česko-anglicko překlad pro "promýšlet"

CS

"promýšlet" anglický překlad

CS

promýšlet {sloveso}

volume_up
promýšlet (také: uvažovat o)
promýšlet (také: uvažovat)

Příklady použití pro "promýšlet" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTeď, když byly neúspěšné dva návrhy směrnice o přístavech, je třeba to znovu promyslet.
Now that two proposals for the Ports Directive have failed, this must be rethought.
CzechMyslím, že z ekonomického hlediska je nyní třeba promyslet zásadní témata.
So I think economically, the critical issue really is to now think through.
CzechDoporučujeme zprávu nejprve dobře promyslet a nepsat, když jste rozčilení.
Make sure you've thought out your message first, and avoid writing when you're angry.
CzechMěl by zařadit zpátečku a pečlivě si promyslet, co se nám tu snaží přeložit.
He should pull back and think carefully about which cause he is serving.
CzechMusíme znovu promyslet obecné cíle nové společné zemědělské politiky.
We have to rethink the general objectives of a new common agricultural policy.
CzechNa závěr bych chtěl říci, že se jedná o proces, který bychom vám rádi pomohli promyslet.
Finally, I wanted to say that this is a process that we would like to help you consider.
CzechZměnu číslo 9 je třeba pečlivě promyslet, protože tyto techniky vyžadují další průzkum.
On Amendment 9, some cautious thinking is needed since these techniques need further research.
CzechJak můžeme znovu promyslet otázku rozvíjejících se zemí a zejména jejich soběstačnosti?
How can we rethink the issue of developing countries and, in particular, their self-sufficiency?
CzechMusíme - a patrně také baronka Ashtonová - promyslet, co můžeme proti těmto rizikům udělat.
We - and perhaps Baroness Ashton, also - must consider what we can do to counter these risks.
CzechMusíme znovu promyslet svou politiku, dříve než způsobíme další škody.
We need to rethink our policies before they do any more damage.
CzechTěmito třemi zprávami se nepokoušíme znovu promyslet silniční dopravu.
I was somewhat startled by the questions put from outside.
CzechTohle můžeme nyní promyslet znovu a vytvořit světy, které přesně zasahují naše evoluční krabice.
But now, we can reverse engineer that and build worlds that expressly tick our evolutionary boxes.
CzechA teď, abychom toto dokázali – a to mě přivádí k této skupině – musíme nově promyslet pojem kapitálu.
Now in order to do this -- and this brings this group -- we have to rethink the notion of capital.
CzechBudu proto hájit lidská práva a současně jako hlava státu musím jednu věc promyslet.
I will therefore defend the issue of human rights, and, at the same time, as a head of state, I have to consider something.
CzechMusíme znovu promyslet Frontex a Dublin II.
Frontex and Dublin II - we need a rethink where these are concerned.
CzechRada prohlásila, že by byla ochotna věci promyslet, budou-li výsledky pozitivní a dosažitelné.
The Council has stated that it would be willing to help think things through, if the result is positive and attainable.
CzechBudeme se muset zkoncentrovat a důkladně vše promyslet.
We will have to concentrate and think carefully.
CzechDomnívám se, že bychom to měli ještě více promyslet.
CzechZaprvé, toto je globální hospodářská krize, která nás nutí znovu promyslet a přehodnotit strategii zaměstnanosti.
Firstly, this is a global economic crisis which is forcing us to rethink and re-evaluate the Employment Strategy.
CzechKdyž mu jeho kapsářská živnost zrovna nevynášela, prohlásil: "Myslím, že bychom to měli znovu promyslet".
When his little enterprise of picking a pocket or two was not working out, he said, 'I think we have got to think it out again'.