CS

prokazovat {sloveso}

volume_up
Kde ji zemědělci musí prokazovat, aby obdrželi oprávnění?
Where must farmers show this in order to obtain their qualifications?
Nejdůležitější je, že Evropská unie dokazuje, jak může být jednotná a prokazovat solidaritu.
Most importantly, it also shows how the European Union can be united and show solidarity.
Východiskem Komise je, že Evropská unie musí nadále prokazovat vedoucí postavení.
The Commission's starting point is that the EU must continue to show leadership.

Příklady použití pro "prokazovat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechVýchodiskem Komise je, že Evropská unie musí nadále prokazovat vedoucí postavení.
The Commission's starting point is that the EU must continue to show leadership.
CzechNejdůležitější je, že Evropská unie dokazuje, jak může být jednotná a prokazovat solidaritu.
Most importantly, it also shows how the European Union can be united and show solidarity.
CzechDoufáme, že Komise bude i nadále prokazovat svou politickou odvahu a smělost v této otázce.
We hope that it will continue to demonstrate its political courage and daring on this issue.
CzechBohužel, přidávat hodnotu a prokazovat ji jsou dvě různé věci.
Unfortunately, adding value and demonstrating it are two different things.
CzechKde ji zemědělci musí prokazovat, aby obdrželi oprávnění?
Where must farmers show this in order to obtain their qualifications?
CzechDvakrát jsem musela prokazovat svou identitu; ptali se mě, proč jsem v areálu Evropského parlamentu.
Twice I had to state my identity; I was asked why I was in the area of the European Parliament.
CzechEvropská unie naléhavě potřebuje prokazovat svou prospěšnost.
The European Union urgently needs to demonstrate its benefits.
CzechOni nejsou tím problémem: je jím naše neschopnost prokazovat solidaritu a neschopnost otevřít se.
They are not the problem: it is us and our inability to show solidarity and our inability to be open.
CzechJsem však přesvědčen, že jim dostojíme, pokud si budeme vzájemně prokazovat úctu a ohleduplnost.
However, I am convinced that we will overcome these by showing respect and consideration for each other.
CzechNa většině vnitřních hranic Unie se již nemusíte prokazovat pasem a můžete je překračovat bez hraničních kontrol.
You can cross most of the EU without a passport or border checks.
CzechPodle práva EU nemusíte prokazovat, že určité zboží máte k osobní spotřebě, jestliže převážíte méně než:
Under EU law, you do not have to prove the goods are for your personal use if you are carrying fewer than:
CzechPak již nebudete muset prokazovat, že máte dostatečně vysoký důchod, a budete moci v Itálii zůstat.
Once you have that right, you can no longer be required to prove you have sufficient resources to stay in Italy.
CzechBudeme se proto snažit nadále posilovat Evropský parlament a prokazovat dobrou službu evropským občanům.
We will therefore be strengthening the European Parliament and doing a great service for European citizens.
CzechV některých zemích můžete převážet více než uvedená množství, aniž byste museli prokazovat, že zboží je určeno k osobní spotřebě.
Some countries allow you to carry more than these limits without proving they are for personal use.
Czech(Smích) Říká: "Zaprvé jim nesmíte prokazovat všechnu tu nadbytečnou úctu a bázeň, kterou jsou zvyklí přijímat."
(Laughter) He says, "Firstly, you've got to refuse to give it all the excessive awe and reverence it's been trained to receive."
Czech. - (HU) Členské státy Evropské unie by měly vůči kandidátským zemím prokazovat větší solidaritu a toleranci.
in writing. - (HU) The Member States of the European Union should show greater solidarity and tolerance towards the accession countries.
CzechMůj dnešní hlas je výrazem mé nedůvěry a mé politické ostražitosti, kterou budu během tohoto volebního období prokazovat.
My vote today is an expression of my mistrust and of the political vigilance that I will demonstrate throughout this term of office.
CzechEvropský parlament by měl jít příkladem, prokazovat solidaritu a velmi bedlivě sledovat, jakým způsobem jsou vynakládány veřejné prostředky.
Indeed, Parliament must serve as a model, demonstrate solidarity and keep a very close watch on how resources are spent.
CzechVítám návrh na vytvoření loga, které bude srozumitelně prokazovat, že konkrétní výrobek byl vyprodukován a zpracován výhradně v Evropě.
I welcome the suggestion about creating a logo which clearly shows that a particular product is produced and processed solely within Europe.
CzechNaším cílem je, abychom byli schopni lépe prokazovat solidaritu s členskými státy i třetími zeměmi, které jsou nejvíce zatěžovány migrací.
The aim is for us to be better able to show solidarity with both the Member States and the third countries that are subject to the greatest migration pressure.