česko-anglicko překlad pro "proměnit se"

CS

"proměnit se" anglický překlad

CS

proměnit se {reflexivní sloveso}

volume_up

Příklady použití pro "proměnit se" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechZe společnosti znečišťovatelů se musíme proměnit ve společnost zdravého života.
We must change from being a society of polluters to being the society of a healthy life!
CzechBylo by dobře, kdyby si Rusko uvědomilo, že se musí proměnit ve stát podléhající právu.
Russia would do well to understand that it must become a state subject to the rule of law.
CzechRůst tedy může nakonec proměnit i to, co se zdá být skutečně velkou hospodářskou krizí.
So growth can wash away even what appears to be a great depression.
CzechA nakonec, významnější evropská přítomnost by se měla proměnit ze záměru na skutečnost.
At last, a more important European presence in Africa should transform from intention to reality.
CzechDokonce světské, odporné, plastové sáčky se mohou proměnit v most silnější, než kdo čekal.
Even those mundane, hateful, plastic grocery bags can become a bridge stronger than anyone imagined.
CzechZpráva se snaží proměnit EU v silnějšího světového hráče.
This report attempts to position the EU as a stronger global actor.
CzechVězte prosím, že se nedomnívám, že by tyto zdroje měly být nástrojem umožňujícím velkým stranám proměnit se v neochvějné vládce.
Please note that I do not think these resources should be a vehicle for allowing the big parties to turn into immovable hegemonies.
CzechTento institut by se měl proměnit ve skutečný symbol jednoty, stejně jako v centrum té nejlepší mobility nejlepších výzkumných metod.
This institute should turn into a genuine symbol of unity, as well as into the best mobility centre for the best research practices.
CzechZároveň si ale myslím, že máme příležitost proměnit problém se směrnicí o kapitálových požadavcích v užitečný nástroj do budoucna.
But I think that here we have the opportunity to turn what is a problem in the Capital Requirements Directive into a useful tool in the future.

Podobné překlady pro "proměnit se" anglicky

proměnit sloveso
se zájmeno
se předložka
English
vrátit se sloveso
vzdát se sloveso
vyhnout se sloveso