česko-anglicko překlad pro "prolomit"

CS

"prolomit" anglický překlad

CS

prolomit {sloveso}

volume_up
V Kodani musíme prolomit toto uvažování zavedením nových mechanismů financování.
We must break through this logic in Copenhagen by introducing new financing mechanisms.
Kromě toho musíme prolomit stereotypy, které tyto skupiny podceňují.
In addition, we must break the stereotypes that undervalue these groups.
Je důležité prolomit kulturu beztrestnosti za takové vraždy a učinit jim přítrž.
It is important to break the culture of impunity about such killings and to put an end to them.
V Kodani musíme prolomit toto uvažování zavedením nových mechanismů financování.
We must break through this logic in Copenhagen by introducing new financing mechanisms.
Nabízejí nám příležitost prolomit hradbu mlčení, kterou Čína obklopuje výkon trestu smrti.
They provide an opportunity to break through the walls of silence, with which China surrounds the exercise of the death penalty.

Příklady použití pro "prolomit" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechNenastal čas zlepšit vztahy s Běloruskem a prolomit ledy v našich vztazích?
Even Washington has said that relations between the two countries have improved.
CzechV Kodani musíme prolomit toto uvažování zavedením nových mechanismů financování.
We must break through this logic in Copenhagen by introducing new financing mechanisms.
CzechJe důležité prolomit kulturu beztrestnosti za takové vraždy a učinit jim přítrž.
It is important to break the culture of impunity about such killings and to put an end to them.
CzechMusíme proto prolomit tabu, jako je daňová otázka a sociální rozměr.
To do so, we must break taboos such as those of taxation and of the social dimension.
CzechKromě toho musíme prolomit stereotypy, které tyto skupiny podceňují.
In addition, we must break the stereotypes that undervalue these groups.
CzechMusíme prolomit tuto spirálu, která postihuje více ženy než muže.
We need to break out of this spiral, which affects women more than men.
CzechA pomyslela jsem si, "možná že můžu prolomit ten malý skleněný strop, který v kreslení je."
And I thought, "Well, maybe I can break the little glass ceiling of cartooning," and so I did.
CzechMyslím si, že zmiňovanému výboru by se vůbec nelíbilo, že se jí podařilo tyto bariéry prolomit.
I think that committee would not like the fact that she has broken through the glass ceiling.
CzechPřesto by tato záležitost mohla prolomit špatné návyky v špatném vztahu mezi sousedy.
Yet that affair could be something that breaks the bad habits of a bad relationship between neighbours.
CzechOn na to: "Tak, hlavně jsme se snažili prolomit maskovací technologie."
And he said, "Well we were mostly breaking stealth."
CzechEU potřebuje prolomit svůj vlastní začarovaný kruh.
The EU needs to break out of its own vicious circle at last.
CzechK tomu musíme prolomit onen symbiotický vztah mezi zvyšováním růstu a zvyšováním spotřeby energie.
To achieve this we need to break the symbiotic link between increasing growth and increasing energy consumption.
CzechJe zásadně důležité prolomit mlčení okolo všech forem zločinu, v tomto případě zločinu založeného na pohlaví.
It is essential to break the silence surrounding all forms of crime, and in this case that based on gender.
CzechNabízejí nám příležitost prolomit hradbu mlčení, kterou Čína obklopuje výkon trestu smrti.
They provide an opportunity to break through the walls of silence, with which China surrounds the exercise of the death penalty.
CzechPomáhá obětem prolomit jejich mlčení tím, že jim v Evropě umožňuje hledání ochrany i za geografickými hranicemi.
It empowers victims to break their silence in seeking protection beyond geographical boundaries in Europe.
CzechPři vytváření hesla nebo přístupového hesla vytvářejte silné heslo, které nelze snadno uhodnout ani prolomit.
When you create a password or passphrase, you should make it strong, which means it's difficult to guess or crack.
CzechProtože je to můj první talk na TED, rozhodl jsem se vám přinést svého starého přítele, aby mi pomohl prolomit ledy.
Because this is my first time at TED, I've decided to bring along an old friend to help break the ice a bit.
CzechJsem tedy přesvědčen o tom, že musíme tento bludný kruh prolomit prostřednictvím dosažení rovnováhy, o níž hovořil pan Mate.
I therefore believe that we have to break this vicious circle through the balance which Mr Mate spoke of.
CzechDoufáme, že volný pohyb občanů, pracovníků a služeb dokáže prolomit hranice v představách a myšlení lidí.
We hope that the free movement of citizens, workers and service providers will break down borders in people's minds and thinking as well.
CzechTuto atmosféru strachu musíme prolomit.