česko-anglicko překlad pro "propojený"

CS

"propojený" anglický překlad

volume_up
propojený {příd. jm. m.}
CS

propojený {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
propojený (také: vzájemně spojený)
Prvním prvkem je proto integrovaný a propojený trh s energií.
The first element is therefore an integrated and interconnected energy market.
Současná krize také ukázala, že evropský automobilový průmysl je úzce propojený.
The current crisis has also shown that the European car industry is strongly interconnected.
Naopak, tyto dva koncepty jsou vzájemně propojeny.
On the contrary, the two concepts are interconnected.
Populární tisk vskutku miluje titulky jako „Anorektičky mají jinak propojený mozek,“ nebo „Autisté mají jinak propojený mozek“.
And indeed, the popular press loves headlines like, "Anorexic brains are wired differently," or "Autistic brains are wired differently."
propojený
Both systems are inter-linked with one another.
Rovněž je pravda, že konflikty v dané oblasti jsou vzájemně propojeny, jak zdůraznilo několik řečníků.
It is also true that the conflicts in the region are interlinked, as was underlined by several speakers.
Ukázalo se, že energetické rozvodné sítě na západě a východě nejsou vzájemně propojeny, mají rozdílné parametry a nejsou kompatibilní.
It was apparent that the power grids in the west and in the east are not interlinked, have different parameters and are not compatible.

Příklady použití pro "propojený" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTyto zdířky jsou propojeny přímo se zvukovou kartou nebo zvukovým procesorem počítače.
These jacks directly connect to your computer's sound card or sound processor.
CzechPokud byly dva či více kontaktů propojeny nesprávně, můžete jejich propojení zrušit.
If two or more contacts have been incorrectly linked, you can unlink them.
CzechJe však třeba mít na paměti, že tyto regiony musí být navzájem propojeny.
We have to remember, however, that these regions must be connected with one another.
CzechMyslím si, že v očích voličů, stejně jako v očích mých, jsou propojeny.
I think they are linked in the eyes of the voters, and they are linked in my eyes.
CzechSoučasná krize také ukázala, že evropský automobilový průmysl je úzce propojený.
The current crisis has also shown that the European car industry is strongly interconnected.
CzechOdpovědí je dobře fungující, plně propojený a konkurenceschopný vnitřní trh EU.
A well-functioning, fully interconnected and competitive EU-wide internal market is a response.
CzechBezpečnost, rozvoj a ochrana lidských práv jsou úzce propojeny.
Security, development and the preservation of human rights are closely linked.
CzechStránky jsou navzájem propojeny prostřednictvím odkazů, které mohou být textové nebo obrazové.
Pages are connected to each other with links, which can be text or images.
CzechNení důvodu k tomu, aby byly dotace na tabák propojeny s jeho výrobou.
There is no justification for tobacco subsidies linked to production.
CzechPrvním prvkem je proto integrovaný a propojený trh s energií.
The first element is therefore an integrated and interconnected energy market.
CzechTyto subjekty musí být obzvláště úzce propojeny a otevřeně komunikovat.
There needs to be a particularly close bond between all these links, along with open communication.
CzechSoučasné dobrovolné a regulativní nástroje nebyly za účelem synergie propojeny.
Existing voluntary and regulatory instruments were not linked to each other in order to establish synergies.
CzechTyto dokumenty jsou navzájem propojeny a rozhodně tvoří aktuální referenční právní rámec.
These dossiers are integrated with each other and definitely form an updated legal frame of reference.
CzechSouhlasím se zpravodajem, že tyto dvě politiky jsou úzce propojeny.
I agree with the rapporteur that the two are closely linked.
CzechTím myslím, že by pracovní politika a politika poskytování sociální pomoci měly být propojeny.
By that I mean that labour policy and the policy for granting social assistance should be connected.
CzechProcesy musí být průhledné a zodpovědné, mají-li být propojeny, a získat podporu občanů.
Processes must be transparent and accountable if they are to connect with, and have the support of, citizens.
CzechFinanční krize také ukázala, jak těsně jsou propojeny finanční systémy a jak jsou zranitelné.
The financial crisis also shows how closely linked the financial systems are, and how vulnerable they are.
CzechZejména v oblasti energetiky jsou tyto druhy politiky přímo propojeny.
In the field of energy, in particular, there is, of course, a direct connection between these forms of politics.
CzechRovněž je pravda, že konflikty v dané oblasti jsou vzájemně propojeny, jak zdůraznilo několik řečníků.
It is also true that the conflicts in the region are interlinked, as was underlined by several speakers.
CzechVýzkum a inovace musejí být spolu více propojeny.
There needs to be a greater link between research and innovation.