česko-anglicko překlad pro "propojenost"

CS

"propojenost" anglický překlad

CS

propojenost {ženský rod}

volume_up
propojenost (také: spojitost)
volume_up
connectedness {podstatné jméno}

Příklady použití pro "propojenost" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechMusíme zajistit, že kvůli nim nezapomeneme na naši úzkou propojenost a na naše závažné závazky.
We need to ensure that they do not cause us to forget our serious economic interdependency and our major commitments.
CzechJedná se o velmi heterogenní region, kde panuje velká mobilita a existuje vysoká vzájemná propojenost.
It is a very heterogeneous region where there is a great deal of mobility and a high level of interconnectivity.
CzechMusí být přesně stanovena role výborů pro odměňování, stejně jako propojenost s těmi, kdo se zabývají řízením rizik.
The role of the remuneration committees must be clarified, as must the link with those engaged in risk management.
CzechZ tohoto hlediska však jednoznačně vyplývá skutečnost, že budou nezbytné soukromé investice, bez nichž by propojenost byla nemožná.
In this regard, we must also make it clear that private investments are necessary, because the situation will be impossible without them.
CzechPropojenost se týká společných zásob plynu a má zásadní význam pro zaručení toho, že dodávky do jakéhokoli státu nemohou být přerušeny.
Interconnectivity, the issue of common gas stores - these things are important to ensure that the supply to any individual country cannot be shut off.
CzechPokud si přejeme propojenost a solidaritu, potom by pro členské státy bylo bezpochyby lepším řešením, kdyby si mohly vybrat mezi několika modely.
When we want interconnection, when we want solidarity, it is doubtless preferable for Member States to be free to choose from several models.
CzechMyslím si, že když nyní tuto směrnici přijmeme, bude pro účastníky trhu jednodušší přijmout propojenost a interoperabilitu s jejich systémy.
I think that when we now accept this directive it will make it easier for market participants to accept links and interoperability with their systems.
CzechDalší výzva: Festival Amerik v Denveru se ptal, jestli bych dokázala vyjádřit 35 států západní hemisféry a jejich vzájemnou propojenost formou plastiky.
Next challenge, the Biennial of the Americas in Denver asked, could I represent the 35 nations of the Western hemisphere and their interconnectedness in a sculpture?
CzechJedinečná zeměpisná poloha a vzájemná propojenost pobaltských států vytváří předpoklady k tomu, aby strategie EU zlepšila vztahy s našimi sousedy mimo EU.
Its unique geographical position and interdependence puts the Baltic States in a strong position to use the EU strategy to improve relations with our non-EU neighbours.
CzechNesmíme také zapomínat na velice důležitou propojenost při hodnocení dopadu s členskými státy, které právě navrhovanou legislativu musejí do svých právních systémů zapracovávat.
We must also not forget the very important role played by Member States in impact assessment, as they must incorporate the proposed legislation into their legal systems.
CzechRád bych zdůraznil, že je to pouze mezinárodní shromáždění, kdo pravidelně sdružuje volené zástupce různých zemí, aby podporovali propojenost severu a jihu.
I would like to point out that it is the only international assembly that regularly brings together the elected representatives of various countries in order to promote North-South interdependence.
CzechNa vnitřním trhu je vedle vytvoření jednoznačného a stabilního právního rámce nutno především dokončit propojenost našich energetických soustav v celém prostoru Evropské unie.
In the internal market there is a need for a clear and stable legal framework and, above all, a need to complete the integration of our energy systems throughout the territory of the European Union.