česko-anglicko překlad pro "pronikání"

CS

"pronikání" anglický překlad

CS

pronikání {střední rod}

volume_up
Podle OECD je míra našeho pronikání na japonský trh skutečně jednou z nejnižších, důvody již naznačili mí kolegové.
In fact, according to the OECD, our market penetration in Japan is amongst the lowest, and the reason for this has been indicated by my colleagues.
Pokud jde o pronikání na trh, posíláme vlastně stejné procento z Evropy do Jižní Koreje, jako putuje opačným směrem, přibližně 3-4 %.
When it comes to market penetration, we actually send the same percentage from Europe to South Korea as comes the other way: approximately 3 to 4%.
Jazyková rozmanitost má také významný dopad na každodenní život občanů EU, a to v důsledku pronikání médií, vzrůstající mobility, migrace a postupující kulturní globalizace.
Linguistic diversity also has a significant impact on the daily lives of EU citizens due to media penetration, increasing mobility, migration and advancing cultural globalisation.
pronikání (také: infiltrace, vsak)
volume_up
infiltration {podstatné jméno}
Jedná se o zranitelné území, kam může dosáhnout vliv konfliktů z těchto oblasti a které ohrožuje pronikání islámských ozbrojenců.
It is a territory vulnerable to spill-over from these conflict areas and to infiltration by Islamic militants.
pronikání (také: prostupování)
volume_up
permeation {podstatné jméno}
Tyto mnohdy velice rozrůzněné cíle vyžadují systematické pronikání vědy v současnosti i do budoucna.
These at times widely divergent aims require systematic scientific permeation both now and in the future.

Příklady použití pro "pronikání" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechMladí lidé navíc stále více čelí potížím při pronikání na pracovní trh.
In addition, young people are experiencing more and more difficulties in getting into the labour market.
CzechKomise jedná chybně, nereaguje-li na další pronikání společnosti Gazprom na evropský trh s energií.
The Commission is wrong not to react to Gazprom's further encroachment onto the European energy market.
CzechTyto mnohdy velice rozrůzněné cíle vyžadují systematické pronikání vědy v současnosti i do budoucna.
These at times widely divergent aims require systematic scientific permeation both now and in the future.
CzechNe vše může sloužit jako výmluva pro zvýšení pronikání do soukromých životů členů veřejnosti.
Not everything can serve as an excuse to increase the levels of intrusion into the private lives of members of the public.
CzechJedná se o zranitelné území, kam může dosáhnout vliv konfliktů z těchto oblasti a které ohrožuje pronikání islámských ozbrojenců.
It is a territory vulnerable to spill-over from these conflict areas and to infiltration by Islamic militants.
CzechTo, o čem vám chci dnes vyprávět, je, jak vidím pronikání robotů do našich životů na rozličných úrovních, přes mnoho časových stupňů.
What I want to tell you about today is how I see robots invading our lives at multiple levels, over multiple timescales.
CzechRychlý rozvoj technologií, především pak internetu, stále více ztěžuje pronikání do organizací páchajících trestnou činnost.
The rapid growth of technology and, in particular, the Internet, is making criminal organisations more and more difficult to penetrate.
CzechPodle OECD je míra našeho pronikání na japonský trh skutečně jednou z nejnižších, důvody již naznačili mí kolegové.
In fact, according to the OECD, our market penetration in Japan is amongst the lowest, and the reason for this has been indicated by my colleagues.
CzechMyslím si, že to je záměrné pronikání do této oblasti za účelem pokračování činnosti v oblasti manželského práva a jeho harmonizace.
I think this represents a deliberate intrusion into the field, in order to undertake further work on matrimonial law and its harmonisation.
CzechPokud jde o pronikání na trh, posíláme vlastně stejné procento z Evropy do Jižní Koreje, jako putuje opačným směrem, přibližně 3-4 %.
When it comes to market penetration, we actually send the same percentage from Europe to South Korea as comes the other way: approximately 3 to 4%.
CzechDemokratická legitimizace některých politických sil napomohla pronikání nebezpečných idejí do organizmu evropské společnosti a šíření reakcionářských tendencí.
The democratic legitimisation of certain political forces has helped dangerous ideas to spread into the body of European society, feeding reactionary leanings.
CzechČíslo jedna: tohle pronikání do vaší země za posledních dvacet let i před tím, ten důvod, proč se všichni, zvláště pak Spojené státy, zajímají o vaši zem, je ropa.
Number one: this incursion into your land these past 20 years, and before, the reason anyone is interested in your land, and particularly the United States, it's oil.
CzechJazyková rozmanitost má také významný dopad na každodenní život občanů EU, a to v důsledku pronikání médií, vzrůstající mobility, migrace a postupující kulturní globalizace.
Linguistic diversity also has a significant impact on the daily lives of EU citizens due to media penetration, increasing mobility, migration and advancing cultural globalisation.