česko-anglicko překlad pro "prokazatelně"

CS

"prokazatelně" anglický překlad

volume_up
prokazatelný {příd. jm. m.}
CS

prokazatelně {příslovce}

volume_up
prokazatelně
Proto se domníváme, že prokazatelně karcinogenní látky musí být zakázané.
This is why we also believe that demonstrably carcinogenic substances must be banned.
Je naprosto zásadní, aby používání biopaliv prokazatelně představovalo pro životní prostředí jasný přínos.
It is absolutely crucial that the use of biofuels should demonstrably constitute a net gain for the environment.
Výše těchto poplatků může odpovídat jen prokazatelně vynaloženým nákladům na ochranu bezpečnosti cestujících.
The level of these charges should correspond only to costs demonstrably incurred in securing the safety of passengers.
prokazatelně

Příklady použití pro "prokazatelně" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechProto se domníváme, že prokazatelně karcinogenní látky musí být zakázané.
This is why we also believe that demonstrably carcinogenic substances must be banned.
CzechJe důležité regulovat látky, které mají prokazatelně škodlivý vliv na lidské zdraví.
It is important to regulate substances which have a proven adverse effect on human health.
CzechTento postup naproti tomu spotřebitelům prokazatelně nic nepřináší.
On the other hand, the process does not result in any demonstrable benefits for consumers.
CzechJak hodlá Komise evropským producentům kompenzovat škodu, kterou jim prokazatelně způsobila?
How does the Commission intend to make amends to European producers for the damage that it has clearly caused them?
CzechProč by se měly zbytečně utrácet peníze evropských daňových poplatníků na iniciativy s prokazatelně nepatrným účinkem?
Why should the money of European taxpayers be spent for initiatives of proven little effect?
CzechJe naprosto zásadní, aby používání biopaliv prokazatelně představovalo pro životní prostředí jasný přínos.
It is absolutely crucial that the use of biofuels should demonstrably constitute a net gain for the environment.
CzechHlavním problémem, který je třeba hledat za fenoménem WikiLeaks, je zprostředkovávaný obsah, který je prokazatelně pravdivý.
The major issue that is behind WikiLeaks is its content, which they are demonstrating is true.
CzechVýše těchto poplatků může odpovídat jen prokazatelně vynaloženým nákladům na ochranu bezpečnosti cestujících.
The level of these charges should correspond only to costs demonstrably incurred in securing the safety of passengers.
CzechNa rozdíl od Barmy, kde vládci byli a jsou lhostejní, čínská vláda se prokazatelně stará o svoje obyvatelstvo.
Unlike in Burma where the rulers did not and do not care, the Chinese Government demonstrably cares for its own people.
CzechMusí si uchovat ostražitost a odhodlanost, aby mezinárodní úsilí v této oblasti bylo nadále prokazatelně efektivní.
The Union must remain vigilant and committed so that international efforts on this issue can remain demonstrably effective.
CzechZatímco ropa prokazatelně přináší vykořisťování, závislost, války a diktaturu, jaderná energie je historicky mnohem bezpečnější.
While oil arguably generates exploitation, dependence, wars and dictatorships, nuclear energy is historically much safer.
CzechParlament hlasoval pro ochranu proti limitům na koření, které se celá století používá bez žádných prokazatelně negativních účinků.
Parliament voted to protect against any limitation of herbs and spices. These have been used for centuries without any clear adverse effect.
CzechSystém značení doporučené denní dávky, který vypracoval potravinářský průmysl, je bohužel složitý, prokazatelně zavádějící a obecně nesrozumitelný.
Unfortunately, the current industry-developed GDA labelling system is complex, arguably misleading and generally misunderstood.
CzechProdloužení minimální délky mateřské dovolené rovněž podpoří kojení, které má prokazatelně pozitivní vliv na zdraví dítěte i matky.
Extending the minimum length of maternity leave will also encourage breastfeeding, which has a demonstrably positive impact on the health of the child and the mother.
CzechJinými slovy, účel uvedený v návrhu Komise je prokazatelně neplatný a nepodložený, a přesto je to základ, z něhož Rada při své práci vychází.
In other words, the purpose stated in the Commission proposal is demonstrably invalid and unfounded, and yet that is the basis on which the Council is working.
CzechTo by nemuselo být zas tak špatně, pokud by byla společná zahraniční politika Evropské unie prokazatelně lepší než zahraniční politika členských států.
In a way, this would not be quite so bad if the common foreign policy of the European Union were demonstrably superior to that which is being pursued by the Member States, but it is not.
CzechPosilování konkurenceschopnosti EU, které je ve zprávě tak silně podporováno, prokazatelně vede ke snižování platů a omezování práv pracovníků v tomto konkrétním odvětví.
Strengthening the competitiveness of the EU, which is so strongly promoted in the report, demonstrably leads to cutbacks in wages and workers' rights in this specific sector.
CzechJe samozřejmé, že pomoc dceřinným firem amerických společností může být schválena jen tehdy, napomáhá-li tato pomoc prokazatelně zachování evropských pracovních míst.
It is patently obvious that aid to the European subsidiaries of US companies can only be authorised where it is clear that the aid in question serves exclusively to retain European jobs.
Czech. - (DE) Odstranění hranic je velmi rychle a prokazatelně pociťováno v obrovském poklesu obratu z cigaret, nejen v pohraničním regionu, ale i ve vnitrozemí.
in writing. - (DE) The removal of borders very quickly and demonstrably makes itself felt in a massive decrease in turnover from cigarettes, not only in the border region but in the interior as well.