česko-anglicko překlad pro "pronásleduje"

CS

"pronásleduje" anglický překlad

CS

pronásleduje {sloveso}

volume_up
pronásleduje
volume_up
victimizes {sl.} (simple present tense)

Příklady použití pro "pronásleduje" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechSvým způsobem strategii Evropa 2020 pronásleduje přízrak: Lisabonská strategie.
In a way, a spectre is haunting Europe 2020: that of the Lisbon Strategy.
CzechTakže jsem měl pocit, že mě ta jednoduchost tak trochu pronásleduje.
So, I felt kind of weird that simplicity was sort of following me around.
CzechPronásleduje mne skutečnost, že už si nepamatuji jména větrů a dešťů.
I am haunted by the fact that I no longer remember the names of the winds and the rains.
CzechAreálem školy pochodují demonstrující, a policie pronásleduje mě.
There's a riot going on on campus, and the police are chasing me, right?
CzechMám bohužel takovou zkušenost, že nás už znovu pronásleduje fantom polského instalatéra.
My experience is, unfortunately, that the case of the phantom Polish plumber has returned to haunt us.
CzechKdyž mluvíme o pronásledování, měli bychom pamatovat, kdo koho pronásleduje.
We should stick to the facts and when we refer to persecution we should remember who is persecuting whom.
CzechČína dál pronásleduje stoupence katolické církve.
China continues to persecute followers of the Catholic Church.
CzechEgypt má zřejmě trvalou nebo přechodnou vojenskou diktaturu, která pronásleduje koptské křesťany.
Egypt has what seems to be a permanent or temporary military dictatorship which is persecuting the Coptic Christians.
CzechPronásleduje mě až ke vstupu do zvonice.
Chases me into this room. ~~~ The entranceway to the bell tower.
CzechArabský a muslimský svět křesťany na svém území pronásleduje, odsuzuje je, brání jim v konverzi, trestá je a zabíjí je.
The Arab and Muslim world is persecuting its Christians, condemning them, preventing them from converting, punishing them and killing them.
CzechDnes dopoledne však chci zaměřit vaši pozornost, pane ministře, především, na finanční krizi, která nadále pronásleduje Evropu.
However, this morning I want to direct your attention, Minister, in particular, to the financial crisis that continues to dog Europe.
CzechPan Lukašenko, poslední diktátor v Evropě, si z nás dělá legraci a podněcován naší apatií pronásleduje a vězní své politické protivníky.
Mr Lukashenko, Europe's last dictator, is making fun of us and, spurred on by our apathy, persecuting his political opponents and putting them in prison.
CzechTato diskriminace v odměňování ženy pronásleduje po celý život, neboť často dostáváme nižší penzi a odcházíme do důchodu za horších podmínek, když zestárneme.
This pay discrimination haunts women right through their lives, as we also often get poorer pension terms and poorer conditions when we get older.
CzechDalší porušovatelé lidských práv se také těší členství v Radě, včetně Číny, Kuby, Saúdské Arábie, Pákistánu a Ugandy, která pronásleduje homosexuály.
Other human rights abusers also enjoy membership of the Council, including China, Cuba, Saudi Arabia, Pakistan and Uganda, where homosexuals are persecuted.
CzechJejich novou ideologií je změna klimatu, sekulární náboženská hysterie, která má i papeže - Ala Gora - a odpustky v podobě uhlíkových kreditů a pronásleduje heretiky.
Climate change is their new theology, a secular religious hysteria complete with Pope - Al Gore - carbon-credit indulgences and the persecution of heretics.
CzechA zjišťuji, že mě to pronásleduje. ~~~ Ale dnes bych rád mluvil o spoustě věcí, které zkusím dát do souvislostí, nejen o úniku ropy, ale i o dopadech a také proč k tomu došlo.
But what I want to talk to you about today is a lot of things that try to put all of this in context, not just about the oil eruption, but what it means and why it has happened.
CzechPo všech těchto vypjatých momentech války ve všech válečných oblastech světa existuje fotografie z mnohem tiššího místa, která mě pronásleduje mnohem více než kterákoliv jiná.
After all the tense moments of conflict in all the conflict zones of the world, there's one photograph from a much quieter place that haunts me still, much more than the others.