česko-anglicko překlad pro "promyšleně"

CS

"promyšleně" anglický překlad

CS

promyšleně {příslovce}

volume_up
promyšleně (také: kalkulovaně)

Příklady použití pro "promyšleně" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechMusíme však k tomu přistupovat střízlivě a promyšleně.
But we have to approach this in a sober and well thought-out way.
CzechPane předsedající, dovolte, abych nejprve poblahopřál Komisi k tomu, jak promyšleně se věnuje tomuto tématu.
Mr President, let me start by congratulating the Commission on the thoughtful way it has handled this dossier.
CzechNadbytek kapacit musí být přeorientován na novou práci, což musí probíhat promyšleně a při rovnoměrném zatížení subjektů.
Overcapacities must be converted into new work methodically and with an equal division of burdens.
CzechNeexistují jednoduše žádné výmluvy pro státy, které chladně a promyšleně zabíjejí bezbranné lidi, kteří jsou v jejich moci.
There are simply no excuses for States coldly and deliberately exterminating defenceless people in their charge.
CzechDo současného rozpočtu Unie bohužel nejsou promyšleně a dostatečně začleněna opatření nutná pro zmírnění změny klimatu.
Unfortunately, the Union's current budget does not integrate the necessary actions for reducing climate change sufficiently and coherently.
CzechProto bude při rozhodování o jeho změnách třeba postupovat koordinovaně a promyšleně, abychom vložené prostředky využili co nejúčinněji.
Therefore, when deciding on the necessary changes, we will have to proceed in a coordinated and careful manner in order to make the most efficient use of the resources invested.