česko-anglicko překlad pro "prosadit"

CS

"prosadit" anglický překlad

CS

prosadit {sloveso}

volume_up
Toto je další pokus prosadit liberalizaci v zadávání veřejných zakázek.
This is yet another attempt to push through the liberalisation of public procurement.
Je ochotna pomoci prosadit tyto návrhy v jednáních v průběhu příštích dní?
Is it willing to help push them in the negotiations over the coming days?
Tento plán se vám nepodaří prosadit bez podpory lidí.
You cannot push on with this project without the support of the people.
Jednoduše musíme tento soubor dokumentů prosadit spolu s dalšími nástroji - iniciativou SESAR, obchodováním s emisemi atd.
We simply must push ahead with this dossier, along with other instruments - SESAR, the emissions trading system, and so forth.
Tyto stanovy jsou nyní pro nás skvělou příležitostí prosadit novou pobídku pro změny v oblasti energetiky, které Evropa potřebuje.
These guidelines now offer a great opportunity for us to push ahead with a new impetus with the energy changes that Europe needs.
Chci prosadit reformu ve využívání lidských zdrojů a nákladů Parlamentu tak, aby byly zaměřeny přímo na naše programy.
I want to push ahead with reforms in the use of Parliament's human resources and expenditure, so that they are focused directly on our programmes.
Zároveň je velmi dobrou zprávou, že se podařilo prosadit ustanovení, které stanoví, že orgány Evropské unie jsou ve stejném postavení jako orgány veřejné moci členských států.
At the same time, it is very good news that we managed to put through a provision which stipulates that European Union institutions have the same status as public authorities in the Member States.

Příklady použití pro "prosadit" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechDoufám, že se ho v následujících měsících budeme snažit velice důrazně prosadit.
I hope that we will be pushing this quite aggressively during the coming months.
CzechJen pokud se společně postavíme Rusku, budeme schopni společně prosadit své zájmy.
Only when we face Russia together will we be able to assert our interests together.
CzechPokud jde o vnější svět, Evropa by se měla prosadit jako silný světový hráč.
As for the outside world, Europe should establish itself as a strong global actor.
CzechNasazení této mise nebylo snadné prosadit, jak jste si pravděpodobně všimli.
Deployment of this mission was not easy to achieve, as you probably observed.
CzechNaopak je na členských státech, aby se rozhodly prosadit je na vnitrostátní úrovni.
Rather, it is up to the Member States to decide to enforce them on a national level.
CzechMohl totiž, když na to přišlo, v případě potřeby i silou, prosadit svoje.
Because, at the end of the day, it could, if necessary by force, get its own way.
CzechSankce musí sloužit k tomu, aby pomohly prosadit vůli lidu Pobřeží slonoviny.
The sanctions must help to enforce the will of the people of Côte d'Ivoire.
CzechVzpomeňme si, že Komise si nedokázala v nařízení z roku 2005 prosadit svou.
The Commission, let us recall, failed to get its way in the 2005 Regulation.
CzechPrávě tak je třeba prosadit rozhodnutí příslušných soudních institucí.
Similarly, the decisions of the competent judicial institutions must be enforced.
CzechPředložili jsme v tomto smyslu návrh, ale bohužel se nám ho nepodařilo prosadit.
We tabled a proposal to this effect, but unfortunately, we did not manage to get it through.
CzechNejsem pravděpodobně schopna prosadit přesně to, co byste chtěla slyšet.
I am not in a position to force exactly what you would like to hear, maybe.
CzechJsme plně odhodláni prosadit do integrované námořní politiky dvě věci.
We are absolutely determined to see two things in integrated maritime policy (IMP).
CzechJe ochotna pomoci prosadit tyto návrhy v jednáních v průběhu příštích dní?
Is it willing to help push them in the negotiations over the coming days?
CzechV národních parlamentech by se jim tato pravidla nikdy nepodařilo prosadit.
They could never have got these rules through the national parliaments.
CzechToto je další pokus prosadit liberalizaci v zadávání veřejných zakázek.
This is yet another attempt to push through the liberalisation of public procurement.
CzechA pokud tohle ukážeme lidem, můžeme také prosadit změny v chování.
And if we show that to people, then we can also promote some behavioral change.
CzechPomohl pan Duff prosadit pana Watsona na druhé místo ve skupině liberálů?
Did Mr Duff strike a blow and relegate Mr Watson to the second row of the Liberal Group?
CzechEvropa se může prosadit jedině s víny velmi vysoké kvality, která má.
Europe can only assert itself with the very high quality wines which it has.
CzechTuto pozici chce naše skupina prosadit a věříme, že odhodlání k jejímu prosazení tu je.
This is the position we want to see for our group, and we believe the commitment is here.
CzechEvropská unie musí znovu zaujmout vedoucí postavení a jednotně se prosadit.
The European Union needs to reclaim the role of leader and make itself heard with one voice.