česko-anglicko překlad pro "prosazování se"

CS

"prosazování se" anglický překlad

CS

prosazování se {střední rod}

volume_up
prosazování se
volume_up
self-assertion {podstatné jméno}

Příklady použití pro "prosazování se" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechProsazování našich hodnot se musí opírat o ambiciózní strategii v oblasti zahraniční politiky a diplomacie.
The promotion of our values must be based on an ambitious external action and diplomacy strategy.
CzechPlně podporuji výzvu paní zpravodajky, aby se povzbudilo prosazování iniciativ v oblasti dialogu s občany.
I fully support the call by the rapporteur to encourage the promotion of initiatives in the area of dialogue with citizens.
CzechCo se týče prosazování a provádění, dobrovolné dohody o partnerství zřizují společný výbor pro kontrolu provádění dohody.
On enforcement and implementation, the VPA establishes a joint committee to monitor implementation of the agreement.
CzechPan França jasně ukázal, jak důležitý význam má text týkající se rychlejšího prosazování soudních rozhodnutí, pro který byl zpravodajem.
Mr França has clearly shown the importance of the text on more rapid enforcement of decisions, for which he was rapporteur.
CzechTento postup se při prosazování politiky nulové tolerance vůči korupci, kterou Světový fond vyhlásil, ukázal jako účinný a transparentní.
This practice has proven effective and transparent in implementing the Global Fund's stated policy of zero tolerance of corruption.
CzechPotřebujeme kvalitnější a lépe koordinované prosazování práva, aby se nám podařilo zacelit právní mezery a nedostatky, jichž takovéto firmy zneužívají.
We need better and more coordinated enforcement to close the loopholes or gaps which are exploited by such companies.
CzechJsem přesvědčen, že bychom se při prosazování rovných příležitostí měli více soustředit na lidská práva v oblasti přistěhovalectví a na politiky drogové prevence.
Mainstreaming should, I believe, focus more on respect for human rights in terms of immigration and drug prevention policies.
CzechTýká se prosazování využívání energie z obnovitelných zdrojů a obsahově postihuje následující sektory: elektřina, topení a chlazení a doprava.
It concerns promotion of the use of energy from renewable sources, covering the following sectors: electricity, heating and cooling, and transport.
CzechCo to znamená z hlediska rozvíjení těchto standardů a jaké to má praktické dopady ve smyslu jejich mezinárodního prosazování, se kterým počítá pan Barroso?
What does it mean in terms of developing those standards and what are its practical implications in terms of promoting them internationally as Mr Barroso envisages?
CzechOd přijetí doporučení k tomuto tématu v říjnu 2009 provedla Komise se zúčastněnými stranami řadu opatření, aby se v prosazování této agendy posunula dále.
Since the adoption of the recommendation on this topic in October 2009, the Commission has undertaken a number of actions with stakeholders to drive the agenda forward.
CzechSchvaluji a podporuji udělení výjimky při prosazování této směrnice, týkající se rodinných vztahů, nejlepšího zájmu dětí a zdravotního stavu přistěhovalců.
I endorse and support the enforcement exemption in the Directive: it is based on family relationships, children's best interests and the state of health of the immigrants.
CzechChtěl bych poblahopřát Komisi a též poslancům této sněmovny, kteří jsou členy Výboru pro mezinárodní obchod, za prosazování linie, jež se staví proti ochranářským tendencím.
I want to congratulate the Commission, and indeed Members in this House who are on the Committee on International Trade, for pushing the line of discouraging protectionist tendencies.
CzechPokud jde o prosazování mnohojazyčnosti, nedotýkají se pozměňovací návrhy zpravodajky ústřední otázky, a proto se jim nedaří napravit závažný nedostatek původního návrhu.
Regarding the promotion of multilingualism, the amendments proposed by the rapporteur do not touch on the central issue and therefore fail to correct the serious flaw in the original proposal.

Podobné překlady pro "prosazování se" anglicky

prosazování podstatné jméno
se zájmeno
se předložka
English
vrátit se sloveso
vzdát se sloveso
vyhnout se sloveso
zbavit se sloveso