CS

prokázat {sloveso}

volume_up
Můžete prokázat, že nováček dokáže nejenom následovat ostatní, ale také převzít vedení.
This will prove that the newcomers are able not only to follow, but also to lead.
Prokázat, že tato tvrzení se nezakládají na pravdě, je velmi jednoduché.
It is very easy to prove that there is no basis for these allegations.
Nabucco se může prokázat jako úspěšný krok k zajištění bezpečnosti dodávek energie.
Nabucco may prove to be an excellent step towards ensuring energy security.
Lze to prokázat, a zejména - můžeme my v Parlamentu nějak pomoci tyto skutečnosti prokázat?
Can it be established, and, particularly, can we in Parliament do anything to help establish those facts?
Vzhledem k tomu, o čem budu mluvit, nezbývá než prokázat svoji příslušnost k zelenému hnutí.
Because of what I'm about to say, I really should establish my green credentials.
Záměr podpořit vznik institutu a dát mu prostor prokázat smysl jeho další existence si však zaslouží podporu.
That said, the proposal to establish the Institute and to give it enough space to justify its future existence deserves our support.
Jedním ze způsobů, jak se dá prokázat kvalita, je získání příslušného osvědčení o splnění jakostních norem.
One way is which quality is demonstrated is through possession of the relevant certificate of compliance with quality standards.

Příklady použití pro "prokázat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechZ toho důvodu musí Turecko prokázat skutečné odhodlání pro vyřešení tohoto sporu.
This is why Turkey must demonstrate proper determination to resolve the dispute.
CzechZaslouží si získat příležitost prokázat svoji hodnotu v přístupových jednáních.
They deserve the opportunity to show their merit during the accession process.
CzechZde lze prokázat, že směrnice o bezpečnosti hraček byla prostě příliš slabá.
Here it can be shown that the Product Safety Directive has simply been too weak.
CzechDokonce i diktatury jsou pyšné, když jsou schopny prokázat způsobilost jednat.
Even dictatorships are proud when they are able to demonstrate the capacity to act.
CzechPochopit správně stav věcí neznamená kapitulovat, ale prokázat zdravý rozum.
To recognise the situation is not to be defeatist, but rather to show good sense.
CzechJe tomu tak proto, že je obtížné prokázat, že poskytnutá služba nebyla kvalitní.
This is because it is difficult to prove that the service rendered was of poor quality.
CzechNabucco se může prokázat jako úspěšný krok k zajištění bezpečnosti dodávek energie.
Nabucco may prove to be an excellent step towards ensuring energy security.
CzechMůžete prokázat, že nováček dokáže nejenom následovat ostatní, ale také převzít vedení.
This will prove that the newcomers are able not only to follow, but also to lead.
CzechMusí prosazovat ambicióznější cíle a prokázat silnější politickou vůli.
It must promote more ambitious targets and demonstrate a stronger political will.
CzechEU musí prokázat, že je otevřená přijímání politiky smířlivých zájmů.
The EU must show that it is open to adopting a policy of reconciling interests.
CzechVzhledem k tomu, o čem budu mluvit, nezbývá než prokázat svoji příslušnost k zelenému hnutí.
Because of what I'm about to say, I really should establish my green credentials.
CzechMusíme prokázat větší solidaritu vůči těmto zemím a jejich obyvatelům.
We need to show increased solidarity with these countries and with their population.
CzechPro jednou byste mohli prokázat sociální odpovědnost, po které jste právě volali.
For once, you could demonstrate the social responsibility that you have just been calling for.
CzechNyní máme čas prokázat právě takovéto bratrství s obyvateli Irska.
It is time for us here to show just such fraternity with the people of Ireland.
CzechMusíme však prokázat solidaritu, ačkoli tato solidarita musí být dobrovolná.
Nevertheless, we need to demonstrate solidarity, although this solidarity must be voluntary.
CzechProkázat, že tato tvrzení se nezakládají na pravdě, je velmi jednoduché.
It is very easy to prove that there is no basis for these allegations.
CzechAvšak, abychom to dokázali, musíme prokázat, že jsou tato opatření skutečně účinná.
However, to do so, we must prove that they are indeed effective.
CzechVláda v Káthmandú musí prokázat, že se dokáže vymanit z čínského vlivu.
The government in Kathmandu must prove that it can liberate itself from Chinese influence.
CzechMožná budete muset přijít do banky otevřít účet osobně a prokázat svou totožnost.
You may need to come to the bank in person to open a bank account, in order to prove your identity.
CzechBěloruský prezident musí jasně prokázat dobrou vůli a podniknout odpovídající kroky.
The President of Belarus needs to display clear goodwill as demonstrated by appropriate actions.