CS

proměny {ženský rod množné číslo}

volume_up
proměny

Příklady použití pro "proměny" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechHospodářská obnova bude z větší části výsledkem proměny našeho energetického modelu.
Economic recovery will largely come as a result of changing our energy model.
CzechTakže všechny tyto kroky evoluce zvyšují schopnost evoluční proměny evoluce.
So all these steps in evolution are increasing, basically, the evolution of evolvability.
CzechPomohli mi pochopit, že rituály jsou věcí transformace, proměny.
And they helped me understand that rituals are all about transformation.
CzechNikdo v současné době nedokáže zhodnotit dlouhodobé následky této proměny.
No one can assess its long-term consequences at this stage.
CzechKdybyste vzali jen 4% a investovali je do vzdělání, dosáhli byste efektu proměny.
If you just take four percentage points and put it into this basket, you would have a transformative effect.
CzechTyto nenarušené oblasti se dokonale hodí pro zkoumání evoluce, přirozené proměny přírody.
These undisturbed areas are well-suited to the study of evolution, of natural changes occurring in nature.
CzechV důsledku hledání zdrojů a změny klimatu se arktický region ocitá na prahu zásadní proměny.
As a result of the quest for resources and climate change, the Arctic region is on the brink of a profound change.
CzechTyto proměny mění způsob, jak vznikají myšlenky.
They're actually changing the way in which ideas are generated.
CzechAno, byli jsme v Severním Irsku v posledních letech svědky viditelné proměny, stále však existují lidé, kteří se snaží způsobovat krveprolití.
Yes, we have witnessed a transformation in Northern Ireland in recent years, but there are still those who would seek to cause bloodshed.
CzechVšechna tato hlediska jsou klíčovými faktory v procesu proměny západního Balkánu v oblast dlouhodobé stability a udržitelného rozvoje.
All these aspects are a key factor in the process of turning the Western Balkans into a region of long-term stability and sustainable development.
CzechPrezident Obama představuje to, co je na Spojených státech i dnešním složitém a globalizovaném světě neustálé proměny tak pozitivní a působivé.
Obama embodies what is positive and impressive about the United States and today's complex and globalised world, in which change is constant.
CzechDěláme to se všemi slovy a frázemi, které se v těchto knihách objevují a to nám dá jednu velkou mapu dvou mliard řádků zrcadlící proměny kultury.
We do that for all the words and phrases that appear in those books, and that gives us a big table of two billion lines that tell us about the way culture has been changing.
CzechZ Darwinovi práce, mimo jiné, můžeme soudit, že lidská schopnost přežít a kvést je vedena bojem lidského ducha skrze konflikt do určité proměny.
From Darwin's work, amongst others, we can recognize that the human ability to survive and flourish is driven by the struggle of the human spirit through conflict into transformation.
CzechAby mohl mít dialog skutečný účinek, aby mohl vést k transformaci, která není možná bez hluboké proměny osob, které se ho účastní, nemůže se odehrávat na bázi subjektu a objektu.
For dialogue to be effective, to be transformative in bringing about core change in persons, it cannot be done on the basis of 'subject' and 'object'.
CzechChci ujistit poslance, kteří položili otázku k ústnímu zodpovězení, a politické skupiny, které je podpořily, že politická situace je průchodná a doznala úplné proměny.
I want to reassure those who tabled the oral questions and the political groups that supported them that the political situation is viable and has completely changed.
CzechNedávné volby, které se konaly 20. března, byly pro exilové komunity Tibeťanů významnou událostí a zásadním posunem v dlouhodobém procesu proměny, jak jej navrhl Dalajláma.
The recent elections on 20 March were an important event for the community outside Tibet and represent a significant step forward in a long reform process envisaged by the Dalai Lama.
CzechBulharsko poprvé od okamžiku, kdy se vydalo na cestu postkomunistické proměny, projevilo svou politickou vůli nejen slovy, ale i činy, a vyhlásilo boj korupci a organizovanému zločinu.
For the first time since the start of its post-Communist transition, Bulgaria has demonstrated political will, not only in words, but in actions, too, by combating corruption and organised crime.