česko-anglicko překlad pro "promyšlený"

CS

"promyšlený" anglický překlad

volume_up
promyšlený {příd. jm. m.}
CS

promyšlený {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
To bylo samo o sobě velmi mocné vyjádření a šlo o velmi osobní, promyšlený čin.
That was a very powerful statement in itself and it was a very personal and deliberate act to do that.
Je jedním z mála dokumentů, které uplatňují dobře promyšlený přístup k problému alternativních palic pro automobily.
This is one of the rare documents that takes a deliberate approach to the problem of alternative fuel for vehicles.
promyšlený (také: detailní, podrobný)
promyšlený (také: přepjatý, úkladný)
Incident, který se odehrál 5. července, znamenal promyšlený útok na čínské obyvatelstvo národnosti Han v tomto městě ze strany Ujgurů.
The incident that took place on 5 July involved a premeditated attack on the Han Chinese population of that city by the Uighurs.
promyšlený
Nicméně právní předpisy v této oblasti musí být dobře promyšleny.
However, legislation in this area must be well thought-out.
Z toho důvodu je třeba, aby byl každý dokument, jejž přijmeme, dobře promyšlený a vyvážený.
For that reason, every document we adopt must be well thought out and well balanced.
Potřebujeme dlouhodobý, důkladně promyšlený a zpracovaný program, protože jinak budou výrobci považovat tento nový druh výroby za přílišný hazard.
A long-term, well thought-out programme is needed, because otherwise producers will see this new type of production as too big a gamble.

Příklady použití pro "promyšlený" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechProto se musíme vyhnout právním mezerám a zajistit promyšlený přechod.
Therefore, we must avoid legal loopholes and ensure a considered transition.
CzechCelý proces nezávislosti považuji za unáhlený a nedostatečně promyšlený.
In my opinion, the entire independence process is hasty and ill-conceived.
CzechZ toho důvodu je třeba, aby byl každý dokument, jejž přijmeme, dobře promyšlený a vyvážený.
For that reason, every document we adopt must be well thought out and well balanced.
CzechNávrh pana Bondeho nebyl promyšlený a je v rozporu se současným statutem.
Mr Bonde's proposal has not been thought through and is in breach of the current statute.
CzechRozhodně jsem ocenila jeho promyšlený a velmi dobře zdůvodněný příspěvek.
I certainly appreciated his considered and well-argued contribution.
CzechTo bylo samo o sobě velmi mocné vyjádření a šlo o velmi osobní, promyšlený čin.
That was a very powerful statement in itself and it was a very personal and deliberate act to do that.
CzechAle jsem přesvědčen, že náš návrh je promyšlený a že je správný.
But I believe our proposal is measured and it is the right one.
CzechNicméně právní předpisy v této oblasti musí být dobře promyšleny.
However, legislation in this area must be well thought-out.
CzechBohužel se pragmatický základ tohoto případu mění v promyšlený plán boje proti evropským hodnotám.
Unfortunately, pragmatism of this kind is turning into a consistent plan to combat European values.
CzechNezodpovědné využívání zdrojů a špatně promyšlený příliv dopravy může mít vážné ekologické důsledky.
Both irresponsible exploitation of resources and ill-considered transport flows can have serious ecological consequences.
CzechJe jedním z mála dokumentů, které uplatňují dobře promyšlený přístup k problému alternativních palic pro automobily.
This is one of the rare documents that takes a deliberate approach to the problem of alternative fuel for vehicles.
CzechRád bych proto připomněl dvě věci, které by podle mne měly být promyšleny v souvislosti s rozpravou o této zprávě.
Therefore I would like to mention two items that, in my opinion, should be thought through as a follow-up to the discussion on this report.
CzechIncident, který se odehrál 5. července, znamenal promyšlený útok na čínské obyvatelstvo národnosti Han v tomto městě ze strany Ujgurů.
The incident that took place on 5 July involved a premeditated attack on the Han Chinese population of that city by the Uighurs.
CzechTyto otázky se neustále opakovaly, nikdy však nebyly promyšleny až do konce, ponechám-li stranou jejich zformulování do politických koncepcí.
These issues have been raised again and again, but never thought through to the end, let alone moulded into political concepts.
CzechNicméně souhlasím, že přijatý akční plán EU pro bezpečnost chemických, biologických, radiologických a jaderných látek je slabý a v několika místech nedostatečně promyšlený.
I agree, however, that the adopted EU CBRN Action Plan is weak and lacks coherence on several points.
CzechPotřebujeme dlouhodobý, důkladně promyšlený a zpracovaný program, protože jinak budou výrobci považovat tento nový druh výroby za přílišný hazard.
A long-term, well thought-out programme is needed, because otherwise producers will see this new type of production as too big a gamble.
CzechDoufal jsem, že zde bude existovat globální uznání, že je návrh konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob špatně promyšlený a neuvážený.
I would have hoped that there would be global recognition at this stage that the CCCTB proposal is badly thought out and ill-advised.
CzechSystém VIS má pozitivní vliv, celkově však nebyl dostatečně době promyšlený, a to je důvod, proč jsem nemohl hlasovat ve prospěch této zprávy.
The VIS has positive aspects, but overall, it has not been properly thought through, which is why I was unable to vote in favour of the report.
CzechAby bylo možné čelit účinkům způsobeným těmito jevy, je zapotřebí mít graf rizik a spolu s ním promyšlený plán pro řízení faktorů životního prostředí.
To be able to counter the effects caused by these phenomena, a risk chart is required, along with a coherent plan for managing environmental factors.
CzechVšechny směrnice a nová pravidla musí být dobře promyšleny, ale celkově se vystavujeme nebezpečí, že budeme mít příliš mnoho pravidel, která by mohla postupně poškodit růst.
All directives and new rules must be well thought-out, but, overall, we risk having too many rules, which, in turn, could damage growth.