česko-anglicko překlad pro "propojující"

CS

"propojující" anglický překlad

EN
CS

propojující {přídavné jméno}

volume_up
propojující (také: spojující)
V Evropě vznikla zajímavá iniciativa propojující programy zaměřené na divokou přírodu a udržitelný cestovní ruch.
An interesting initiative linking programmes aimed at wildernesses and sustainable tourism has arisen in Europe.
Jak víte, zavádí rámcová směrnice o vodě přístup propojující kontroly emisí a normy environmentální kvality.
As you know, the Water Framework Directive provides for an approach linking emission controls and environmental quality standards.
Podle tohoto návrhu má Bulharsko obdržet pouze část z 20 milionů EUR vyčleněných na projekt propojující Bulharsko s Řeckem.
In line with this proposal Bulgaria is to receive only a share of the EUR 20 million earmarked for the project linking Bulgaria with Greece.

Příklady použití pro "propojující" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechToto je kanál, propojující močový měchýř s vnějškem těla.
This is the channel that connects the bladder to the outside of the body.
CzechV Evropě vznikla zajímavá iniciativa propojující programy zaměřené na divokou přírodu a udržitelný cestovní ruch.
An interesting initiative linking programmes aimed at wildernesses and sustainable tourism has arisen in Europe.
CzechJak víte, zavádí rámcová směrnice o vodě přístup propojující kontroly emisí a normy environmentální kvality.
As you know, the Water Framework Directive provides for an approach linking emission controls and environmental quality standards.
CzechPotřebujeme evropskou "supersíť", propojující obrovské potenciály regionů Severního moře, Baltu a Středomoří.
We need a European 'supergrid' that taps into and links the enormous potentials in the North Sea, the Baltic and the Mediterranean region.
CzechDruhý zásadní bod - a vy jste to řekl - je infrastruktura propojující země i místa uvnitř zemí a inteligentní rozvodné sítě.
The second focal point is - yes, you said it - the infrastructure connecting countries and within countries, and smart grids.
CzechPodle tohoto návrhu má Bulharsko obdržet pouze část z 20 milionů EUR vyčleněných na projekt propojující Bulharsko s Řeckem.
In line with this proposal Bulgaria is to receive only a share of the EUR 20 million earmarked for the project linking Bulgaria with Greece.
CzechProto potřebujeme podnikatelské inkubátory propojující svět obchodu a vysokých škol, jejichž úkolem by bylo podporovat komerční využití výsledků výzkumu.
That is why we need business incubators linking the business world and universities, whose task it would be to promote the commercial exploitation of research findings.
CzechTento nový strategický přístup ke kultuře stanoví obecné cíle pro rozvoj hospodářské, sociální a politické hodnoty kultury posilováním její propojující úlohy.
This new strategic approach to culture sets common objectives and aims to propel the economic, social and political value of culture by strengthening its transversal role.
Czech(CS) Dámy a pánové, jsem přesvědčena, že potřebujeme pokročilé informační systémy civilní správy propojující celní i policejní orgány členských států.
(CS) Ladies and gentlemen, I firmly believe that we need an advanced information system for the civilian administration linking the customs and police authorities of the Member States.