česko-anglicko překlad pro "prokletí"

CS

"prokletí" anglický překlad

volume_up
prokletý {příd. jm. m.}
CS

prokletí {střední rod}

volume_up
prokletí (také: kletba, zatracení)
volume_up
curse {podstatné jméno}
Surovinové prokletí je omezeno pouze na země pod jistou úrovní vládnutí.
The resource curse is entirely confined to countries below a threshold of governance.
Tyto děti se považují za prokletí rodiny.
The children are considered to be a curse on their family.
Proč nastane toto "surovinové prokletí"?
Why is there this "resource curse," as it's called?
prokletí (také: zhouba)
volume_up
bane {podstatné jméno}
prokletí (také: zhnusení)
volume_up
execration {podstatné jméno}

Příklady použití pro "prokletí" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechSurovinové prokletí je omezeno pouze na země pod jistou úrovní vládnutí.
The resource curse is entirely confined to countries below a threshold of governance.
CzechTa jsou zahrnuta také, neboť jak víte, hluková zátěž je jedním z prokletí naší doby.
This is also included because, as you know, noise pollution is one of the banes of our time.
CzechTyto děti se považují za prokletí rodiny.
The children are considered to be a curse on their family.
CzechProč nastane toto "surovinové prokletí"?
Why is there this "resource curse," as it's called?
CzechPadělání je jedním z prokletí naší doby.
Counterfeiting is one of the curses of our age.
CzechVe skutečnosti se tomu říká oscarové prokletí.
CzechVidíte, že v rámci Irska existuje několik identit, ne jen dvě, příliš jednoduše vymezované jako heroičtí demokraté a prokletí antievropané.
You see there are several identities inside Ireland, not just two, too easily defined respectively as heroic democrats or bloody anti-Europeans.
CzechJe tu samozřejmě prokletí přírodních zdrojů, které rozbíjí vazbu mezi daněmi a výdaji, a politika se tak proměňuje v boj o čest a bohatství.
There is, of course, the curse of natural resources, which breaks the link between taxation and expenditure, and makes politics a scramble for honour and wealth.
Czech. - Vážený pane předsedající, vzpomínám si na staré japonské prokletí: "Ať žiješ v zajímavé době" a domnívám se, že to je přesně to, co prožíváme my.
Member of the Commission. - Mr President, I recall what I think is an old Japanese curse: 'May you live in interesting times', and I think this is exactly what we are doing now.
Czech"prokletí přírodních zdrojů" a rozšířit daňový základ tím, že budeme podporovat větší koordinaci mezi plátci daní.
It is time to reduce the manipulation of trading prices, the 'curse of natural resources', and expand the tax base, encouraging greater coordination among taxpayers.