česko-anglicko překlad pro "propad"

CS

"propad" anglický překlad

CS

propad {mužský rod }

volume_up
1. generál
propad (také: klesání, pokles, pád)
volume_up
fall {podstatné jméno}
Produkce hovězího masa ve Spojeném království v současnosti zažívá propad výrobních cen.
The beef industry in the United Kingdom is currently experiencing a fall in farm-gate prices.
MMF očekává pokles globálního HDP o 1 % a Světová banka předpokládá propad o 2 %.
The IMF estimates that global GDP will shrink by 1%, while the World Bank estimates a fall of 2%.
A konečně, nemějte obavy o hodnotu eura - propad společné měny je prospěšný pro hospodářství eurozóny.
Finally, do not worry about the value of the euro: the common currency's fall is good for the eurozone economy.
propad (také: kapka, pokles, snížení)
volume_up
drop {podstatné jméno}
Pro rok 2009 je předpovídán výrazný propad HDP, dokonce o více než 10 %.
A sharp drop is forecast for 2009, by even more than 10% of GDP.
To způsobí velký propad její ceny.
That causes a huge drop in the value.
propad (také: deprese, krize, sesutí)
volume_up
slump {podstatné jméno}
Současná hospodářská krize a hrozící propad v Evropě je nutno řešit především zvýšením investic.
The present economic crisis and the threatened slump in Europe must be addressed mainly by increasing investments.
Takto dramatické snížení emisí CO2 způsobí výrazný propad například v Polsku, které získává energii především z uhlí.
Such a drastic reduction in CO2 emissions will cause a serious slump in Poland, for example, which mainly derives its energy from coal.
2. ekonomika
propad (také: krize, pokles)
volume_up
depression {podstatné jméno}

Příklady použití pro "propad" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechMMF očekává pokles globálního HDP o 1 % a Světová banka předpokládá propad o 2 %.
The IMF estimates that global GDP will shrink by 1%, while the World Bank estimates a fall of 2%.
CzechProdukce hovězího masa ve Spojeném království v současnosti zažívá propad výrobních cen.
The beef industry in the United Kingdom is currently experiencing a fall in farm-gate prices.
CzechZažili nízké úrokové sazby, falešný boom a nakonec obrovský propad.
They suffered with low interest rates, a false boom and a massive bust.
CzechPro rok 2009 je předpovídán výrazný propad HDP, dokonce o více než 10 %.
A sharp drop is forecast for 2009, by even more than 10% of GDP.
CzechHospodářský propad zhoršuje budoucí perspektivy mladých lidí, zejména vycházejících žáků a absolventů.
The economic downturn worsens the future prospects of young people, especially school leavers.
CzechExistuje tedy jistý práh, nad kterým se dostaví růst v dlouhodobém období a pod kterým se dostaví propad.
So, there's a threshold level above which you go up in the long term, and below which you go down.
CzechTo představuje největší propad způsobený propadem globální poptávky od druhé světové války.
This represents the biggest such contraction since the Second World War brought on by the collapse in global demand.
Czech. - Gruzii postihl neuvěřitelný propad, zejména po konfliktu s Ruskem v roce 2008.
in writing. - Georgia has been subjected to an incredible downturn, especially following the 2008 conflict with Russia.
CzechSoučasná hospodářská krize a hrozící propad v Evropě je nutno řešit především zvýšením investic.
The present economic crisis and the threatened slump in Europe must be addressed mainly by increasing investments.
CzechA konečně, nemějte obavy o hodnotu eura - propad společné měny je prospěšný pro hospodářství eurozóny.
Finally, do not worry about the value of the euro: the common currency's fall is good for the eurozone economy.
CzechTady ten propad, který ovlivnil všechny ostatní linie.
There's a gap, and it affects all the other stories.
CzechTo znamená, že mnoho domácností zažívá propad svých příjmů a mnohé jsou vystaveny chudobě a přílišnému zadlužení.
This has meant that many homes have seen their incomes fall, and many are exposed to poverty and excessive debt.
CzechCena jejich produktů zaznamenala strmý propad.
The price of their products has fallen rapidly.
CzechZákladní příčinou je rostoucí poptávka ve východní Asii a propad nabídky v důsledku zanedbání investic do zemědělství.
The root causes are growing demand from East Asia and the supply consequences of a failure to invest in agriculture.
CzechTo způsobí velký propad její ceny.
CzechTakto dramatické snížení emisí CO2 způsobí výrazný propad například v Polsku, které získává energii především z uhlí.
Such a drastic reduction in CO2 emissions will cause a serious slump in Poland, for example, which mainly derives its energy from coal.
CzechTo mělo následně dopad na propad důvěry občanů v evropské instituce a vhodnosti dalšího rozšiřování.
That in turn had repercussions in terms of the declining confidence of citizens in the European institutions and the advisability of further enlargement.
CzechNedávný hospodářský propad způsobil tomuto odvětví závažné problémy, kdy docházelo k bankrotu podniků a mizela pracovní místa.
The recent economic recession has brought serious problems to this industry, with business redundancies and workers losing their jobs.
CzechStrukturální fondy jsou důležitým nástrojem a mohou pomoci členským státům, které zažily vážný hospodářský propad, v obnově.
The Structural Funds are an important instrument that can help those Member States that have experienced a severe economic downturn recover.
CzechPane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, bankrot podniku Qimonda způsobil masivní propad cen zastaralých čipů DRAM.
Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, the bankruptcy of the company Qimonda is due to the massive fall in prices for outmoded DRAM chips.