česko-anglicko překlad pro "promiňte mi"

CS

"promiňte mi" anglický překlad

CS

promiňte mi

volume_up
promiňte mi (také: omluvte mě)
Promiňte mi, že to takto říkám, ale to si nemůžeme dovolit.
If you will pardon me for saying so, we cannot allow this to happen.

Příklady použití pro "promiňte mi" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

Czech(DE) Paní předsedající, promiňte mi prosím, že tak často žádám o vaši pozornost.
(DE) Madam President, please forgive me for demanding your attention so often.
CzechPromiňte mi, pokud se to v době, jako je tato, zdá zanedbatelné.
Excuse me if that seems a negligible factor at a time like this.
CzechPromiňte mi, že to takto říkám, ale to si nemůžeme dovolit.
If you will pardon me for saying so, we cannot allow this to happen.
CzechPromiňte mi, pane Kowale, ale hovořil jste jednu minutu a 44 sekund místo přidělené jedné minuty.
Excuse me Mr Kowal, but you have spoken for one minute and 44 seconds instead of your allotted minute.
CzechPromiňte mi to vyjádření, ale toto je politicky korektní zpráva, která vytváří více problémů než jich řeší.
Forgive me for saying this, but this is a politically correct report that creates more problems than it solves.
CzechA on mi odpověděl: "Promiňte, ale nemůžu vám to říci."
CzechPane předsedající, promiňte mi prosím za krátké přerušení jednání, když jsem poslouchala některé z vašich poslanců.
Mr President, please forgive me for having disrupted proceedings by listening for a moment to some of your Members.
CzechPromiňte mi moji upřímnost: kolik dalších životů ještě bude stát zvolení Cipi Livniové a Ehuda Baraka v únorových volbách?
Excuse my frankness: how many more lives will it cost to elect Tzipi Livni and Ehud Barak in the February election?
CzechPane předsedající, první, co chci udělat, je omluvit se - promiňte mi, dámy a pánové, že jsem se k vám připojil s několikaminutovým zpožděním.
Mr President, the first thing I will do is ask you to excuse me, ladies and gentlemen, for joining you a few minutes late.
CzechProto mi promiňte.
CzechTak mi to promiňte.
CzechVážený pane předsedající, nemám před sebou jednací pořádek Parlamentu, ale jsem si jistý, že vaši asistenti ano, tak mi promiňte, když vystoupím.
Mr President, on a point of order, I do not have in front of me Parliament's Rules of Procedure but I am sure that your services do, so you will forgive me if I rise.
CzechA pokud jde o vaši otázku, promiňte mi, pane poslanče, já nejsem právník a ani v nejmenším nic nevím o stížnostech jednotlivých občanů u soudů.
And, regarding your question, excuse me, honourable Member, I am not a lawyer; I do not know the least thing about the complaints of individual citizens before the courts.
CzechPromiňte mi, prosím, že jsem porušil zlaté pravidlo, že předsedající nezasahuje do takových záležitostí, ale prostě jsem nemohl zůstat v tomto případě tiše.
Please forgive me that I have broken the golden rule, that the President does not interfere in such matters, but I simply could not remain silent on this issue.
CzechTento legislativní text prochází náročnou, promiňte mi tuto formulaci, gestací, a to zejména proto, že postoje v této oblasti se ještě musí hodně změnit.
This legislative text has had - please forgive the expression - a difficult gestation period, mainly because attitudes still need to change a good deal in this area.

Podobné překlady pro "promiňte mi" anglicky

promiňte sloveso
English
promiňte citoslovce
English
promiňte
pomozte mi
English
Věr mi sloveso
chybíš mi sloveso