česko-anglicko překlad pro "propouštění"

CS

"propouštění" anglický překlad

CS

propouštění {střední rod}

volume_up
propouštění (také: zproštění)
volume_up
dismissing {podstatné jméno}

Příklady použití pro "propouštění" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechV blízké době může dojít ke značnému propouštění v důsledku finanční krize.
There may well be redundancies in the short term as a result of the financial crisis.
CzechV roce 2009 byly uvolněny prostředky ve výši 832 800 eur po propouštění v textilním odvětví.
In 2009, EUR 832 800 was mobilised following redundancies in the textile sector.
CzechMůžeme si dovolit vlny kolektivních propouštění za současné podpory firem?
Can we sustain a wave of redundancies when aid is being given to firms?
CzechByly předloženy různé koncepce týkající rozložení propouštění a výpovědi.
Differing ideas have been put forward about how job losses and notice will be distributed.
CzechProto propouštění ve veřejném sektoru na prvním místě ohrožuje právě je.
Therefore, public sector lay-offs threaten women in the first instance.
CzechUvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: propouštění v Německu (
Mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund: Germany - redundancies (
CzechUvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: propouštění v Litvě (
Mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund: Lithuania - redundancies (
CzechVzhledem k tomu, že v těchto odvětvích pracují převážně ženy, propouštění se týká zejména jich.
As it is mostly women working in these sectors, layoffs mainly affect them.
CzechK propouštění došlo v období devíti měsíců, od 23. února 2009 do 22. listopadu 2009.
The redundancies took place over a period of nine months, from 23 February 2009 to 22 November 2009.
CzechByl to případ mně velmi blízké společnosti; následovalo hromadné propouštění.
That has been the case for a company very close to me, and mass redundancies have resulted from this.
CzechPro demotivující překážky bránící propouštění pro nadbytečnost proto potřebujeme minimální rámec.
We therefore need a minimum framework of disincentives for redundancy.
CzechV roce rozsáhlých propouštění tento aspekt určitě není od věci.
In a year of massive layoffs, this aspect is hardly beside the point.
CzechVlny propouštění také přispěly k tomu, že se mnoho lidí se ocitlo mimo trh práce.
The waves of redundancies, too, have meant that many people have found themselves outside the labour market.
CzechPropouštění, které se týká 600 zaměstnanců, postihlo z větší části společnost Waterford Crystal.
Most of the 600 redundancies affect the company Waterford Crystal.
CzechPropouštění zboží do oběhu na území Unie je bezpochyby záležitost velmi závažná.
The introduction of goods into circulation on the territory of the Union is without doubt a very serious issue.
CzechKaždý den podniky oznamují omezování výroby, propouštění pracovníků či dokonce úplné uzavření.
Every day, companies announce cutbacks in production, layoffs of workers or even complete closure.
CzechNapříklad v dnešním Polsku jsou novináři propouštěni čistě proto, že mají konzervativní názory.
For example, in Poland today, journalists are dismissed purely because they have conservative views.
CzechPropouštění u společnosti Dell vážně zasáhlo místní hospodářství v Limericku a v okolních oblastech.
The redundancies at Dell have seriously affected the local Limerick economy and surrounding areas.
CzechVe skutečnosti je využíván pro financování plánů na propouštění.
In reality it is being used to finance redundancy plans.
CzechTyto problémy také zde vedly k propouštění nadbytečných pracovníků a ke zhoršení sociální situace v regionu.
This has been leading to redundancies there too, exacerbating the region's social situation.