česko-anglicko překlad pro "pronikat"

CS

"pronikat" anglický překlad

CS

pronikat {sloveso}

volume_up
Musíme sledovat trh, musíme vyrábět pro trh a musíme na trh pronikat s výrobky špičkové jakosti.
We have to keep an eye on the market, we have to produce for the market, and we have to penetrate the market with top-quality products.
Skály se našim rukám jeví tvrdé a neproniknutelné právě proto, že předměty jako skály a ruce sebou navzájem pronikat nemůžou.
Rocks feel hard and impenetrable to our hands precisely because objects like rocks and hands cannot penetrate each other.
Nemůžeme však zátěž snižovat za cenu právní a účetní nejistoty, když na vnitřní trh začínají pronikat malé a střední podniky.
This reduction, however, cannot be implemented at the price of legal or accounting uncertainty when the internal market begins to be penetrated by SMEs.
pronikat (také: prostupovat)
Neměli bychom přehlížet, že myšlenka humanizace uplatňovaná v trestním právu proniká do celého evropského právního systému.
It should be noted that the humanisation of criminal law permeates through to the European legal system.
Chtěl bych ale také promluvit o toxicitě, která dnes proniká do diskuse a demokracie zde v Evropském parlamentu.
But I would also like to talk about the toxicity that has permeated the debate and democracy here in the European Parliament today.
Je to hluboký pocit klidu a naplnění, stav, který ve skutečnosti proniká a leží pod všemi emocionálními stavy, všemi radostmi i zármutky, které nám přijdou do cesty.
It is a deep sense of serenity and fulfillment, a state that actually pervades and underlies all emotional states, and all the joys and sorrows that can come one's way.

Příklady použití pro "pronikat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechZajímavostí dnes je, že kontrolní systémy v reálném čase začínají pronikat do našich životů.
What is interesting today is that real time control systems are starting to enter into our lives.
CzechMusíme sledovat trh, musíme vyrábět pro trh a musíme na trh pronikat s výrobky špičkové jakosti.
We have to keep an eye on the market, we have to produce for the market, and we have to penetrate the market with top-quality products.
CzechSkály se našim rukám jeví tvrdé a neproniknutelné právě proto, že předměty jako skály a ruce sebou navzájem pronikat nemůžou.
Rocks feel hard and impenetrable to our hands precisely because objects like rocks and hands cannot penetrate each other.
CzechCílem je podporovat podnikání a odbornou přípravu, pomoci malým firmám pronikat na trhy a zvýšit jejich vědeckovýzkumnou kapacitu.
The goals are to promote entrepreneurship and skills, improve small firms’ access to markets and boost their capacity for R&D.
CzechNemůžeme však zátěž snižovat za cenu právní a účetní nejistoty, když na vnitřní trh začínají pronikat malé a střední podniky.
This reduction, however, cannot be implemented at the price of legal or accounting uncertainty when the internal market begins to be penetrated by SMEs.
CzechTo by rovněž umožnilo příslušníkům severoafrické odnože Al-Kájdy v těchto zemích snadněji pronikat do Evropy a realizovat zde teroristické útoky.
It would also allow North African al-Qaeda operatives in these countries to more easily enter Europe and carry out terrorist attacks.
CzechMusíme si uvědomit, že problém mafie se týká celé Evropy, neboť mafiánské organizace mají rovněž schopnost pronikat přímo do institucí.
We must understand that the mafia crisis concerns the whole of Europe, since mafia organisations have the capacity to penetrate right through institutions as well.
CzechV Británii máme přísné zákony, ale bez tohoto zákona na úrovni EU budou střelné zbraně i nadále pronikat na ulice takových měst, jako jsou Manchester a Liverpool.
We have tough laws in Britain, but without this EU law guns will continue to find their way onto the streets of cities like Manchester and Liverpool.
Czech. ~~~ Jedna z nich je, že jsou obě tenké, horizontálně, takže umožňují vrstvám pronikat napříč různými průmysly.
With the electric industry you actually have to -- one of them is that they're both sort of thin, horizontal, enabling layers that go across lots of different industries.
CzechJe třeba ještě posílit naše hraniční kontroly, protože nezákonným přistěhovalcům se stále daří pronikat do Evropy a o to snáze se k nám mohou pašovat i zbraně.
Our border controls must be strengthened still further, because illegal immigrants are still managing to enter Europe and weapons can be smuggled in even more easily.