česko-anglicko překlad pro "propuknutí"

CS

"propuknutí" anglický překlad

volume_up
propuknutí {stř mn. č.}
CS

propuknutí {střední rod}

volume_up
propuknutí (také: vypuknutí, výbuch)
volume_up
outbreak {podstatné jméno}
Toto propuknutí násilí si vysvětluji jako volání o pomoc.
I interpret this outbreak of violence as a cry for help.
Propuknutí epidemie EHEC v členských státech EU (rozprava)
EHEC outbreak in the EU Member States (debate)
Dalším bodem programu je stanovisko Komise k propuknutí epidemie EHEC v členských státech EU.
The next item is the Commission statement on the EHEC outbreak in the EU Member States.
propuknutí (také: vypuknutí, vzplanutí, výbuch, výlev)
volume_up
outburst {podstatné jméno}
propuknutí (také: průlom, útěk z vězení)
volume_up
breakout {podstatné jméno}
propuknutí (také: vyšlehnutí)
volume_up
burst upon {podstatné jméno}

Příklady použití pro "propuknutí" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechDalším bodem programu je stanovisko Komise k propuknutí epidemie EHEC v členských státech EU.
The next item is the Commission statement on the EHEC outbreak in the EU Member States.
CzechTa musí přijít ve formě zdravých stravovacích návyků a opatření k oddálení propuknutí choroby.
This must take the form of a healthy diet and measures to delay the onset of the disease.
CzechNeměli bychom proto nikdy zapomenout na to, že k propuknutí druhé světové války stačilo rozhodnutí dvou diktátorů.
Therefore, we should never forget that it took two dictators to launch World War Two.
CzechToto propuknutí násilí si vysvětluji jako volání o pomoc.
I interpret this outbreak of violence as a cry for help.
CzechKrátce po volbách a po propuknutí násilí, vláda náhle zavedla embargo na zpravodajství.
And shortly after the election and the outbreak of violence, the government suddenly imposed a significant media blackout.
CzechBohužel se Rada a Komise rozhodly tuto instituci zřídit až po propuknutí globální krize.
Unfortunately, the Council and your Commission decided to set up this institution only after the global crisis had erupted.
CzechUznání skutečnosti, že intenzivní chov dobytka vážným způsobem zvyšuje nebezpečí propuknutí nákaz a epidemií.
The recognition that intensive livestock breeding seriously increases the risk of outbreaks and epidemics.
CzechTehdy byla vyjádřena nejistota týkající se krize, jejíž propuknutí v eurozóně se v té době očekávalo.
At that time, some uncertainties were expressed concerning the crisis which was then about to strike the euro area.
CzechPropuknutí epidemie EHEC v členských státech EU (rozprava)
EHEC outbreak in the EU Member States (debate)
CzechTento "vývoj" ukazuje na největší finanční krizi, které USA čelí od propuknutí velké hospodářské krize.
These 'developments' point to the largest financial crisis facing the US since the opening of the Great Depression.
CzechJe důležité, abychom se poučili z předchozích propuknutí nákazy, a dokázali se tedy v budoucnosti lépe ochránit.
It is important that we learn from previous outbreaks so that we can protect ourselves better in the future.
CzechJestliže se dnes všichni radujeme z propuknutí demokracie v Egyptě či dokonce v Tunisku, přehlížíme realitu.
If we now generally rejoice at the bursting out of democracy in Egypt or even in Tunisia, then we are ignoring reality.
CzechLidé více cestují a převážejí výrobky, o kterých nepředpokládají, že by mohly způsobit propuknutí nákazy, nicméně se to může stát.
People travel more and carry products that they are not supposed to and that can cause outbreaks.
CzechV případě selhání těchto snah by plánované volby v roce 2009 mohly mít za následek obnovené propuknutí násilí a konfliktu.
Failing to do so could turn the planned elections of 2009 into a scenario of renewed violence and conflict.
CzechDomnívám se, že vzhledem k nárůstu v míře globalizace musíme ve větší míře zohledňovat propuknutí nakažlivých onemocnění zvířat.
I think that, with increasing globalisation, we shall need to take more account of outbreaks of infectious animal diseases.
CzechVšechna tato propuknutí, jež jsem vám právě ukázal, jsou nyní pod kontrolou, a vypadá to, že se to velmi rychle zastaví.
Now all of these outbreaks that I just showed you, these are under control now, and it looks like they'll probably stop very, very quickly.
CzechAbsence společných pravidel má na občany Evropy různé dopady, přestože na propuknutí krize měly podíl všechny členské státy.
The lack of common rules is having different effects on Europe's citizens, even though all Member States have helped trigger the crisis.
CzechTato ochota ke spolupráci byla patrná již od propuknutí hospodářské krize a je naprosto nezbytné, aby trvala i nadále.
This receptiveness to cooperation has been evident right since the start of the economic crisis and it is absolutely necessary for it to continue.
CzechJedno důležité opatření se týká osvěty veřejnosti ohledně prevence, ale i včasného rozpoznání a oddálení propuknutí choroby.
One important measure involves educating the public about prevention, but also about early recognition and delaying the onset of the disease.
CzechJe znepokojivé, že Evropskou unii propuknutí masových lidových demonstrací proti minulému autoritativnímu režimu překvapilo.
It is alarming that the EU has been caught by surprise when massive popular demonstrations against the previous authoritarian regime started.