CS

proměnit {sloveso}

volume_up
A nakonec, významnější evropská přítomnost by se měla proměnit ze záměru na skutečnost.
At last, a more important European presence in Africa should transform from intention to reality.
Nemůžeme proměnit legitimní boj za ochranu životního prostředí ve válku mezi chudými národy.
We cannot transform the legitimate battle to protect the environment into a war between poor peoples.
Chci tedy vyzdvihnout potřebu proměnit SZP na jednodušší, spravedlivější a transparentnější nástroj.
I would therefore stress the need to transform the CAP into a simpler, fairer and more transparent instrument.
Ze společnosti znečišťovatelů se musíme proměnit ve společnost zdravého života.
We must change from being a society of polluters to being the society of a healthy life!
Mít možnost proměnit ploty a okenní mříže na květiny je fantastické.
To be able to change fences and window guards into flowers, it's fantastic.
Tyto priority je ovšem třeba velmi rychle proměnit v konkrétní domácí politická opatření.
However, these priorities must be very quickly converted into specific domestic measures.
Také stojí za povšimnutí, že schopnost půdy vstřebat uhlík a proměnit jej na užitečný humus ještě není plně probádána.
It is also worth noting that the soil's ability to absorb carbon and convert it into useful humus has not yet been fully exploited.
Pokud by se pozitivní rétorika mohla proměnit v příkazy a hotovost v bance, pak vy MSP unie byly ve výborné formě.
If positive rhetoric could be converted into orders and cash in the bank, then the Union's SMEs would be in great shape.

Příklady použití pro "proměnit" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechSolidaritu mezi členskými státy je třeba proměnit z myšlenky ve skutečnost.
Solidarity between Member States must be translated from an idea into reality.
CzechZe společnosti znečišťovatelů se musíme proměnit ve společnost zdravého života.
We must change from being a society of polluters to being the society of a healthy life!
CzechJsem přesvědčen, že nadešel čas proměnit tyto myšlenky v činy, v realitu.
I believe the time has come to turn these ideas into action, into reality.
CzechVelmi zjednodušeně řečeno, myšlenkou bylo proměnit výkaly ve zlato.
The idea here, to put it in graphic terms for once, is to turn shit into gold.
CzechProblém spočívá v tom, jak proměnit výzkum v produkty a jak celý řetězec organizovat.
The problem is how to turn that research into products and how to organise the whole chain.
CzechMít možnost proměnit ploty a okenní mříže na květiny je fantastické.
To be able to change fences and window guards into flowers, it's fantastic.
CzechBylo by dobře, kdyby si Rusko uvědomilo, že se musí proměnit ve stát podléhající právu.
Russia would do well to understand that it must become a state subject to the rule of law.
CzechMusíme je proměnit ve skutečnost.
It is not enough to talk about these things: we must make them a reality.
CzechTyto priority je ovšem třeba velmi rychle proměnit v konkrétní domácí politická opatření.
However, these priorities must be very quickly converted into specific domestic measures.
CzechRůst tedy může nakonec proměnit i to, co se zdá být skutečně velkou hospodářskou krizí.
So growth can wash away even what appears to be a great depression.
CzechVyvineme maximální úsilí, abychom tuniskému lidu pomohli proměnit jeho touhy ve skutečnost.
We will do our utmost to help the Tunisian people to turn their aspirations into reality.
CzechNyní je důležité tyto závazky proměnit ve skutečné a konkrétní činy.
It is important that these commitments are now translated into real and tangible actions.
CzechA nakonec, významnější evropská přítomnost by se měla proměnit ze záměru na skutečnost.
At last, a more important European presence in Africa should transform from intention to reality.
CzechNa prosincovém zasedání v Kodani čeká svět historický úkol: proměnit tato slova v činy.
In Copenhagen this December, the world faces the historic task of giving substance to those words.
CzechKoneckonců jedině tak lze naši vedoucí úlohu proměnit ve skutečnost.
After all, only then can we truly make this leading role a reality.
CzechDokonce světské, odporné, plastové sáčky se mohou proměnit v most silnější, než kdo čekal.
Even those mundane, hateful, plastic grocery bags can become a bridge stronger than anyone imagined.
CzechNemůžeme proměnit legitimní boj za ochranu životního prostředí ve válku mezi chudými národy.
We cannot transform the legitimate battle to protect the environment into a war between poor peoples.
CzechProto je hlavním úkolem Spojenectví proměnit tento globální problém v sérii "glokálních" opatření.
Turning this global challenge into 'glocal' deliverables is therefore the Alliance's main task.
CzechZpráva se snaží proměnit EU v silnějšího světového hráče.
This report attempts to position the EU as a stronger global actor.
CzechJeho protagonisté nesmějí proměnit Evropu v zónu volného obchodu bez sociální zodpovědnosti.
Its protagonists must not succeed in turning the EU into a free trade zone without social accountability.