CS

promluvit {sloveso}

volume_up
promluvit (také: hovořit, mluvit)
Jsem nezařazený poslanec a my máme velmi málo příležitostí promluvit.
I am an independent Member, and we have very little opportunity to speak.
(DE) Pane předsedající, děkuji vám za možnost znovu promluvit.
(DE) Mr President, thank you for giving me the opportunity to speak again.
(GA) Pane předsedající, velkoryse jste každému umožnil promluvit.
(GA) Mr President, you have generously given everyone a chance to speak.
Jsem vděčný za to, že mi bylo umožněno promluvit.
I am grateful for being allowed to take the floor.
Paní předsedající, jak můžeme vidět z toho, že si mnoho lidí přeje promluvit, jedná se o vzrušující legislativní dokumenty.
Madam President, as we can see from the fact that many people wish to take the floor, this is an exciting legislative dossier.
(BG) Pane předsedající, protože jsem mezi posledními, kdo promluví v této rozpravě, chtěla bych vše shrnout několika slovy.
(BG) Mr President, as I am among the last to take the floor in this debate, I would like to summarise by saying a few words.

Příklady použití pro "promluvit" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTaké mě požádal, aby mohl promluvit v osobní záležitosti, takže mu uděluji slovo.
He in turn has asked to speak on a personal matter and so I give him the floor.
CzechDovolte mi ještě krátce promluvit o hospodářské situaci, o které jste se zmínil.
Let me say a few more words about the economic situation, which you mentioned.
Czech(PL) Paní předsedající, velmi vám děkuji za to, že jste mi dala možnost promluvit.
(PL) Madam President, thank you very much for giving me the opportunity to speak.
CzechPokud si přeje promluvit pan Schulz, pak má pan Cohn-Bendit právo vystoupit první.
If Mr Schulz wishes to speak, Mr Cohn-Bendit is entitled to address us first.
Czech(HU) Paní předsedající, v Den Evropy bych chtěl promluvit o myšlence Společenství.
(HU) Madam President, on Europe Day, I would like to speak about the Community idea.
CzechAle ještě než se k tomu dostanu, chci promluvit o něčem, co by vás mohlo zajímat.
But before I get to that, I want to address something that you may be wondering about.
CzechMusíme si promluvit s učiteli a rodiči a členy školní rady a s politiky.
We need to talk to teachers and parents and school board members and politicians.
Czech. - (HU) Děkuji za možnost promluvit, pane předsedající.
on behalf of the PPE-DE Group. - (HU) Thank you for giving me the floor, Mr President.
CzechPane předsedající, paní komisařko, děkuji vám, že jste mi dnes dali možnost promluvit.
Mr President, Commissioner, thank you for giving me the opportunity to speak today.
CzechRozhodl jsem se promluvit, protože se za posledních několik let objevily nové problémy.
I decided to speak because some new issues have come up in the last few years.
Czechje mi velikou ctí, že k vám dnes mohu promluvit, a děkuji vám za pozvání.
It is a great honour to speak before you today and I thank you for your invitation.
CzechStrategie je srozumitelná a já nemám dost času, abych mohla promluvit o všech hlediscích.
The strategy is comprehensive, and I do not have time to go into every aspect.
CzechDámy a pánové, pane prezidente, vyslovil jste přání promluvit v Evropském parlamentu.
Ladies and gentlemen, Mr President, it was your wish to address the European Parliament.
CzechTak jsem si s nimi šel promluvit o některých z nejvýznamnějších tragédií západního umění.
I went to talk to them about certain of the great tragedies of Western art.
CzechPane Stockmanne, jako zpravodaj budete mít možnost promluvit na konci rozpravy.
Mr Stockmann, as rapporteur, you will have the opportunity to speak at the end of the debate.
CzechA o tom zde chci dnes promluvit - o tom, kdo si bere nejlepší maso.
And that's what I want to focus on -- the one who takes the best part of the meat.
CzechTo musí být jedním z důvodů, proč se tak málo poslanců chystá promluvit.
That must be one of the reasons why so few Members are planning to speak.
CzechBylo mi řečeno, že se to zamýšlí, ale paní De Keyserová si opět požádala o možnost promluvit.
I am told that is indeed the intention, but Mrs De Keyser has again asked to speak.
CzechPředseda skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu si přeje promluvit.
The Chair of the Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe wishes to speak.
CzechSnažila jsem se proto umožnit promluvit těm lidem, které zde mám na seznamu.
I have therefore tried to give those people on the lists that I have here a chance to speak.