CS

propast {ženský rod}

volume_up
propast (také: záliv)
volume_up
gulf {podstatné jméno}
Propast není mezi určitými evropskými zeměmi a zbytkem Evropy.
The gulf is not between certain European countries and the rest of Europe.
Propast mezi politikou a občany se stále prohlubuje a rozšiřuje.
The gulf between policy and people is steadily increasing, getting wider and deeper.
Ale i tak je mezi těmi třemi skupinami velká propast.
But even between those three categories, it's too wide a gulf.
propast (také: bezedná propast)
volume_up
abyss {podstatné jméno}
První místo, na které bych vás rád vzal, je, jak mnozí věří, nejhlubší propast na světě.
First place I'd like to take you is what many believe will be the world's deepest natural abyss.
A samozřejmě, že příběhy, které jsem se rozhodl vyprávět, byly sci-fi: „Terminátor", „Vetřelci" a „Propast".
And of course the stories that I chose to tell were science fiction stories: "Terminator," "Aliens" and "The Abyss."
Pokud jde o zaměstnanost, srovnání městských a venkovských oblastí odhaluje stále se zvětšující propast.
. - (HU) In terms of employment, a comparison of urban and rural areas reveals that a widening abyss is developing.
propast (také: rokle)
volume_up
chasm {podstatné jméno}
Propast mezi EU a jejími občany se neustále zvětšuje.
The chasm between the EU and its citizens is growing all the time.
Proto je důležité uvážlivě zúžit propast mezi běžným a organickým zemědělstvím.
This is why it is important to narrow the chasm between regular and organic farming in a responsible manner.
Existuje obrovská propast mezi tím, co se mladí lidé učí ve škole, a tím, co požadují zaměstnavatelé na trhu práce.
There is a huge chasm between what young people are learning at school and what employers require on the labour market.
volume_up
pit {podstatné jméno}
propast (také: sráz, svah)
volume_up
precipice {podstatné jméno}
propast
volume_up
abysm {podstatné jméno} [básn.]

Příklady použití pro "propast" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechSamotné toto označení nemůže překlenout propast mezi veřejností a Evropskou unií.
The label alone cannot bridge the gap between the public and the European Union.
CzechV oblasti energetické závislosti si nemůžeme dovolit propást žádnou příležitost.
In terms of energy dependency, we are not in the position to miss any opportunity.
CzechMezi světem rozvojových a rozvinutých zemí stále zeje široká propast nedůvěry.
There is still a wide gap of trust between the developing and the developed world.
CzechZeje zde propast, která ničí veškerý pokrok dosažený tímto novým právním předpisem.
This is a gaping hole which destroys all the progress made by this new legislation.
CzechTakže co mohlo změnit tuto hrozivou propast, která se otevřela v dnešním světě?
So what could possibly change this terrible gap that has opened up in the world today?
CzechDokud tuto propast nepřekročíme, měli bychom nechat láhve šampaňského zavřené.
Until we close this gap, we should keep the bottles of champagne unopened.
CzechNa první pohled nevypadá propast mezi Evropou a Afrikou až tak hluboká.
At first sight the water between Europe and Africa does not look all that deep.
CzechPropast mezi bohatými a chudými se v mnoha členských státech EU zvětšuje.
The gap between the rich and the poor in many EU Member States is increasing.
CzechBudeme-li je ignorovat, budeme jen dále prohlubovat propast mezi občany a politiky.
If we do deny them, we will only further widen the gap between citizens and politicians.
CzechA je tady ještě jeden problém: technologická propast mezi generacemi.
And there is yet another problem: the technological gap between the generations.
CzechV mnoha ohledech stále existuje propast mezi různými regiony EU.
In many respects, there is still an obvious gap between different EU regions.
CzechAvšak velká názorová propast se týká prostředků, které mají být použity.
However, there is a large gap when it comes to the means to be used.
CzechPropast mezi politikou a občany se stále prohlubuje a rozšiřuje.
The gulf between policy and people is steadily increasing, getting wider and deeper.
CzechV takové situaci zůstává propast mezi bohatými a chudými v Indii široká.
As such, the gap between rich and poor remains too wide in India.
CzechPrvní místo, na které bych vás rád vzal, je, jak mnozí věří, nejhlubší propast na světě.
First place I'd like to take you is what many believe will be the world's deepest natural abyss.
CzechPropast není mezi určitými evropskými zeměmi a zbytkem Evropy.
The gulf is not between certain European countries and the rest of Europe.
CzechPro důvěryhodnost Evropy je to taková propast, že se tu nemůžeme dovolávat ducha kompromisu!
This is such a gap in Europe's credibility that we cannot invoke the spirit of compromise here!
CzechJen takto překleneme propast mezi lidmi v Evropě a institucemi.
Only in that way will we close the gap between the peoples of Europe and the institutions.
CzechChceme překlenout propast mezi občany a politikou a mezi občany a institucemi.
We want to close the divide between the citizens and policy and between the citizens and the institutions.
CzechProto je důležité uvážlivě zúžit propast mezi běžným a organickým zemědělstvím.
This is why it is important to narrow the chasm between regular and organic farming in a responsible manner.