česko-anglicko překlad pro "proporcionalita"

CS

"proporcionalita" anglický překlad

CS

proporcionalita {ženský rod}

volume_up
proporcionalita (také: přiměřenost)
volume_up
proportionality {podstatné jméno}
Zlepšování právní úpravy, subsidiarita a proporcionalita a inteligentní regulace (
Better legislation, subsidiarity and proportionality and smart regulation (
Pro jednotlivé agentury je rovněž velmi důležitá proporcionalita metody.
The proportionality is also important for the different agencies.
Také zde se bude muset stát důležitou zásadou proporcionalita.
Here as well, proportionality will be an important principle to follow.

Příklady použití pro "proporcionalita" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechZlepšování právní úpravy, subsidiarita a proporcionalita a inteligentní regulace (
Better legislation, subsidiarity and proportionality and smart regulation (
CzechZa druhé, pro budoucí SZP by měly být nejdůležitější zásadami transparentnost a proporcionalita.
Secondly transparency and proportionality should be central to the future CAP.
CzechPro jednotlivé agentury je rovněž velmi důležitá proporcionalita metody.
The proportionality is also important for the different agencies.
CzechTaké zde se bude muset stát důležitou zásadou proporcionalita.
Here as well, proportionality will be an important principle to follow.
CzechProto proporcionalita prováděných přenosů nadále zůstává velkým problémem.
Therefore, there is still a huge problem as regards the proportionality of the transfers carried out.
CzechChybí vzájemnost a proporcionalita.
There is a lack of reciprocity and a lack of proportionality.
CzechNejsem si jist, co proporcionalita znamená.
CzechNěkteří kolegové by rádi omezili postupný pokles ve prospěch proporcionality - větší proporcionalita znamená víc křesel pro větší země.
Some colleagues would like to reduce digressivity in favour of proportionality - more proportionality means more seats for the big countries.
CzechPokud se hovoří o proporcionálním rozdělení křesel europoslanců, měla by se tato proporcionalita přenést také do celé zaměstnanecké politiky Evropské unie.
In relation to the proportional allocation of seats in Parliament, this principle should be extended to all areas of EU employment policy.
CzechDegresivní proporcionalita, hlavní charakteristika zprávy, neznamená nic, jen skutečnost, že větší státy budou opět ztrácet místa ve prospěch malých států.
Degressive proportionality, the main feature of the report, means nothing beyond the fact that larger states will again lose seats to smaller states.
CzechVětšina této sněmovny nicméně dala Komisi pravý bianko šek, protože stanovila nejednoznačná omezení, jako je "proporcionalita" nebo "reciprocita".
Nevertheless, the majority of this House has given the Commission a truly blank cheque by setting ambiguous limitations such as 'proportionality' or 'reciprocity'.
CzechPředchozímu pokusu o dohodu mezi Evropskou unií a Spojenými státy o zpracovávání a předávání údajů scházela proporcionalita, reciprocita a transparentnost.
The previous attempt at an agreement between the European Union and the United States on the processing and transfer of data lacked proportionality, reciprocity and transparency.
CzechRozhodujícím momentem nebo rozhodujícím slovem zde je proporcionalita, protože musí být přesvědčivě dokázáno, že stejného cíle opravdu nelze dosáhnout méně rušivými prostředky.
A key element or key word here is proportionality, because it must be demonstrated convincingly that the same end cannot be achieved with less intrusive means.