česko-anglicko překlad pro "pronést"

CS

"pronést" anglický překlad

CS

pronést {sloveso}

volume_up

Příklady použití pro "pronést" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechMám pět minut za skupinu PPE-DE, takže bych mohla pronést svých posledních pár slov?
I have five minutes for the PPE-DE Group, so could I just say my last few words?
Czech. - Pane předsedo, chtěl bych pronést dvě stručné poznámky.
President-in-Office of the Council. - Mr President, I have two brief remarks to make.
CzechKdyby tento parlament nebyl svobodným, ani byste tuto řeč nesměl pronést.
If the Parliament was not free, you would not even have been able to make that speech.
CzechJe pro mne velkou ctí, že mohu pronést projev zde v Evropském parlamentu.
It is a great honour for me to be here addressing the European Parliament.
CzechPane předsedající, dovolte mi pronést několik dalších, velmi stručných poznámek.
Vice-President of the Commission. - (DE) Mr President, let me make a few more, very brief points.
CzechNež skončím, dovolím si pronést ještě poslední poznámku týkající se označování původu.
Before concluding, I shall take the liberty of making one final point, which concerns labelling.
CzechZbývající čas bych rád využil k tomu, abych se vrátil k tomu, co jsem chtěl pronést již dříve.
I wanted to use the remaining time to explain once again what it was I wanted to say earlier.
CzechOstatně sám jste měl příležitost díky vystoupení pana Cappata pronést v reakci vlastní řeč.
In any case, you had the opportunity, through Mr Cappato's speech, to make a further speech in reply.
CzechAvšak nejprve bych chtěl pronést několik úvodních poznámek.
However, I would like first to make a few introductory remarks.
CzechPane Watsone, musím pronést několik slov k počtu komisařů.
I must say a word, Mr Watson, about the number of Commissioners.
CzechPane předsedající, dovolte mi pronést mé poznámky formou výčtu.
Mr President, allow me to make my points in bullet points.
CzechNemohl ani pronést svůj proslov, protože jste nechtěli, aby sdělil své proevropské poselství.
He was not even able to make his speech because you did not want him to get his pro-European message across.
Czech- (ES) Vážený pane předsedající, chci pronést několik připomínek a vyzdvihnout jen několik statistických údajů.
- (ES) Mr President, I have want to make a few comments and highlight just a few statistics.
CzechSkutečnost, že můžete pronést takovýto projev, je dokladem toho, že toto je svobodný a demokratický Evropský parlament!
That you can make such a speech shows that this is a free and democratic European Parliament!
CzechPane Sterckxi, přejete si pronést faktickou poznámku?
Mr Sterckx, do you wish to speak on a point of order?
CzechPak budete mít možnost pronést svůj příspěvek.
You will then have the opportunity to take the floor again.
CzechCo dobrého můžeme pronést k přípitku na toto výročí?
What fine words can we use in our anniversary toasts?
Czech(PT) Chtěl bych pouze pronést jednu krátkou připomínku.
(PT) I would just like to make a brief point.
Czech(DE) Paní předsedající, pane Hökmarku, chápu, že musíte pronést líbivý proslov pro občany doma ve Švédsku.
(DE) Madam President, I can understand, Mr Hökmark, that you need to give a nice speech for the people at home in Sweden.
Czech(MT) Chtěl bych pronést tři stručné poznámky.
(MT) I would like to make three brief comments.