česko-anglicko překlad pro "propojovani"

CS

"propojovani" anglický překlad

CS

propojovani {střední rod}

volume_up
propojovani
volume_up
Interconnecting {podstatné jméno}
V důsledku toho Parlament přijal flexibilnější rozvrh vytváření a propojování vnitrostátních elektronických registrů (31. prosinec 2012).
As a result, Parliament has accepted a more flexible timetable for implementing and interconnecting national electronic registers (31 December 2012).

Příklady použití pro "propojovani" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPo počátečním propojování následovala v mnoha případech skutečná integrace.
The initial linking has in many cases been succeeded by veritable integration.
CzechMusíme investovat do propojování energetické infrastruktury Evropské unie.
We need to invest in connecting up the European Union's energy infrastructures.
CzechZájem o propojování těchto dvou světů mne vedlo k úvahám o post-itech.
Because I was interested in integrating these two worlds, I thought of sticky notes.
CzechAsi se všichni shodneme na tom, že řešením je propojování podniků a univerzit.
We can perhaps all agree that the solution is to develop links between businesses and universities.
CzechPrvním krokem k vnitřnímu trhu s energií je propojování vnitrostátních sítí.
Interconnection between national networks is the first step towards a single internal energy market.
CzechNež zahájíte proces propojování online ID, měli byste si vytvořit online ID a heslo.
Before you begin the process of linking an online ID, you should create an online ID with a password.
CzechPropojování NATO a EU by bylo vysoce problematické, zejména s ohledem k těmto dvěma strategiím.
A mixing together of NATO and the EU would be highly problematic, especially with regard to the two strategies.
CzechZměna je absolutně monumentální, protože se nejedná jen o otevírání se, ale o propojování s celým světem.
The change is absolutely monumental, because it's not just opening it up, but it's opening it up to the rest of the world.
CzechJe nutné co nejdříve investovat do rozvoje alternativních zásobovacích tras a do propojování stávajících sítí.
Investments must be made as soon as possible in developing alternative delivery routes and in linking up existing networks.
CzechNaši úlohu vidím v propojování ostatních spolehlivých poskytovatelů informací, jako jsou členské státy či organizace pacientů.
I see our role as connecting other reliable information providers such as Member States or patient organisations.
CzechNa druhé straně je však třeba také říci, že toto celosvětové propojování v průmyslu funguje pouze tehdy, pokud existuje důvěra.
On the other hand, it must also be said that world-wide networking of this kind in industry only works when there is trust.
CzechUvedl jsem, že by EU chtěla se Spojenými státy co možná nejúžeji spolupracovat na vytváření a propojování trhů s uhlíkem.
I said that the EU would like to work as closely as possible with the United States on the evolution and linkage of carbon markets.
CzechEvropská unie si jako celek přeje bližší a stabilnější spolupráci se zeměmi Latinské Ameriky a jejich regionální propojování.
The European Union as a whole wants closer and stable cooperation with the countries of Latin America and its regional interconnections.
CzechJe to vše o propojování.
CzechPokud při propojování účtů uděláte chybu, odpojte účty prostřednictvím stránky Google Analytics na kartě Vytváření přehledů v účtu AdWords.
If you make a mistake when linking your accounts, please unlink the accounts from within your AdWords account's Reporting>Google Analytics tab.
CzechV důsledku toho Parlament přijal flexibilnější rozvrh vytváření a propojování vnitrostátních elektronických registrů (31. prosinec 2012).
As a result, Parliament has accepted a more flexible timetable for implementing and interconnecting national electronic registers (31 December 2012).
CzechPři propojování účtů AdWords a Analytics se občas stane, že se údaje AdWords pro jedny webové stránky objeví v nesprávném profilu Analytics.
When linking an AdWords account to your Analytics account, it sometimes occurs that the AdWords data for one website appears in the wrong Analytics profile.
CzechUdálosti v severní Africe jsou rovněž připomenutím, jak důležité je snižování jednostranné závislosti a propojování dosud samostatných energetických sítí.
The events in North Africa are also a reminder of how important it is to reduce unilateral dependence and to link up unconnected energy networks.
CzechUkazuje se to například při propojování hospodářských, sociálních, environmentálních a politických faktorů v případě řeky Dunaj a Černého moře.
This is illustrated, for instance, in the interconnection between economic, social, environmental and political factors in the case of the River Danube and the Black Sea.
CzechBylo nutné podnítit základní výzkum a příhodně byla vytvořena Evropská rada pro výzkum, od níž budou v budoucnu vyžadovány lepší výsledky v propojování excelence a soudržnosti.
There was a need to stimulate basic research and the European Research Council was fittingly created, which will be required to perform better at combining excellence and cohesion in the future.