissioner Kinnock.
CzechPotřebujeme komplexní globální strategii a diplomatickou a správní spolupráci, aby bylo zajištěno, že budou právní předpisy prosazovány způsobem přínosným pro děti.
We need a comprehensive global strategy, along with diplomatic and administrative cooperation in order to ensure that this legislation is enforced for the benefit of children.
CzechHlasovala jsem proti zprávě, protože stanovuje, že hodnoty a zájmy EU musí být celosvětově prosazovány prostřednictvím prohloubení evropského kolektivního strategického uvažování.
I have voted against the report, which states that the EU's values and interests must be advanced worldwide by deepening the Union's collective strategic thinking.
CzechRovněž je třeba zajistit, aby byly prosazovány nové ambiciózní politiky a opatření, které nám umožní dosáhnout cíle, jejž jsme si stanovili, tedy 20% - nebo až 30% - snížení.
We also need to ensure that new ambitious policies and measures are put forward that will lead us to the 20% - or even 30% - reduction goal that we have set for ourselves.